Ačkoli se Točná stala součástí Prahy už před téměř čtyřiceti lety, dodnes postrádá kanalizaci. K jednání na to téma proto pozvala starostka Daniela Rázková společně s radním pro životní prostředí Milanem Maruštíkem na 3. září dvojici zástupců občanů Točné Ing. Vladimíra Volrába a Pavla  Sibřinu. Zúčastnili se i zástupci dvou odborů úřadu – výstavby a životního prostředí a dopravy.

Odkanalizování lze v obecné rovině provést dvěma způsoby: svést kanalizaci buď do (zatím neexistujícího) napojení na centrální systém velkokapacitní stokou A2, anebo do lokální čističky, kterou je rovněž potřeba zbudovat.  Společnost Sweco Hydroprojekt vypracovala letos v srpnu studii na to téma, zahrnující 6 typů řešení: 4 pro variantu pobočné čistírny odpadních vod (POČV), 2 pro napojení na centrální systém.

Po místy i emotivní debatě se přítomní shodli, že po letech čekání je pro ně nejdůležitější řešení hlavně rychlé a reálné. Protože napojení na centrální systém závisí na neobyčejně nákladném dokončení přivaděče do stoky A2, na nejasných majetkových vztazích k některým pozemkům a na problematice křížení trasy kanalizace se silničním okruhem, což městská část nemůže ovlivnit, dali přítomní přednost zbudování čističky. Ze zmíněných 4 variant pak doporučili tu s číslem 1 s názvem PČOV Točná severozápad. Jedná se o přestavbu soukromé čistírny odpadních vod, která je umístěna na severozápadním okraji Točné a v současnosti čistí splaškové vody pro blízký obytný soubor. Výhledově toto řešení nevylučuje možnost připojení na centrální systém.

Toto hledisko respektovala i Rada MČ Praha 12, když ho svým usnesením ze dne 7. 9. 2015 podpořila. Uložila zároveň starostce Daniele Rázkové seznámit s vybranou variantou radní hl. m. Prahy Janu Plamínkovou, která má věc v kompetenci a může realizaci projektu posunout na vyšší stupeň. Setkání starostky s J. Plamínkovou proběhlo 23. září za účasti zástupců občanů Točné a odborných pracovníků radnice. Dojednal se další postup, který by umožnil variantu přestavby stávající soukromé čističky odpadních vod v severozápadní části Točné a napojení přinejmenším všech současných točenských obyvatel.

Výhodou je rychlost realizace a nezávislost na navržené oddílné kanalizaci. Limitujícími podmínkami jsou soukromé vlastnictví pozemku, nestálost průtoku vodoteče, odvod přes přírodní rezervaci Šance, a navýšení nákladů kvůli nutné přestavbě současné ČOV. Náklady se pohybují kolem 30 milionů korun.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 říjen 2015