Změna územního plánu v Komořanech proti vůli občanů !

Kde měly být domky s velkou zahradou, vyrostou na místo nich vyšší domy. Zastupitelstvo Prahy 12 schválilo na svém jednání 3. prosince těsnou většinou problematickou změnu územního plánu, která pouští zástavbu do zelených ploch kolem vyústění Pražského okruhu a mění i takzvaný kód obytných území v této oblasti z rozvolněných domků na vyšší budovy. Cena pozemků tak jako mávnutím kouzelného proutku stoupne zhruba o 120 milionů korun.

Komořany-Zmena územního plánu 2

Obr.1  Území v Komořanech dotčené „Změnou územního plánu“

Změnu prosazovali František Adámek (ČSSD), Petr Hána (ODS) a Petr Prchal (TOP09)

Konečný verdikt vysloví magistrát. Magistrát a městská část jsou přitom propojeny zastupiteli, kteří změnu územního plánu vehementně prosazovali : Františkem Adámkem za ČSSD a Petrem Hánou za ODS. Připojil se k nim starosta za TOP 09 Petr Prchal, který navrhl změnu územního plánu schválit. Získal k tomu těsnou většinovou podporu. A to i přes záporné stanovisko hlavního architekta městské části.

Na zastupitelstvu proti rozsáhlé výstavbě protestovali velmi rozumně místní obyvatelé a odpovědí jim je usnesení o povolení rozsáhlé výstavby. „Mám oprávněnou obavu, jaký je motiv zastupitelů, kteří podpořili negativní zásah do komořanské lokality proti místním lidem? Kvalita života Pražanů se kvůli obdobným špatným rozhodnutím nadále zhoršuje“, komentovala to radní městské části za Změnu pro Prahu 12 Daniela Rázková.

Vlastníci Antonín Rovenský a Tomáš Rosen propojeni s fotbalovým klubem Slávie získali ve veřejné soutěži pozemky o rozloze přes 86 000 m2 od hl. m. Prahy v roce 2006 za 72,5 milionů korun, aby na nich postavili rodinné domy a středisko pro handicapované děti. Na části pozemků měla zůstat zeleň, ale zbytek 28000 m2 bylo určeno k bydlení. To jim však zřejmě bylo málo. Předložili změnu územního plánu, která mění zelené plochy na obytné v rozloze 49000 m2  a u obytných mění kód, aby mohli celé území zastavět  namísto domků s velkou zahradou, které by navázaly vhodně na zahrádkářskou kolonii vyššími domy,“ vysvětluje místostarostka za Změnu pro Prahu 12 Eva Tylová.

Právě tím pozemky jakoby mávnutím kouzelného proutku v rukou zastupitelů nejdříve městské části a pak i zastupitelů hlavního města Prahy zvýší svoji hodnotu o zhruba 120 milionů korun. „Milostivě jim za to smění pozemky pro plánovaný sjezd v Komořanech z dálnice, které zase jako náhodou někdo na Magistrátu nevyřadil z prodávaných pozemků. Přitom tato oblast je pro zástavbu nevhodná. Kvůli stavbě má být kácen les, v lokalitě je již nyní zátěž hluku nad limitem,“ uvádí místostarostka Tylová.

Co je vlastně rozvoj obce… ? A komu slouží… ?

Chystanou úpravu územního plánu kritizuje i další zastupitel za Změnu pro Prahu 12 a místní občan Michael Valášek. „Stále se mluví o rozvoji obce. Základní otázka je, co je rozvoj obce a komu slouží developerské projekty? Podle prodeveloperské části zastupitelů je rozvoj obce roven developerským projektům. Výsledek opakovaně bohužel je, že developerské projekty jen zhoršují životní podmínky pro dnešní obyvatele. Stále se opakuje situace, že je povolen nový developerský projekt s cílem rozvoje obce, ale developer postaví minimální infrastrukturu – kanalizaci, vodovod – jen ke své výstavbě, přestože původně slíbil pomoc obci rozvojem infrastruktury,“ říká Valášek.

Příkladem je Modřanský Háj v Komořanech, kde se sousedé stavby na připojení na novou kanalizaci nedočkali. Existující dopravní komunikace nestačí. Chybí další občanská vybavenost. Komořany nemají kanalizaci, dostatečný vodovod, školku, školu, obchody, zdravotnické zařízení, poštu, příjezdovou komunikaci, dostatečnou veřejnou dopravu. Za těchto okolností se spouští developerský projekt pro tisíc nových obyvatel, který zhorší použitelnost existující infrastruktury pro dnešní obyvatele. Ti na to jen doplatí. A to nemluvíme o dalších pohledech na tento projekt. Například stavba Pražského okruhu vedla v Komořanech k vykácení části lesa, jeho obnova je velmi problematická. Tento projekt bude v kácení lesa pokračovat tak, aby les nahradil šestipatrovými paneláky. „Zastupitelé schválili změnu ve prospěch developera na úkor nebo spíše proti dnešním občanům žijícím dnes v obci,“ kritizuje zastupitel Valášek.

Již před nějakou dobou jsme informovali o projevech cenzury v radničních novinách Prahy 12. Vedle toho, že si někteří členové Rady městské části Prahy 12 radniční zpravodaj pletou s reklamním plátkem k vlastnímu zviditelnění, objevuje se v tomto zpravodaji i cenzura článků, které se „někomu“ prostě nehodí.

O některé články je sváděn skutečně velký a místy i „hlasitý“ boj, který má ke konstruktivní diskuzi opravdu hodně daleko. Ve finále jsou pak tyto příspěvky po nekončících diskuzích typu „přeskakující gramofonová deska“ uveřejněny s jedno až dvouměsíčním zpožděním a často ve spojení se zásahem „cenzora“, kterého můžeme pracovně nazývat třeba „Velkým Bratrem“.

Pro příklad některé dotčené články :

Akt č. 1

Skandinávské bydlení před poliklinikou (říjen – otištěno listopad 2012)

Cenzura se projevila jak v článku, tak i u ilustračního snímku. Konkrétně bylo zasaženo například do věty: „První komunitní centrum v Praze 12, které by sloužilo zejména seniorům a dětským
skupinám, by vzniklo v bývalé školní družině K dolům, která za posledních patnáct let velmi zchátrala,“ …a to zjevně kvůli informaci, že budova za posledních patnáct let (rozuměj – za vlády Petra Hány) velmi zchátrala.

Pro porovnání se můžete podívat ZDE :

Akt č. 2

Zvítězily obě strany: tlak občanů byl úspěšný, investor upravil projekt (leden – otištěno březen 2013)

Starosta tento článek z tisku nejprve stáhl, po velkém sporu článek nakonec vyšel se zpožděním dva měsíce, tzn. v březnu 2013.

Vlastní článek si můžete přečíst ZDE :

Akt č.3

„Podáme pomocnou ruku přes portál Pomoc na dvanáctce“ a „Dobře se tu spí“ (duben – otištěno květen 2013)

Bez domluvy s autorkou byl přepsán text článku „Podáme pomocnou ruku přes portál Pomoc na dvanáctce“ a článek „Dobře se tu spí“, který byl autorizovaným rozhovorem s Richardem Tesaříkem.
Po ostrém konfliktu v redakci a několika interakcích těchto sporů byl nakonec vytištěn původní text článků. Cenzorství pana starosty je v tomto případě dokumentováno jen ústními tvrzeními pracovníků úřadu P12. Starosta údajně zakázal publikovat snímek pana Jaroslava Wintra a Daniely Rázkové při podpisu smlouvy a dal pokyn nahradit ho jinou fotografií.

