Změna pro Prahu 12 opakovaně deklaruje svůj zájem setrvat v koalici, ale jen za podmínky bezúhonnosti jejích členů a plnění společného programového prohlášení koalice. Vývoj je však nepřehledný.

Koaliční partneři Ano a ČSSD včera doručili Změně pro Prahu 12 vypovězení koaliční smlouvy. Následně Rada Městské části Praha 12 překvapivě odebrala kompetence  radním PhDr. Daniela Rázkové a Mgr. Zbyňkovi Boublíkovi, což je nepochopitelné a nic neřešící prázdné gesto. Logické by bylo, kdyby si koaliční partneři ANO, ČSSD našli nové koaliční partnery a radní za Změnu pro Prahu 12 z Rady odvolali. Toto je poloviční řešení v mezidobí Zastupitelstev. Oba radní jsou členy Rady, mají s ní spoluodpovědnost za Městskou část Praha 12, ale nemohou se na jejím řízení podílet. Oba jsou velmi pracovitými lidmi a jejich kompetence byly svědomitě vykonávány a těší se dlouhodobě důvěře místních lidí (již 3 volební období mají mezi 15 a 18 procenty voličských hlasů).

Jde o další pochybný krok ANO a ČSSD, které dál postupují v úzké shodě za účelem poškodit Změnu pro Prahu 12 bez ohledu na negativa, která to přinese Městské části Praha 12 a jejím občanům. Koaliční partneři ANO a ČSSD chtějí rozhodovat po svém a svá rozhodnutí schovat za pověst Změny pro Prahu 12. To však dlouhodobě nelze.

„Tím, že mi Rada MČ Praha 12 odebrala kompetenci v oblasti školství, učinila v podstatě jen prázdné gesto. Problém zůstává. Radikálně, o téměř 30 %, skoro  30 milionů korun, snížené výdaje na provozuschopnost školství jako celku.  Nadále trvám na tom, že z roku na rok jsou takové radikální škrty do tak citlivé a celospolečensky preferované oblasti vysoce rizikové. Považuji to za velmi nezodpovědné. Rada mě v podstatě potrestala za to, že mi oblast školství není lhostejná a bojuji za dodržování Programového prohlášení Rady MČ Praha 12. Dosavadní postup je špatný,“ říká jednoznačně zástupce starosty Zbyněk Boublík.

„Na rozvoji školství přitom usilovně pracujeme. Jako jedna z prvních městských částí v Praze jsme zpracovali povinný dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 12 a vytvořili tak předpoklady pro úspěšné čerpání evropských peněz našimi mateřskými  a základními školami,“ doplňuje Zbyněk Boublík.

První místostarostka Daniela Rázková dva roky vedla úspěšně městskou část a koalice fungovala bez větších problémů. Daniela Rázková uvádí, že „neschválení rozpočtu, jež obsahuje drastické škrty ve školství a naopak plýtvání v desítkách milionů za konzultační služby, bylo na místě. Vysvětluje, že odejmutí územního plánu otvírá dveře Hnutí ANO a CSSD pro povolování necitlivé developerské zástavbě, které Změna pro Prahu 12 brání.

Městská část Praha 12 je tak na rozcestí. Změna pro Prahu 12 má mít spoluodpovědnost za kroky Rady, je jejím členem, ale nesmí se na ničem podílet. Změna pro Prahu 12 chce pracovat pro obyvatele Městské části Praha 12, ale není jisté, jak dlouho v této pozici se může udržet.

Jsme připraveni Vám podat bližší informace na tel. 603836710

Změna pro Prahu 12 ve složení:

PhDr. Daniela Rázková . Ing. Radmila Kapasná, MUDr. Tom Philipp, MBA, PhD., prof. Inf. Michael Valášek, CSc., Ing. Jan Mikulecký, Mgr. Zbyněk Boublík

Změna pro Prahu 12 trvá na spolupráci  v rámci existující koalice, nicméně požaduje bezúhonné chování radních, plnění koaliční smlouvy včetně programového prohlášení rady a udržitelnost rozpočtových kapitol městské části Praha 12.

Na opakovanou výzvu koaličních partnerů jsme vydali Modřanské noviny, abychom vás mohli informovat o skutečnostech, které nemohly vyjít v Novinách Prahy 12 a aby důležité věci nebyly zameteny pod koberec.

Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12

Další dvě schůzky pracovní skupiny k zástavbě na místě cukrovaru proběhly na radnici během února. Se svými studiemi se představily čtyři architektonické ateliéry, každý se dvěma variantami. Ty už braly v úvahu návrhy, které vzešly od občanů při první veřejné plánovací debatě k projektu v půli září.


 

 

 

 

 

 

Obr, 1 a 2 : Vizualizace zástavby v areálu bývalého cukrovaru

V pracovní skupině jsou zastoupeni lidé z vedení radnice i z opozice, developer i členové občanského sdružení Tichá čtvrť, Spolku pro Komořany, zástupce místního evangelického sboru i zástupce místního vodáckého spolku. Posuzovali varianty, z nichž jedna vždy počítala s využitím zastavěnosti ze 100 %, jak to umožňuje územní plán, druhá pak zhruba z 80 %.

V této fázi studií ještě nešlo o konečný vzhled domů, ale především o koncepční řešení území. Návrhy zahrnovaly kombinaci domů vysokých od 3 do 9 nadzemních podlaží, s garážemi vždy v podzemí. Objevila se idea bulváru s kavárnami, obchody apod., oddělující první řadu polyfunkčních domů od Nové Komořanské, jinde byla použita symbolika modřanských lagun v podobě jezírek mezi domy. V jedné z variant nechyběla ani modlitebna, v další se komín cukrovaru proměnil v rozhlednu… Všechny návrhy umístily centrum v podobě náměstí shodně ke komínu a pamatovaly na komunitní centrum, mateřskou školu a loděnici pro vodáky.

Pracovní skupina také dohodla, které z návrhů budou předloženy veřejnosti k připomínkování při dalším veřejném plánovacím setkání v dubnu. V úvahu bylo nutné brát řadu aspektů a vybrat projekty v základu respektující požadavky veřejnosti, developera i městské části. Jednoznačnou shodou pro další postup a veřejnou prezentaci byly vybrány návrhy dvou atelierů – Chybik + Kristof Architects & Urban Designers a Kuba & Pilař architekti.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 březen 2017

Na podporu z peněz EU se může těšit vznikající Komunitní centrum K Dolům. Dvanáctka totiž patří k těm městským částem, jimž hlavní město Praha přiznalo finanční podporu z evropských dotací, určenou pro komunitní centra, vzdělávání seniorů a dětské skupiny.

Celkem osm projektů podpoří hlavní město z programu Praha – Pól růstu částkou vyšší než 51 milionů korun. V  případě Prahy 12 půjdou prostředky (8 milionů z  celkem 13,8 milionů, jež jsou potřeba) na přeměnu tzv. domu pana Krále, jehož historie sahá až do 19. století. V  současnosti velmi zchátralá budova, jež dříve sloužila mimo jiné jako školní družina, se promění v centrum, sloužící k rozvoji kulturních a spolkových aktivit a jako opora sociálních služeb a péče zejména o občany Prahy 12. Projekt bude realizován od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. Nyní čeká budoucí komunitní centrum na výběr svého zhotovitele.

Jsem velmi ráda, že ve druhém volebním období, kdy se o věc zasazuji, se podaří komunitní centrum zrealizovat,“ uvítala zprávu o rozhodnutí hlavního města iniciátorka projektu místostarostka Daniela Rázková.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 březen 2017

Březen 12th, 2017Jak to vidí koalice ?

Reakce na „Okénko zastupitele Petra Šuly“

Pane zastupiteli Šulo, je smutnou skutečností, že ze společnosti se vytrácí rozlišování mezi pravdou a lží, a že šíření nepravdivých pomluv, proti kterým je obtížné se bránit, je zaměňováno se svobodou projevu, čehož je Váš text příkladem.

Počet úředníků je dnes o třináct nižší, než když byla radnice pod vedením TOP 09. Organizační změna byla nezbytná a ukončení pracovních poměrů bylo provedeno slušným způsobem spojeným s výplatou odstupného podle zákona, nikoliv šikanou, jak si dobře pamatujeme z doby nástupu Vašich radních v roce 2012.

Nižší náklady na placené radní byly v minulém období dosaženy tím, že byla pod vedením TOP 09 neúplná rada o šesti členech, kompletních devět jste nedokázali zvolit.

Současný počet placených radních je dán koaliční smlouvou uzavřenou mezi třemi subjekty. Změna pro Prahu 12 navrhla, aby počet placených radních poklesl opět o jednoho.

Nulová tolerance vůči hazardu v Praze 12 zůstala zachována. Podstatný je výsledek.

Klientelismus, o kterém se zmiňujete, ve věci příbuzné Michala Pince, spočívá v tom, že žadatelka chtěla vybudovat ve svém domě malé občerstvení. Jedná se o léta starou záležitost. Michal Pinc se během hlasování k tomuto bodu zdržel hlasování, neboť by byl ve střetu zájmů.

Ve vedení radnice jsme proti výstavbě megalomanských projektů, ne proti drobným změnám územního plánu. V tomto volebním období naše koalice 6x neschválila změny územního plánu (ÚP) ze zeleně na stavební pozemky, a naopak na Točné jsme prosadili návrh změny ÚP ze stavebních pozemků zpět na pole, a to na rozloze 80 000 m2. Považujeme za velký úspěch, že se nám pozemky na komořanském náměstí podařilo vykoupit a k ověření kupní ceny existují dva znalecké posudky. Nyní jsme připraveni s podporou místních lidí začít s revitalizací náměstí.

Příprava napojení Prahy 12 na okruh pokračuje a celé vedení radnice pochopitelně usiluje o to, aby technické řešení ctilo zájmy těch, kteří budou stavbou a provozem dotčeni.

Škoda, že jste nezaznamenal, že koalice prosadila na listopadovém zastupitelstvu podnět na zpracování územní studie Komořany. To považujeme za dané situace za optimální a hlavně koncepční řešení.

K omezení výběrových řízení uvádíme, že rada dodržuje platné právní předpisy a striktně se ve svých rozhodnutích drží zákona.

V soutěži Otevřeno Zavřeno jste jaksi zamlčel, že jsme byli nominováni také jako příkladná radnice v kategorii Otevřeno. V tom negativním případě jsme pouze chránili osobní údaje těch, které byste rád pranýřoval, tak jako dnes nás na těchto stránkách.

Noviny Prahy 12 patří k té třetině radničních periodik, ve kterých se vyskytují vůči radnici nesouhlasné nebo alternativní názory opozičních členů zastupitelstva a veřejnosti. Jsou vyváženým a otevřeným médiem. Důkazem je uveřejnění Vašeho útočného opozičního textu, což za vlády TOP 09 nikdy nešlo.

Rada MČ Praha 12 (Noviny Prahy 12 březen 2017)

Jednou z priorit městské části je odkanalizování Točné formou lokální čistírny odpadních vod. V minulosti již bylo rozhodnuto vyřešit problém přestavbou soukromé čistírny odpadních vod (ČOV) na severozápadním okraji Točné. Bohužel k odprodeji této čističky i přes veškerou snahu městské části nedošlo pro nesouhlas jednoho z členů bytového družstva, které ji vlastní.

Radnice proto hledala pro čističku náhradní umístění. Našla je na pozemku parc. č. 396/33 v k. ú. Točná při ulici Starý Lis. Návrh odpovídá jedné z původních variant ze studie společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. s tím, že místo finančně náročného vypouštění vod z ČOV spadištěm do Břežanského potoka je nově navrhováno již prověřené vypouštění přečištěných vod z ČOV do bezejmenného přítoku Břežanského potoka.

„Protože pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě naší městské části, odpadá problém s jeho vykupováním. Bez velkých úprav lze rovněž využít již zhotovenou projektovou dokumentaci stokové sítě v Točné. K další úspoře finančních prostředků dojde i díky tomu, že nebude potřeba vykupovat pozemek a zařízení stávající soukromé čističky a odpadnou i náklady na ekologickou likvidaci jejího zařízení včetně části původní kanalizace. Možnost výhledově přepojit stokovou síť na budoucí centrální systém přitom zůstane zachována,“ vypočítává výhody této varianty místostarostka Rázková, která se problému dlouhodobě s velkým nasazením věnuje.

Dodejme, že po připojení Točné na centrální stoku A2 bude lokální čistička odpadních vod odstraněna. Připomeňme rovněž, že veškeré dosavadní náklady, spojené s projektem, byly uhrazeny z finančních prostředků, které městské části po dohodě s pražskou radní RNDr. Janou Plamínkovou poskytl odbor technické vybavenosti MHMP.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 březen 2017

Změna pro Prahu 12 požádala podle koaliční smlouvy dne 13. února koaliční partnery Hnutí ANO a ČSSD o projednání nového složení Rady městské části, protože zástupce Pirátů Ivan Jurka vystoupil z klubu Změny pro Prahu 12. Od svého zvolení v listopadu 2016 hlasoval v rozporu s programem Změny například souhlasně pro prodej pozemků pod poštou nebo nehlasoval se Změnou proti žádosti společnosti Fisolta na získání pozemků, jež souvisejí se zahuštováním sídliště na místě supermarketů. Přestože byl naším klubem nominován, doporučili jsme mu v souvislosti s dalšími skandálními okolnostmi, aby na politiku rezignoval a odešel ze Zastupitelstva.

 


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress