Vzhledem k tomu, že v oznámení o konání ú stního jednání dne 28.8.2009 byla vyvěšena neúplná informace (…investor nevyvěsil uvedené oznámení na viditelném místě na hranici svého pozemku…pozn. redakce)podle § 8 vyhl.č. 503/2006 Sb., stavební úřad nařizuje opakované ústní projednání.

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 proto vydává “Oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání” ve věci “Bytový dům v ulici Písková, Praha 4 – Modřany”. Jak jsme Vás již pře časem informovali, stavba by měla stát na pozemcích 2864/5 a 2864/9 vedle stávajícího sportovního areálu “Squashland” v ulici Písková (místo stávající červenobílé budovy družstva Pokrok, která by měla bý asanována).

Veřejné ústní projednávání bylo stanoveno na 13.října 2009 (úterý) v 10:30 v zasedací místnosti ekonomického odboru Ú řadu MČ Praha 12,U Domu služeb 166/5, Praha 4 –Modřany.

POZOR !!! ZMĚNA MÍSTA JEDNÁNÍ !! Oproti předchozímu veřejnému jednání je nové veřejné projednávání na jiném místě !!! .

 

Vstup do prostor MÚ je označen červanou tečkou.

Vstup do prostor MÚ je označen červanou tečkou.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vyřizuje Ing. Nitkulincová, referent oddělení územního rozhodování.
  
Původní text oznámení o konání územního řízení naleznete zde : SBD Pokrok_Pokracovani UR2