Otištěnou podobu článku „Podáváme pomocnou ruku přes portál Pomoc na dvanáctce najdete ZDE :

Akt č.4

Exstarosta Prahy 12 se dostal na post asistenta místostarostky – neumožnění komentáře na webu Prahy 12

Starosta Prahy 12 na oficiálních webových stránkách Praha 12 reagoval na informace uveřejněné 4.10. 2013 v deníku Právo pod názvem „Exstarosta Prahy 12 se dostal na post asistenta místostarostky„ (článek z deníku Právo ZDE ). Protože ve svém vyjádření uvádí, že tyto informace vycházejí ze sdělení zástupců Změny pro Prahu 12, cítili jsme potřebu jeho vyjádření komentovat. Podle tiskového zákona by toto naše oficiální vyjádření, které přímo reaguje na slova pana starosty Prchala, mělo být uveřejněno stejným informačním médiem, tzn. oficiálním webem Prahy 12. Dne 11.10 2013 se tak skutečně stalo ( ZDE ), nicméně na přímou intervenci pana starosty Prchala bylo sdělení „Změny pro Prahu 12″ z webových stránek odstraněno. Zástupci Změny pro Prahu 12 tuto intervenci vnímají jako projev cenzury, který by neměl mít v řádně fungující demokracii místo.

 Akt č.5

Cenzura článků s tématy převedení sběrného dvora na Pražské služby a  komunitní centrum v Palmetově ulici.

Radní za TOP09 a ODS zcenzurovali články Změny pro Prahu 12 s aktuálními věcnými problémy, a to jednak o převedení sběrného dvora na Pražské služby ( ZDE ) a dále o komunitním centru v Palmetově ulici o kterém více naleznete v tistěných Modřanských novinách (ke stažení ZDE).

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 12 bude na svém jednání dne 3. 12. 2013 mj. projednávat několik podnětů na změny územního plánu (ÚP), o které požádali vlastníci předmětných pozemků. Zastupitelstvo se bude vyjadřovat k níže uvedeným změnám územního plánu :

  • Změna územního plánu na pozemcích situovaných severovýchodně od Točné z orné půdy na plochy pro bydlení o rozloze cca 52.000 m2. Rada městské části Praha 12 s touto změnou nesouhlasila.
  • Změna územního plánu v ploše bývalé vysokotlaké parní zkušebny v areálu společnosti Regulus z důvodu uvedení územního plánu do souladu se skutečným využitím území na ploše cca 7.000 m2. Rada městské části Praha 12 s touto změnou souhlasila.
  • Změna územního plánu po obou stranách Komořanské ulice mezi Pražským okruhem a Závistí na ploše cca 49.000 m2. Stávající louky, pastviny a zahrádky vlastníci navrhují změnit na plochy pro bydlení. Zastupitelstvo bude jednat o neodsouhlasení změny ÚP.
  • Změna územního plánu v lokalitě V Lipinách na ploše cca 18.000 m2 z území zahrádkářských osad na plochy pro bydlení. Rada městské části Praha 12 s touto změnou nesouhlasila.
  • Nové projednání změny územního plánu na svahu pod ul. Na Cimbále u vstupu do Modřanské rokle. V současné době je území o ploše cca 8.000 m2 určeno pro sport; znovu je navrhována změna na plochy pro bydlení. Zastupitelstvo se změnou v roce 2005 souhlasilo, jednat se však bude o přehodnocení tohoto stanoviska.

Územní plán je zásadní a závazný dokument ovlivňující rozvoj veškeré výstavby na území městské části. Jakákoliv změna ÚP může mít vliv na životní prostředí mnoha obyvatel. O schválení či zamítnutí navrhovaných změn územního plánu bude v následujících letech rozhodovat zastupitelstvo hl. m. Prahy. Uvítáme když přijďte na zastupitelstvo a vyjádříte se  k navrženým změnám územního plánu. Jednání zastupitelstva začíná v 16 h.

Eva Tylová
Místostarostka s kompetencí územního rozvoje


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress