Mimořádné zastupitelstvo svolané na 31.5. 2017 pouhý měsíc po ustavení nové Rady Městské části Praha 12, včetně začátku zasedání stanoveného na 9 hodinu, kdy je většina občanů v práci, nesvědčí o dobré práci menšinové vlády Hnutí ANO a ČSSD na radnici. Vedení radnice mohlo důsledným a tvrdším přístupem k Central Groupu samo vyřešit problém, kvůli kterému opoziční kluby mimořádné zastupitelstvo požadovaly a starosta byl proto nucen jednání svolat.
Důvodem byla snaha developera Central Group oproti původní písemné domluvě postavit v rámci projektu na Šabatce o jeden obytný objekt více. Central Group tak hodlá „ohnout“ darovací smlouvu a vytěžit na maximum koeficient zastavěnosti.  V současné radě složené z Hnutí ANO a ČSSD se nenašla vůle účinně se postavit neserióznímu chování developera, a proto byl nezbytný tlak opozičních klubů zastupitelstva, které zaúkolovalo radu, aby uplatnila řádně a včas odvolání proti územnímu rozhodnutí na projekt Obytný soubor Komořanská s podmínkou, aby investor snížil počet a výšku domů.  Iniciátor výstavby na Šabatce František Adámek (ČSSD) si nakonec pod tlakem osvojil kompromisní usnesení, které opoziční kluby TOP09 a Změny pro Prahu 12 připravily v předvečer zasedání. Poslanec Adámek jej nechal úředníky na zasedání opsat a koalice Hnutí ANO a ČSSD pro něj hlasovala spolu s opozičními kluby.
Připojuji návrh, se kterým Změna šla na zastupitelstvo. Můžete jej posléze porovnat s výsledkem, který snad brzy zveřejní radnice:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ
NÁVRH
ze dne ……
Revokace usnesení Rady městské části Praha 12  R-092-007-16 z 3.10.2016 – souhlas s umístěním a výstavbou inženýrských sítí pro územní řízení v rámci projektu Obytný soubor „Komořanská“ a schválení námitky do územního řízení

19. zasedání zastupitelstva městské části

1. v y h r a z u j e  s i

dle § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout v záležitosti umístění inženýrských sítí a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena a právu provést stavbu do pozemků parc. č. 706, 707, 508, 705, 774, 704, 474 a 708 k. ú. Komořany ve svěřené správě městské části Praha 12 v souvislosti s realizací projektu Obytný soubor „Komořanská“

výstavby Úřadu městské části Praha 12 s tímto usnesením
7.1.3. seznámit společnost CENTRAL GROUP Komořany a.s. s tímto usnesením
termín: 2.5.2017

2. k o n s t a t u j e,  ž e

2.1. městská část Praha 12 má se společností CENTRAL GROUP Komořany a.s. uzavřenu darovací smlouvu schválenou usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-018-044-15 ze dne 27.04.2015, dle které má stavební záměr „Obytný soubor Komořanská“ odpovídat v podstatných rysech (hmota, počet nadzemních podlaží jednotlivých obytných staveb) příloze č. 1 s názvem Návrh řešení Stavebního záměru CG

2.2. Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-092-007-16 ze dne 03.10.2016 odsouhlasila umístění inženýrských sítí do pozemků parc. č. 706, 707, 508, 705, 774, 704, 474 a 708 k. ú. Komořany ve svěřené správě MČ Praha 12 v souvislosti s územním řízením v rámci projektu Obytný soubor „Komořanská“ za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena a stanovení podmínek odborem dopravy

2.3. Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-095-014-16 ze dne 31.10.2016 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene/služebnosti inženýrské sítě a podmínkách stavby k tíži pozemků parc. č. 474, 508, 704, 705, 705, 706, 707, 708 a 774, vše v k.ú. Komořany

2.4. v souladu s usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-102-017-17 ze dne 09.01.2017 nesouhlasí s jakýmkoliv zvýšením počtu či výšky navrhovaných obytných objektů Obytného souboru Komořanská, jelikož by to bylo v přímém rozporu se smlouvou dle bodu 2.1. tohoto usnesení

2.5. společnost CENTRAL GROUP Komořany a.s. dosud nepředložila městské části Praha 12 požadovanou projektovou dokumentaci uvedenou do souladu se smlouvou dle bodu 2.1. tohoto usnesení

3. p o ž a d u j e

po společnosti CENTRAL GROUP Komořany a.s. uvedení projektové dokumentace do souladu s darovací smlouvou dle bodu 1.1. tohoto usnesení, a to především hmotou a počtem nadzemních podlaží jednotlivých obytných staveb dle přílohy č. 1 s názvem Návrh řešení Stavebního záměru CG předmětné smlouvy a počtem cca 201 nových bytových a nebytových jednotek

4. n e s o u h l a s í

s umístěním inženýrských sítí do pozemků parc. č. 706, 707, 508, 705, 774, 704, 474 a 708 k. ú. Komořany ve svěřené správě městské části Praha 12 v souvislosti s územním řízením v rámci projektu Obytný soubor „Komořanská“ “ do doby, než bude projektová dokumentace uvedena do souladu s darovací smlouvou, a to především hmotou a počtem nadzemních podlaží jednotlivých obytných staveb dle přílohy č. 1 s názvem Návrh řešení Stavebního záměru CG předmětné smlouvy a počtem cca 201 nových bytových a nebytových jednotek

5. u k l a d á
5.1. Radě městské části Praha 12

5.1.1. uplatnit řádně a včas v rámci územního řízení na projekt Obytný soubor „Komořanská“ podmínku snížení počtu  a výšky navrhovaných obytných objektů obytného souboru Komořanská a snížení počtu nových bytových a nebytových jednotek na cca 201 v souladu se smlouvou dle bodu 2.1. tohoto usnesení
termín: 2.5.2017

5.1.2. v případě vydání územního rozhodnutí na projekt Obytný soubor „Komořanská“ bez zohlednění podmínek dle bodu 6.1. tohoto usnesení podat v tomto smyslu řádně a včas odvolání proti územnímu rozhodnutí na projekt Obytný soubor „Komořanská“, a to v celém rozsahu

7. u k l á d á

7.1. Ing. Jiřímu Veselému – vedoucímu OKM
7.1.1. seznámit Radu městské části s tímto usnesením
7.1.2. seznámit odbor