Historie…..

Před samotným zamyšlením nad vlastní uvažovanou rekonstrukcí viničního domu čp.6 na území Prahy 12 Modřany si dovolíme krátký výlet do minulosti, abychom Vás seznámili se samotnou historií této ojedinělé stavby.

vindum_1967

Zdroj : Fotografie z „Malé kroniky Prahy 12“

Malá kronika Prahy 12 uvádí, že viniční domek je jedinou dochovalou hospodářskou usedlosí ze začátku 17. století, který je situovaný v rozsáhlé terasovité zahradě bývalé vinicí, o které se poprvé  dovídáme z darovacích listin Soběslava II. z roku 1178. Modřanská vinice tak je nejstarší vinicí na celém území hlavního města Prahy.

Samotný objekt je roubenou venkovskou usedlostí, která se využívala jako účelové stavení při sklizni hroznů a přípravě vína pro uskladnění. Svou historí a archtekturou je tato stavba na území hlavního města zcela unikátní ukázkou klasicistního viničního domku s pětiosým průčelím, mansardovou střechou a vesměs trámovým stropem. Uvnitř domku stojí za zmínku kuchyně, která má valenou klenbu s výsečemi. Na půdě domku je mohutný komín a původní krov, sklep je malý, klenutý.
K domku dále patřil kravín, lisovna vína a řezárna, domek pro hlídače a studna. Součástí původního trojůhelníkového pozemku byla rovněž višňovka, kterou však od vinice odřízla pohledově necitlivým zářezem místní komunikace Modřanská.

Tolik krátký popis s malým výletem do historie. Pokud by naše čtenáře zajímala minulost domku a zelména samotné vinice trochu více, můžeme Vám doporučit „Knihu o Praze 12„, kde se na straně 50 dočtete trochu více. Kompletní knihu si můžete stáhnout z naší E-Knihovny ve formátu PDF.

Současnost…..

 A jaké plány má s touto ojedinělou památkou dnes současné vedení radnice Prahy 12 ?

Citujeme „Noviny Prahy 12 z prosinece 2004“ :

„…..Zastupitelstvo MČ Praha 12 schválilo podnět na pořízení změny územního plánu na pozemcích v areálu arcibiskupské vinice v Modřanech.
Jedná se o návrh na změnu stávajícího funkčního využití PSZ – sady a zahrady areálu viniční usedlosti v Modřanech na funkční využití PP – parky a parkově upravené plochy. Areál viniční usedlosti je významnou a ojedinělou památkou svého druhu na území hlavního města a dochovaný viniční domek je cenným dokladem účelové architektury z první poloviny 18. století. V ověřovací studii je navrhováno využití areálu viniční usedlosti pro slavnostní příležitosti – jako obřadní síň městské části Praha 12, výstavní prostory a také restaurační provoz s nezbytným zázemím. Pro tento způsob využití je třeba provést uvedenou změnu územního plánu. Zda k ní dojde, záleží na rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy – sekci Útvaru rozvoje hl.m.Prahy. Modřanská vinice samozřejmě zůstane zachována – změna územního plánu se týká pouze pozemků okolo viničního domku…..“

Pan starosta Hána bez skrývání ve svém sloupku, (kde se „sám sebe ptá a zároveň si také sám odpovídá“) přiznává, že radnice má s domkem velké stavební plány a na projekt má již uvolněno 20 milionů. ……Jen nebýt těch „aktivistů“, kteří „jinak skvělý projekt“ napadají  a zdržují, a to zejména pro formální vady vydaných rozhodnutí. Z jeho slov vyplývá, že tito lidé vlastně brání dobrou věc tzn. zachránit památku, zkultivovat prostředí a obnovit tolik žádané vinobraní…… K tomuto bodu je však třeba ještě poznamenat, že se projekt rovněž nelíbí vinařům, kteří naši nejstarší pražskou vinici obhospodařují. Více se lze dočíst na stránkách České televize ČT24 , nebo Pražského deníku.CZ. (kliknutím na název zpravodajského média).

Jaké jsou však plány opravdu ?

Ve skutečnosti projekt nebere v úvahu hodnotu viniční usedlosti jako dochovaného historického souboru budov spojených s fungující vinicí. Bezdůvodně má dojít k demolici původních drobných staveb. Ke stávajícímu viničnímu domu má být přistaven samostatný nový objekt za skla a betonu, který zasáhne i do plochy vinice. Na střeše tohoto objektu má být terasa s altánem, ke kterému má být navršena nájezdová rampa k zajištění bezbariérového přístupu do podkroví. Z nově plánovaného objektu se tak ocelovo-betonová lávka agresivně vnoří do podkroví budovy.

vindum_rekonstrukce-2

Projekt rekonstrukce, schválený památkaři a prosazovaný radnicí Prahy 12. Výstavba kamenného objektu vlevo a jeho „nalepení“ na viniční dům, návoz tisíců tun zeminy (ve skice navíc chybí zakreslení projektovaného mohutného pojezdného náspu k altánu a levé straně).

Navezením obrovského množství zeminy bude celkově změněn reliéf spodní části vinice za viničním domem v okolí nového objektu. Jeho výstavbou zároveň dojde k narušení celkového uspořádání viniční usedlosti a jejího napojení hlavním vstupem na centrální obslužnou komunikaci vinice. Vzhledem k tomu, že touto necitlivou stavbou prakticky zanikne původní vstup do domku, počítá projektu rovněž s nově proraženým vstupem v jižní části, skrz nejstarší část objektu – historickou kuchyň s valenou klenbou.. Výsledkem projektu má být z celkového pohledu, s lehkou nadsázkou, jedna z historizujících staveb zdevastována ve stylu podnikatelského baroka.

vindum_rekonstrukce-1

Projekt rekonstrukce dle schváleného projektu, přilepující masivní kamenno-betonovou část přímo k pravé straně objektu, místo původní samostatné stodoly a přetvářející usedlost do stylu „podnikatelského baroka“. Na vizualizaci je rovněž vidět změna historického vstupu do objektu skrz nejstarší část domku, tzn. kuchyní s valenou klenbou.

 Pokud tento shrnující popis dáme do konfrontace se slovy pana starosty uveřejněných v Novinách Prahy 12 (květen 2010), dočtete se následující :
„……za zmíněných 20 milionů by mělo být přistavěno nezbytné sociální zázemí, zřízen bezbariérový vstup do podkroví, nový vstup z jižní strany, rekonstruovány podlahy a udělány sadová úpravy včetně vybudování přístupových cest, parkovací plochy a oplocení….“. Z těchto slov vyplývá, že náš výše uvedený popis odpovídá onomu záměru radnice…..zároveň se ale divíme, za jaké studie radnice Prahy 12 vysloveně vyhazuje veřejné finanční prostředky.

A co na to odborníci ?

Posouzení toho, zda se rekonstrukcí jedná či nejedná o znehodnocení historické památky není pouze naším subjektivním názorem. Před několika lety byl z naší strany požádán Ing. arch. Veselý z „Klubu za starou Prahu“o zpracování odborného posudku a stanoviska k radnicí plánované rekonstrukci. Vlastní zprávu pro všeobecné povědomí níže zveřejňujeme : 

vindum_projekt-3

vindum_projekt-1

 

vindum_projekt-2

 

Tyto stavební úpravy prakticky nevratně zničí starobylou památku ze 17. století na paskvil 21.století.
Jestli jsou tyto necitlivé zásahy do historické stavby pouze „formální vadou vydaných rozhodnutí“ ponecháme na vlastním úsudku samotného čtenáře. Na rozdíl od starosty a radnice se totiž domníváme, že dědictví po předcích bychom měli chránit a opečovávat. Myslíme si, že nevratného ničení našeho kulturního dědictví v Modřanech v podobě zastavěné školy „K Dolům“, která je jednou z nejstarších v Praze, či zničení pohledové dominanty kostela Nanebevzetí Panny Marie, jehož původní stavba pocházela již z roku 1329, už bylo příliš. Braňme se prosím mravní bídě a znevažování odkazů po předcích a chraňme naše kulturní dědictví před hloupostí, necitlivostí a penězy.

 

Jak by měla rakonstrukce viničního domku podle nás správně vypadat ?

Rekonstrukce viničního domku je každopádně potřeba. Měla by však býti střídmá a měla by odpovídat historii stavby.  Tuto představu předkládáme na několika níže přiložených obrázků z vizualizace.

 vindum_navrh-1

 Návrh rekonstrukce respektující historické souvislosti, zachovávající přirozený reliéf terénu vinohradu.

vindum_navrh-2

Návrh rekonstrukce, respektující a využívající přesnou podobu historické střechy, přenesené z fotografie z roku 1930.

 

 Pokud by se rekonstrukce ubírale směrem dle této představy, nikdo by neřekl ani slovo. Tyto návrhy však zatím na radnici nebere nikdo vážně a místo toho se vší silou tlačí rekonstrukce, kterou jsme Vám představili a která podle názoru jak laiků tak i odborníku nevratně zničí nejstarší kulturní památku v Modřanech.

A že to radnice myslí stále vážně, můžete vidět z přiloženého „Usnesení Rady 107.36.10“, ze dne 23.2.2010, kde Rada vyslovila souhlas s vyjímečně přípustnou stavbou – rekonstrukcí viničního domu. Kromě starosty Hány je pod tímto usnesením rovněž podepsána místostarostka Chudomelová (v této souvislosti doporučujeme v našich aktualitách článek o „převlékání kabátů“, který je paní Chudomelové především věnován) .

Výše citované usnesení si můžete k nahlédnutí stáhnout ZDE : Usneseni_107-36-10_Vinicni dum

A na závěr jestě malá poznámka….věříme, že všem odpůrcům proti necitlivému, stavebnímu zásahu do historického viničního domku dech nedochází….. ba naopak…..po přečtení starostova sloupku mají jistě o poznání více energie památku ze všech sil chánit.

Přivítáme jakékoliv Vaše názory na toto téme (…a samozřejmě nejen na to….) na naší e-mailové adrese : modranskenoviny@seznam.cz