Na druhém řádném jednání Zastupitelstva MČ Praha 12 konaném 17. února bylo revokováno usnesení ze dne 3. prosince 2013 týkající se změny územního plánu na pozemcích parc. č. 748/1, 750 a 751 v k. ú. Komořany při ul. Komořanská – mezi Pražským okruhem a Závistí. Zastupitelstvo tedy nesouhlasí se změnou územního plánu na těchto pozemcích ze stávajícího funkčního využití louky, pastviny a zahrádky a zahrádkové osady na funkční využití čistě obytné (OB–C).

Zastupitelstvo přijalo kromě revokace původního usnesení také doporučení k jednání o územně plánovací smlouvě, kterou se ohlídá vzhled a dopady stavby. Původně bylo navrhováno vytvoření cca 50 000 m2 nových ploch určených pro bydlení. U dalších cca 38 000 m2 obytných ploch se navíc měnil kód, aby bylo možné celé území zastavět namísto rodinných domků s velkou zahradou, které by vhodně navázaly na zahrádkářské kolonie, vyššími domy.

Chystanou změnu územního plánu v roce 2013 kritizovali i někteří zastupitelé a samozřejmě i samotní obyvatelé Komořan. Rovněž stanoviska všech komisí (pro rozvoj Cholupic, Točné a Komořan, územního rozvoje MČ, životního prostředí a dopravy) v minulém období byla negativní. „Zastupitelé tenkrát schválili změnu ve prospěch developera na úkor nebo spíše proti občanům žijícím dnes v obci,“ uvedl zastupitel a také obyvatel Komořan Michael Valášek.

Z hlediska územního rozvoje se jednalo o vytvoření samostatné enklávy určené pro bydlení bez jakékoli vazby na stávající obytnou zástavbu. Následné rozšiřování zastavitelného území také nemusí být v souladu se stavebním zákonem, který stanoví, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Limitujícím faktorem je i hluk z dopravy. Do doby, než bude realizována ‚nová Komořanská‘ a vyhodnocen její vliv na celé území, nelze navrhovanou změnu doporučit ke schválení,“ konstatoval architekt městské části Ing. Michal Pajskr. Zejména Komořanští se vesměs shodují v názoru, že tímto rozhodnutím došlo vlastně k vítězství zdravého rozumu.

(jak) Noviny Prahy 12 březen 2015