Máme štěstí, protože nás slunce líbalo na tváře celé léto, i to babí. Až tak moc, že ne všichni z toho byli nadšení.

Ale vždy, když někdo na něco žehrá, vzpomenu si na staré přísloví, které říká: „Zoufal jsem si, že nemám boty, ale pak jsem uviděl člověka, který neměl nohy.“ Když si uvědomíme všechno pozitivní, co v životě máme, a začneme si také více všímat dobrých věcí kolem nás, náš život se může změnit k lepšímu.

Můj oblíbený autor Robin S. Sharma, který napsal bestseller „Mnich, který prodal své Ferrari“, mě přivedl na myšlenku milostných dopisů. Jde však o milostné dopisy jiného druhu – nejde v nich o romantickou, ale o mezilidskou lásku.

Posílám takový dopis všem, kdo mi pomáhají spravovat městskou část tak, aby byla krásnějším a pro lidi více přátelským místem k životu.

Děkuji provozovateli Modřanského biografu za příjemnou restauraci a nápad provozovat letní kino. Připravil jste nám krásný večer, ať už jsme tam zavítali záměrně či jen náhodou. Tak jako já třeba na film Králova zahradnice.

Děkuji modřanské farnosti a dalším lidem, jimž nebylo lhostejné, jak nekvalitně byla odvedena práce při obnově okolí Zvonice a zasazují se teď o nápravu špatně odvedeného díla.

Děkuji pedagogům, rodičům a dětem, kteří se zamýšlejí nad stavem školní Montessori zahrady Na Beránku; ta dostala v červnu certifikát Přírodní zahrada. Celý školní tým včetně dětí na ní odvedl kus práce. Děti byly na zahradu pyšné jako na své dílo uprostřed lidské lhostejnosti. Výsledek jejich nadšení jezdili obdivovat lidé z širého okolí.

Nyní je ale zahrada kvůli vandalům znovu k pláči zničená. Pro ty, kdo dělají práci navíc, která baví je i děti, byly odměnou jen starost, smutek a pochyby, zda to vůbec má cenu. Ale nevzdávají se a vydrží až do úplného vítězství. Zahradu obnoví a o její zabezpečení se postará radnice. Pomoc proti vandalům teď zajišťuje městská policie. Každý den jsem zvědavá, co se u nás děje, a nemám šanci všechno ohlídat osobně. Zato mám štěstí, že mi píšete, milé sousedky a milí sousedé z celé „dvanáctky“. Tak teď píši také já kaž- dému z Vás. Srdečné díky za Vaše řádky.

Daniela Rázková, starostka Prahy 12 (Noviny Prahy 12 říjen 2015)

S obrovskou úctou k tradici zrekonstruovaný Viniční domek už řadu měsíců hraje výraznou roli v životě Prahy 12. Nicméně letitá bitva o jeho konečnou podobu doopravdy skončila až před pár dny, kdy Rada městské části svým usnesením udělala definitivní tečku za snahou napojit na půvabné historické stavení moderní přístavbu ze skla a betonu.

Zdroj foto : www.praha12.cz

Znamenalo by to mimo jiné zlikvidovat původní vstup do stavení a zasáhnout i do plochy arcibiskupské vinice. Srovnány se zemí měly být drobné stavby okolo domku. To vše ale podmiňovala změna územního plánu… Podnět k ní koncem roku 2004 schválilo tehdejší Zastupitelstvo MČ Praha 12. Povolení  „výjimečně přípustné stavby v lokalitě Modřanské vinice…“ neboli souhlas s onou přístavbou ze skla a betonu pak totéž zastupitelstvo odsouhlasilo v únoru 2010.

Proti těmto plánům celé roky průběžně protestovali jak členové Sdružení občanů Prahy 12, tak i další ctitelé historických památek, ale rovněž vinaři, obhospodařující přilehlou vinici. Necitlivý projekt se tak postupně scvrknul už jen na jeden barbarský požadavek – proražení jižní stěny a zbudování monstrózního vchodu se schodištěm tam, kde nikdy žádný nebyl. Žádost o vydání nezbytného územního rozhodnutí o umístění této přístavby podal ÚMČ Praha 12 v červnu 2013 a magistrátní odbor HMP k němu připojil svůj souhlas.

Proti tomu však podalo námitky Sdružení občanů Prahy 12 se zastupiteli za Změnu pro Prahu 12. Svým stanoviskem mu nakonec dalo za pravdu i Ministerstvo kultury ČR, když souhlasné rozhodnutí památkářů z magistrátu loni v červenci změnilo na nesouhlasné.  Protože odbor výstavby naší městské části dále pokračoval v územním řízení pro zmiňovanou přístavbu, Rada MČ Praha 12 rozhodla 14. 9. 2015 vzít tuto žádost zpět a definitivně uzavřít causu Viničního domku, který byl v mezičase popsaných svárů nakonec zrekonstruován s maximální úctou k tradici a původní podobě nejstarší historické památky na území Prahy 12.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 říjen 2015

Pozn. redakce : Celé kauze „Viniční domek“ jsme se věnovali v samostatném článku v části „stavební kauzy“ ZDE.

Ačkoli se Točná stala součástí Prahy už před téměř čtyřiceti lety, dodnes postrádá kanalizaci. K jednání na to téma proto pozvala starostka Daniela Rázková společně s radním pro životní prostředí Milanem Maruštíkem na 3. září dvojici zástupců občanů Točné Ing. Vladimíra Volrába a Pavla  Sibřinu. Zúčastnili se i zástupci dvou odborů úřadu – výstavby a životního prostředí a dopravy.

Odkanalizování lze v obecné rovině provést dvěma způsoby: svést kanalizaci buď do (zatím neexistujícího) napojení na centrální systém velkokapacitní stokou A2, anebo do lokální čističky, kterou je rovněž potřeba zbudovat.  Společnost Sweco Hydroprojekt vypracovala letos v srpnu studii na to téma, zahrnující 6 typů řešení: 4 pro variantu pobočné čistírny odpadních vod (POČV), 2 pro napojení na centrální systém.

Po místy i emotivní debatě se přítomní shodli, že po letech čekání je pro ně nejdůležitější řešení hlavně rychlé a reálné. Protože napojení na centrální systém závisí na neobyčejně nákladném dokončení přivaděče do stoky A2, na nejasných majetkových vztazích k některým pozemkům a na problematice křížení trasy kanalizace se silničním okruhem, což městská část nemůže ovlivnit, dali přítomní přednost zbudování čističky. Ze zmíněných 4 variant pak doporučili tu s číslem 1 s názvem PČOV Točná severozápad. Jedná se o přestavbu soukromé čistírny odpadních vod, která je umístěna na severozápadním okraji Točné a v současnosti čistí splaškové vody pro blízký obytný soubor. Výhledově toto řešení nevylučuje možnost připojení na centrální systém.

Toto hledisko respektovala i Rada MČ Praha 12, když ho svým usnesením ze dne 7. 9. 2015 podpořila. Uložila zároveň starostce Daniele Rázkové seznámit s vybranou variantou radní hl. m. Prahy Janu Plamínkovou, která má věc v kompetenci a může realizaci projektu posunout na vyšší stupeň. Setkání starostky s J. Plamínkovou proběhlo 23. září za účasti zástupců občanů Točné a odborných pracovníků radnice. Dojednal se další postup, který by umožnil variantu přestavby stávající soukromé čističky odpadních vod v severozápadní části Točné a napojení přinejmenším všech současných točenských obyvatel.

Výhodou je rychlost realizace a nezávislost na navržené oddílné kanalizaci. Limitujícími podmínkami jsou soukromé vlastnictví pozemku, nestálost průtoku vodoteče, odvod přes přírodní rezervaci Šance, a navýšení nákladů kvůli nutné přestavbě současné ČOV. Náklady se pohybují kolem 30 milionů korun.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 říjen 2015  


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress