Leden 30th, 2017Zakázaná kniha o Praze 12

Praha12_Krize,Krazem_2V minulém roce jsme pro vás s nadšením připravovali novou publikaci o Praze 12, o kterou místní lidé žádali, protože její první vydání bylo zcela vyprodáno. Navíc se mnozí zapojili do druhého vydání tím, že nám přinášeli podněty a aktualizované znění obsahu. Netušili jsme, že se z ní stane kniha zapovězená.
Měla jsem v plánu krásnou knihu o Praze 12, na které jsem bez nároku na honorář spolupracovala, rozdat při výměně starostů jako dárek k Vánocům všem zastupitelům jako poděkování za spolupráci. Některým koaličním partnerům se však nelíbilo, že mám v knize úvodník. Úvodní slovo starosty nechybí ostatně ani v publikaci o Praze 12, kterou rovněž nakladatelství Milpo vydalo před dvaceti lety.
Nechtěla jsem situaci hrotit v den výměny na pozici starosty, a tak jsem v zájmu klidu ustoupila. Naopak nový starosta přitvrdil. Vydal zákaz prodeje knihy na radnici. A hledal s některými dalšími radními důvod pro likvidaci knihy nejen na Praze 12. Najali si proto advokátní kancelář, aby ta našla závažnější chyby, které by posloužily tomuto účelu. Přitom nabídka vydavatelství a smlouva na výrobu knihy byly jednohlasně schváleny v roce 2015 radou a tedy i současným starostou a bezproblémovost konání potvrdil i radniční právník.

Přestože kniha Křížem krážem po Praze 12 je doposud nejlevnější publikací, jež o Praze 12 vyšla, a skutečná cena takovéto publikace odpovídá částce o 50% vyšší, než za jakou se prodává, zkoumá se oprávněnost uhrazení zálohové faktury předložené spolu s knižními texty před vytištěním publikace. Úvodní slovo starostky je běžnou praxí u knih, které nakladatelství o Praze vydalo. A že jich bylo přes stovku z různých částí Prahy a na stejném modelu spolupráce nakladatelství a radnice při náboru inzerce, z které se kniha hradí. Proklínaná je právě inzerce, o které ale městská část dopředu věděla, že bude součástí knihy stejně jako před dvaceti lety, kdy obdobná reprezentativní publikace vyšla poprvé ve spolupráci s městskou částí. Rovněž tak nakladatelství informovalo o tom, že bude knihu prodávat v síti pražských knihkupectví. Informovali jsme o tom na první straně květnových Novin Prahy 12, kdy jsme přípravu knihy a nábor inzerce avizovali. Nic z toho přitom radnice nikterak nerozporovala a neomezili jsme v uzavřené smlouvě s vydavatelstvím ani fotografie a texty. Ostatně povedly se skvěle a autorům za perfektní práci patří dík.
Zkrátka dodatečně jsou vymýšlena různá omezení, která ve smlouvě obsažena nejsou a mají posloužit politickému boji a těm, kteří místo toho, aby něco vytvářeli a zdravě soutěžili, tak se snaží dobrou práci druhého člověka poškodit nebo zničit a taky odpoutávat pozornost od problémů skutečně závažných, kterým bych se mohla věnovat, kdyby mě nezaměstnával tento absurdní boj o moje dobré jméno a čest.
Doporučuji vyrazit mimo Prahu 12, kde se dají publikace koupit. Například v prodejně Domu knih – Neoluxor na Václavském náměstí nebo u Anděla, Knihy Kanzelsberger či případně v knihkupectví Juditina věž u Karlova mostu. A udělat si vlastní názor.

PhDr. Daniela Rázková
1. místostarostka MČ Praha 12

Kolem plánované bytové zástavby na louce zvané Na Šabatce v Komořanech panuje řada omylů a nepřesností. Jen málokdo zná skutečná fakta a kritika se tak často obrací nesprávným směrem.

Většina lidí netuší, že louku prodal developerovi – společnosti Central Group – soukromý vlastník Ing. Richard Pácal, nikoli pražský magistrát či městská část. A že stěžejní část příběhu se odehrála za starosty Petra Hány (ODS). Pod jeho vedením městská část ani jednou neprotestovala proti změně územního plánu, která louku proměnila ve stavební pozemek. Jen tato změna přitom motivovala Central Group, aby nyní už stavební pozemek v roce 2009 za desítky milionů koupil.

sabatka_1

Obr.1 – Vizualizace původního stavebního záměru.

Vůbec poprvé projevila radnice nesouhlas se záměrem stavět Na Šabatce při zasedání Rady městské části Prahy 12 dne 30. 11. 2011 (ve složení ČSSD, Změna pro Prahu 12 a VV). Ještě v roce 2013 ovšem stále hrozilo, že Na Šabatce vyroste 13 až šestipatrových činžovních domů s celkem 413 byty! Umožňoval to zde tehdy platný kód míry využití území E.

sabatka_3Naději zvrátit chod věcí dal Komořanským Městský soud v Praze, který v únoru 2014 vyslyšel protesty tehdejší radních. Zejména díky iniciativě Evy Tylové, jež měla v kompetenci územní plán, a Daniely Rázkové ze Změny pro Prahu 12 s podporou koaličních partnerů z TOP 09 soud změnu územního plánu zrušil. Z Šabatky se tak opět stala louka. V koalici byla tehdy i ODS, ale ta se v dané kauze neangažovala.

Rozhodnutí soudu vedlo Central Group v březnu 2015 k zásadnímu kroku – žádal po hl. m. Praze 58 milionů jako úhradu za zmařenou investici. Bylo jasné, že magistrátu pod touto hrozbou nezbude, než souhlasit se změnou územního plánu a louku opět proměnit ve stavební pozemek.

Obr.2 – Vizualizace nového stavebního záměru

Současná politická reprezentace Prahy 12 tedy už jen zachraňuje, co se dá. Vyjednala proto s Central Group dar 10 milionů na vykoupení náměstí v Komořanech a stanovila podmínky svého souhlasu se změnou územního plánu: dodržení hlukových limitů, realizaci dvou semaforů, zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 a dobudování kanalizace v Komořanech. Nemalým vítězstvím byl i fakt, že zastupitelstvo hlavního města letos v září odsouhlasilo proměnu louky na stavební pozemek už jen s kódem míry využití území C – tedy už jen 10 třípatrových někde čtyřpatrových domů s 229 byty. Diametrální rozdíl mezi původním projektem a novou variantou dokumentují připojené vizualizace.

sabatka_2

Obr.2 – Nová situace

Bylo by přitom nereálné se domnívat, že pozemek ve vlastnictví developera by mohl navždy zůstat nevyužitou, volně přístupnou loukou anebo se proměnit třeba v park. Komořanští, kteří zde venčí psy, si neuvědomují, že „louku“ Na Šabatce může její nynější vlastník – developer kdykoli obehnat plotem… Aktuální řešení tedy představuje rozumný kompromis, zabraňující tomu, aby na komořanské louce vyrostly domy s dvojnásobnou či dokonce s ještě větší bytovou kapacitou, jak to hrozilo v minulosti.

Níže uvedená tabulka porovnává prostřednictvím čísel původní verzi zástavby (s kódem E) s verzí novou (kód C). Pod ní pak naleznete v bodech průběh a vývoj celé kauzy Šabatka.

OBYTNÝ SOUBOR KOMOŘANSKÁ (CENTRAL GROUP) – Základní  údaje o záměru

sabatka-tabulka

Vysvětlení pojmu míry využití území:
Kód E: činžovní vily 1, rozvolněná zástavba městského typu 2
Kód C: skupinové rodinné domy, činžovní vily 1 (vila domy), stavby pro podnikání

 Jak se kauza „výstavba Šabatka“ vyvíjela v časové ose ?

 • 13. 5. 2004 : Vlastník tzv. louky Na Šabatce Ing. Richard Pácal dává podnět na změnu územního plánu (ÚP) na tomto svém pozemku parc. č. 775 v k. ú. Komořany
 • 31. 8.  2004 : RMČ (rada městské části) bere na vědomí podnět na změnu ÚP z kategorie LN (louky a pastviny) na OC (čistě obytné) do doby vybudování obchvatu Komořan (usn. č. 50.01.0
 • 6. 9. 2004 : Podnět je dopisem JUDr. Chudomelové postoupen na pražský magistrát (MHMP) s tím, že městská část (MČ) doplní své stanovisko poté, co bude umístěna trasa nové komunikace
 • 21. 9. 2004 : Zastupitelstvo městské části (ZMČ) bere na vědomí zprávu o činnosti RMČ v době od 11. do 12. zasedání ZMČ, tj. vč. usn. č. 50.01.04 (usn. č. 191/2004)
 • 28. 2. 2005 : Veřejné projednání návrhu zadání změn vlny 06 včetně změny Z 1424 (Nebylo nalezeno žádné usnesení, kterým by RMČ proti změně protestovala, což značí  nečinnost městské části.)
 • 14. 9. 2005 : Vlastník louky Ing. Pácal prostřednictvím Central Group (CG) žádá o přerušení řízení ve věci změny ÚP
 • 15. 9. 2005 : Žádost o přerušení řízení je dopisem JUDr. Chudomelové postoupena na MHMP
 • 23. 2. 2006 : Zastupitelstvo hl. m. Prahy (ZHMP) bere na vědomí přerušení pořizování změn ÚP vlny 06 včetně změny Z 1424 (usn. č. 35/06)
 • 22. 6. 2006 : Veřejné projednání návrhu zadání změn vlny 07 vč. změny Z 1424 (Ani tentokrát nebylo nalezeno žádné usnesení, kterým by RMČ proti změně protestovala.)
 • Rok 2007 : Byla zpracována studie zástavby Na Šabatce v rozsahu kódu E (dle vyjádření CG v rozsudku městského soudu)
 • 24. 1. 2008 : ZHMP schvaluje návrh zadání změn ÚP vlny 07 včetně změny Z 1424 (v zadání kód míry využití území stanoven není; dle doplňku návrhu zadání pro zpracování návrhu změny doloží žadatel podrobnější řešení změny studií; dle rozsudku městského soudu ale již byla ve spise studie Na Šabatce s kódem E) (usn. č. 13/30)
 • 15. 5. 2009 : Společné jednání k návrhu změn ÚP vlny 07 včetně změny Z 1424; kód míry využití v podkladech nebyl uveden. V rámci projednávání konceptu nového ÚP se změnou RMČ souhlasila. Při projednávání městská část vedená Petrem Hánou z ODS za přítomnosti Ing. Hany Jandové (dnes TOP 09) v radě opět neuplatnila žádné připomínky ke změně.
 • 17. 6. 2009 : CENTRAL GROUP Komořany uzavírá kupní smlouvu na pozemek parc.č. 775 v k.ú. Komořany s původním vlastníkem Ing. Richardem Pácalem.
 • 22. 6. 2009 : Ing. Pácal prostřednictvím CG žádá MHMP o stanovení kódu míry využití E s tím, že požadavek vychází ze zástavbové studie pro toto území (dle rozsudku městského soudu)
 • 15. 1. 2010 : Veřejné projednání návrhu změn ÚP vlny 07 včetně změny Z 1424. Předem byl veřejnosti oznámen kód míry využití C, projednáván však byl požadavek na navýšení kódu na E. Ani zde nebylo nalezeno žádné usnesení, kterým by RMČ proti změně protestovala a v rámci projednávání konceptu nového ÚP pak RMČ se změnou souhlasila.
 • 26. 3. 2010 : ZHMP schvaluje změnu ÚP (číslo Z 1424/07) usnesením č. 35/38 formou opatření obecné povahy č. 9/2010. Při pořizování změny se účastníci řízení i veřejnost vyjadřovali ke kódu míry využití území C (a to ještě 15. 1. 2010), 26. 3. 2010 však ZHMP změny vydalo s kódem míry využití E, tj. s možností realizace více než dvojnásobného objemu staveb.
 • 20. 7. 2011 : CG kupuje pozemek parc.č. 775 v k.ú. Komořany; právní účinky vkladu – 28. 6. 2011.
 • 30. 11. 2011 : RMČ vůbec poprvé nesouhlasí se zástavbou ve vyjádření k probíhajícímu zjišťovacímu řízení (usn. č. 43.26.11). Stalo se tak při zasedání Rady městské části Prahy 12 ve složení ČSSD, Změna pro Prahu 12 a VV.
 • 10. 7. 2012 : Závěr zjišťovacího řízení ze strany Odboru životního prostředí magistrátu (MHMP OŽP) – nebude dále posuzováno dle zákona.
 • 25. 6. 2012 : CG žádá MČ o souhlas s umístěním infrastruktury na její pozemky.
 • 13. 9. 2012 : CG žádá o projednání výstavby OS Komořanská, zejména napojení na inženýrské sítě a komunikace na pozemcích MČ a nabízí dar 3 mil. Kč.
 • 22. 10. 2012 : CG žádá starostu a odbor investic a majetku (OIM) o stanovisko ke stavbě „Zkapacitnění stávajícího nátoku v ul. Okružní“.
 • 23. 10. 2012 : CG žádá o stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení (DÚR) stavby Obytný soubor Komořanská.
 • 11. 12. 2012 : RMČ ve složení Změna Pro Prahu 12, TOP 09 a ODS usnesením č. R-098-028-12 nesouhlasí s projektem ani s dotčením pozemků MČ.
 • 11. 12. 2012 : RMČ usnesením č. R-098-036-12 schvaluje podnět na zahájení přezkumného řízení ve věci zrušení změny ÚP č. Z 1424/07
 • 19. 3. 2013 : RMČ usnesením č. R-106-019-13 schvaluje návrh na zrušení změny ÚP č. Z 1424/07
 • 5. 4. 2013 : Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) sděluje, že nebude zahajovat přezkumné řízení ve věci zrušení změny ÚP č. Z 1424/07
 • 19. 6. 2013 : Oznámení stavebního úřadu (SÚ) o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání na 30. 7. 2013
 • 16. 7. 2013 : RMČ nesouhlasí s DÚR stavby Obytný soubor Komořanská a Eva Tylová společně s Danielou Rázkovou podaly osobně na jednání námitky a požadavky (R-124-002-13)
 • 25. 7. 2013 : RMČ schvaluje dopis, kterým reaguje na dvě doručené petice proti Obytnému souboru Komořanská (R-125-006-13)
 • 28. 8. 2013 : SÚ vyzývá žadatele k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí a přerušuje územní řízení
 • 27. 11. 2013 : CG nabízí MČ společnou spolupráci (dar či věcné plnění ve výši 15 mil. Kč za kód míry využití E, který procházel procesem k vydání územního rozhodnutí)
 • 21. 1. 2014 : RMČ projednává výše uvedenou nabídku spolupráce – NESCHVÁLENO
 • 5. 2. 2014 : Městský soud v Praze ruší změnu ÚP č. Z 1424/07
 • 17. 4. 2014 : Nejvyšší správní soud (NSS) informuje MČ o podaných kasačních stížnostech proti rozsudku Městského soudu v Praze
 • 13. 10. 2014 : RMČ nesouhlasí se změnou ÚP Z-1424/07 a podává námitky v rámci veřejného projednání změny ÚP (R-176-004-14)
 • 24. 10. 2014 : Veřejné projednání změny ÚP Z-1424/07
 • 24. 10. 2014 NSS zamítá kasační stížnost
 • 16. 2. 2015 : CG nabízí MČ spolupráci – dar 10 mil. Kč nebo stavební práce v hodnotě 12 mil. Kč.
 • 18. 3. 2015 : Veřejné projednání projektu Obytný soubor Komořanská (s kódem C) v Modřanském biografu
 • 19. 3. 2015 : Zásadní okamžik : Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP (VURM) přerušuje jednání o změně Z 1424/07 z důvodu jednání MČ s CG. Předseda VURM Jan Slezák seznámil přítomné s dopisem od společnosti Central Group, ve kterém zmíněná společnost uvádí, že je od roku 2011 vlastníkem pozemků, jichž se týká změna Z 1424/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy. Z dopisu vyplývá, že Central Group žádá po hl. m. Praze 58 mil. Kč jako úhradu za zmaření investice.
 • 27. 4. 2015 : RMČ schvaluje darovací smlouvu s CG na 10 mil. Kč (R-018-044-15)
 • 21. 5. 2015 : VURM znovu přerušuje projednávání Z 1424/07
 • 1. 6. 2015 : ZMČ schvaluje přerušení pořizování změny ÚP Z-1424/07 (Z-05-002-15)
 • 9. 11. 2015 : RMČ souhlasí se změnou ÚP Z-1424/07 za podmínky dodržení hlukových limitů, realizace 2 semaforů, zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 a dobudování kanalizace v Komořanech (R-043-012-15)
 • 24. 11. 2015 : ZMČ souhlasí se změnou ÚP Z-1424/07 za podmínky dodržení hlukových limitů, realizace 2 semaforů a zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 (Z-09-011-15)
 • 2. 6. 2016 : VURM souhlasí s návrhem změny ÚP Z 1424/07
 • 15. 9. 2016 : ZHMP podruhé vydává změnu Z 1424/07 (s kódem míry využití C) usnesením č. 19/24, a to formou opatření obecné povahy č. 46/2016.

Říjen 13th, 2014Děkujeme

Koalice Změna pro Prahu 12, jméném zvolených kandidátů PhDr. Daniely Rázkové, Prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc., Mudr. Toma Philippa, Ing. Radmily Kapasné, Mgr. Zbyňka Boublíka, Mgr. Ivana Jurky a Ing. Jana Mikuleckého, děkuje všem, kteří ji podpořili svými hlasy a pomohli jí k dobrému volebnímu výsledku. Vaše hlasy nás zavazují a dávají nám chuť a sílu pokračovat.

Dovolujeme si Vám zde představit zajímavé video, které se věnuje zejména záměrům výstavby na Praze 12. Ze staveb, které zde již probíhají je mi osobně, co by rodákovi a dlouholetému pamětníkovi hodně smutno. Z toho, co ale ukazuje toto video mi skutečně běhá mráz po zádech. Shlédnutí doporučuji opravdu všem.

Zahustovani_Praha 12

Video spustíte kliknutím na obrázek s úvodním titulkem.

 

kocky_2014

Září 30th, 2014Pozvánka na Cestu Změny

Cesta Změny
Cesta Změny

Komunitou podporovane zemedelstvi-logo

Už jste někdy slyšeli výraz „KáPéZetka“ ? Ne ? Když jsem se s tímto výrazem setkal poprvé, první co mi přišlo na mysl byla známá „Krabička Poslední Záchrany“. Ve skutečnosti se však jedná o tzv. „Komunitou Podporované Zemědělství“, neboli cesta k partnerství mezi spotřebitelem a zemědělcem. Myslím si, že je to projekt, který zejména v dnešní době nabývá na aktuálnosti. Čeští zemědělci se díky nespravedlivým dotacím potýkají nejen s finančními problémy ale vedle toho jsou pak také vystaveni i tlaku nadnárodních obchodních řetězců. Na druhou stranu my, spotřebitelé nakonec kupujeme ovoce či zeleninu o které, pokud jde o její původ, toho ani moc nevíme.

Leták KPZ

 

O co tedy vlastně jde ?

Komunitou podporovaného zemědělství je nový nákupní systém, který vychází z vůle spotřebitelů podpořit konkrétního hospodáře v jeho práci. V zásadě se jedná o partnerství mezi sedlákem a spotřebitelem, kteří sdílejí rizika (neúrodu) ale i přínosy (nadúrodu) hospodaření. Obě strany tak vyjadřují vzájemný závazek. Ze strany spotřebitelů platit za potraviny spravedlivou cenu a odebírat veškerou produkci farmy a ze strany hospodáře produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio. Na druhou stranu spotřebitelé hospodářům zajišťují za jejich produkty spravedlivou cenu, často placenou s předstihem na celou sezónu, která jim a jejich rodině zajistí důstojné živobytí.

Komunitou podporované zemědělství je:

 • Nový způsob nakupování.
 • Nový přístup pro zemědělce.
 • Nová možnost nákupu potravin pro spotřebitele.
 • Skutečné propojení zemědělců a lidí ve městech.

 

Kliknutím na obrázek otevřete leták „Komunitou podporovaného zemědělství“ ve formátu pdf.

 

„KPZ “ zajímá i některé aktivní občany Modřan a Komořan

V Modřanech a Komořanech se nyní formuje skupina odběratelů, kteří se po vytvoření skupiny domluví na konkrétních podmínkách přímo s farmáři. Modřanská „KPZka“ má zatím 11 členů a první závoz produktů byl v pondělí 2.6.2014. Farmář přiveze, co zrovna plodí a každý člen si sám nabere tolik zeleniny, kolik si objednal.  Spotřebitelé zároveň podporují svého farmáře tím, že odebírají co zrovna je a nikoli co chtějí. Dále ho podporují i tím, že mu dopředu zaplatí na celý rok, neboť  největší výdaje má sedlák vždy na začátku a platba předem mu umožňujeme přežít a zároveň mu dává určitou jistotu. „…Jsme rádi, že existují drobní zemědělci a my si můžeme užívat lokálního jídla, které není chemicky ošetřeno… a dokonce se na jeho pole můžeme jet podívat…“ říká iniciátor „modřanské buňky“, Tomáš Hajzler, který tento model poznal v Toulcově Dvoře, kde to již delší dobu funguje.  „Nevybíráme si co chceme do bedýnky, tzn. že se nejedná o bedýnkový systém !“ upozorňuje Tomáš Hajzler a dodává „Zároveň jsme se rozhodli pro dvě možné velikosti podílu, konkrétně 5 a 7,5kg ovoce a zeleniny. Frekvence závozů od farmáře je 1x za týden nebo 1 x za 14 dnů. Vše záleží na volbě člena skupiny. Farmář vše spočítá a přiveze podle druhů v bednách. Rozdělení už si děláme sami. Je to systém férový vůči zemědělci – sdílíme rizika neúrody i výhody nadúrody…“. Pokud jde o dodavatele původně členové společenství oslovily 4 farmáře doporučené společností ProBio Liga, která je samostatnou spotřebitelskou pobočkou Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk. Ve finále se nakonec rozhodli pro jednoho konkrétního zemědělce, kterým je zahradnictví Černíkovice. 

Komunitou podporované zemědělství v Modřanech a Komořanech ve zkratce :

Dodavatel :

Miloš Kurka, zahradnictví Černíkovice, webové stránky zahradnictví ZDE :

Frekvence závozů :

Zaváží se jednou týdně v pondělí kolem 12:00. Od té doby je možné podíl vyzvednout, nejlépe ještě ten samý den.

Výdejní místo :

Modřanský biograf

Podíly : 

Odebírat je možné buď 7,5 kg zeleniny a ovoce nebo 5 kg (říkejme tomu podíl a půlpodíl).
Odebírat podíly je možné ve frekvenci jednou za týden nebo jednou za 14 dní.

Ceny :

Půlpodíl 1 x týdně = 6.900,-Kč – tzn. 30 týdnů cca 5 kg

Půlpodíl 1 x 14 dní = 3.570,-Kč – tzn. 15 týdnů cca 5 kg

Podíl 1 x týden = 9.500,-Kč – tzn. 30 týdnů cca 7,5 kg

Podíl 1 x 14 dní = 4.900,-Kč – tzn. 15 týdnů 7,5 kg

Jak to řešit když máte dovolenou ?

Podíl je nutné si vyzvednout vždy, aby v místě odběru nic nezůstalo. Pokud si ho vyzvednout nemůžete, můzete o to požádat někoho ze své rodiny či své známé. Také se můžete domluvit s někým z komunity.

Obsah podílu :

Ze začátku, dokud není sezona, se v podílu může objevit i něco odjinud, nicméně farmář zaručuje, že to je bio. V podílu je vždy více druhů (cca 6 až 8). Skupina se rozhodla, že nebude žádné plodiny vylučovat.

Zajímá Vás toto „komunitou podporované zemědělství“ a rádi byste se také zúčastnili ?

Každý, kdo má zájem, nechť napíše Haně Vackové (hanagerila (at) gmail.com) v jaké frekvenci a jaký podíl chce + jméno, e-mail a telefon. Farmář následně vystaví smlouvu s fakturačními údaji a tu vám Bára pošle. Zaplatíte přes účet a necháte podepsanou smlouvu v místě odběru, kde ji si farmář při nejbližším odběru převezme. Povinností je si svou zeleninu odebírat!

Pokud byste se rádi dozvěděli o komunitou podporovaném zemědělství ještě více, doporučuji k návštěvě webové stránky o „Komunitou podporovaném zemědělství„.


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress