Další dvě schůzky pracovní skupiny k zástavbě na místě cukrovaru proběhly na radnici během února. Se svými studiemi se představily čtyři architektonické ateliéry, každý se dvěma variantami. Ty už braly v úvahu návrhy, které vzešly od občanů při první veřejné plánovací debatě k projektu v půli září.


 

 

 

 

 

 

Obr, 1 a 2 : Vizualizace zástavby v areálu bývalého cukrovaru

V pracovní skupině jsou zastoupeni lidé z vedení radnice i z opozice, developer i členové občanského sdružení Tichá čtvrť, Spolku pro Komořany, zástupce místního evangelického sboru i zástupce místního vodáckého spolku. Posuzovali varianty, z nichž jedna vždy počítala s využitím zastavěnosti ze 100 %, jak to umožňuje územní plán, druhá pak zhruba z 80 %.

V této fázi studií ještě nešlo o konečný vzhled domů, ale především o koncepční řešení území. Návrhy zahrnovaly kombinaci domů vysokých od 3 do 9 nadzemních podlaží, s garážemi vždy v podzemí. Objevila se idea bulváru s kavárnami, obchody apod., oddělující první řadu polyfunkčních domů od Nové Komořanské, jinde byla použita symbolika modřanských lagun v podobě jezírek mezi domy. V jedné z variant nechyběla ani modlitebna, v další se komín cukrovaru proměnil v rozhlednu… Všechny návrhy umístily centrum v podobě náměstí shodně ke komínu a pamatovaly na komunitní centrum, mateřskou školu a loděnici pro vodáky.

Pracovní skupina také dohodla, které z návrhů budou předloženy veřejnosti k připomínkování při dalším veřejném plánovacím setkání v dubnu. V úvahu bylo nutné brát řadu aspektů a vybrat projekty v základu respektující požadavky veřejnosti, developera i městské části. Jednoznačnou shodou pro další postup a veřejnou prezentaci byly vybrány návrhy dvou atelierů – Chybik + Kristof Architects & Urban Designers a Kuba & Pilař architekti.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 březen 2017

Na podporu z peněz EU se může těšit vznikající Komunitní centrum K Dolům. Dvanáctka totiž patří k těm městským částem, jimž hlavní město Praha přiznalo finanční podporu z evropských dotací, určenou pro komunitní centra, vzdělávání seniorů a dětské skupiny.

Celkem osm projektů podpoří hlavní město z programu Praha – Pól růstu částkou vyšší než 51 milionů korun. V  případě Prahy 12 půjdou prostředky (8 milionů z  celkem 13,8 milionů, jež jsou potřeba) na přeměnu tzv. domu pana Krále, jehož historie sahá až do 19. století. V  současnosti velmi zchátralá budova, jež dříve sloužila mimo jiné jako školní družina, se promění v centrum, sloužící k rozvoji kulturních a spolkových aktivit a jako opora sociálních služeb a péče zejména o občany Prahy 12. Projekt bude realizován od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. Nyní čeká budoucí komunitní centrum na výběr svého zhotovitele.

Jsem velmi ráda, že ve druhém volebním období, kdy se o věc zasazuji, se podaří komunitní centrum zrealizovat,“ uvítala zprávu o rozhodnutí hlavního města iniciátorka projektu místostarostka Daniela Rázková.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 březen 2017

Březen 12th, 2017Jak to vidí koalice ?

Reakce na „Okénko zastupitele Petra Šuly“

Pane zastupiteli Šulo, je smutnou skutečností, že ze společnosti se vytrácí rozlišování mezi pravdou a lží, a že šíření nepravdivých pomluv, proti kterým je obtížné se bránit, je zaměňováno se svobodou projevu, čehož je Váš text příkladem.

Počet úředníků je dnes o třináct nižší, než když byla radnice pod vedením TOP 09. Organizační změna byla nezbytná a ukončení pracovních poměrů bylo provedeno slušným způsobem spojeným s výplatou odstupného podle zákona, nikoliv šikanou, jak si dobře pamatujeme z doby nástupu Vašich radních v roce 2012.

Nižší náklady na placené radní byly v minulém období dosaženy tím, že byla pod vedením TOP 09 neúplná rada o šesti členech, kompletních devět jste nedokázali zvolit.

Současný počet placených radních je dán koaliční smlouvou uzavřenou mezi třemi subjekty. Změna pro Prahu 12 navrhla, aby počet placených radních poklesl opět o jednoho.

Nulová tolerance vůči hazardu v Praze 12 zůstala zachována. Podstatný je výsledek.

Klientelismus, o kterém se zmiňujete, ve věci příbuzné Michala Pince, spočívá v tom, že žadatelka chtěla vybudovat ve svém domě malé občerstvení. Jedná se o léta starou záležitost. Michal Pinc se během hlasování k tomuto bodu zdržel hlasování, neboť by byl ve střetu zájmů.

Ve vedení radnice jsme proti výstavbě megalomanských projektů, ne proti drobným změnám územního plánu. V tomto volebním období naše koalice 6x neschválila změny územního plánu (ÚP) ze zeleně na stavební pozemky, a naopak na Točné jsme prosadili návrh změny ÚP ze stavebních pozemků zpět na pole, a to na rozloze 80 000 m2. Považujeme za velký úspěch, že se nám pozemky na komořanském náměstí podařilo vykoupit a k ověření kupní ceny existují dva znalecké posudky. Nyní jsme připraveni s podporou místních lidí začít s revitalizací náměstí.

Příprava napojení Prahy 12 na okruh pokračuje a celé vedení radnice pochopitelně usiluje o to, aby technické řešení ctilo zájmy těch, kteří budou stavbou a provozem dotčeni.

Škoda, že jste nezaznamenal, že koalice prosadila na listopadovém zastupitelstvu podnět na zpracování územní studie Komořany. To považujeme za dané situace za optimální a hlavně koncepční řešení.

K omezení výběrových řízení uvádíme, že rada dodržuje platné právní předpisy a striktně se ve svých rozhodnutích drží zákona.

V soutěži Otevřeno Zavřeno jste jaksi zamlčel, že jsme byli nominováni také jako příkladná radnice v kategorii Otevřeno. V tom negativním případě jsme pouze chránili osobní údaje těch, které byste rád pranýřoval, tak jako dnes nás na těchto stránkách.

Noviny Prahy 12 patří k té třetině radničních periodik, ve kterých se vyskytují vůči radnici nesouhlasné nebo alternativní názory opozičních členů zastupitelstva a veřejnosti. Jsou vyváženým a otevřeným médiem. Důkazem je uveřejnění Vašeho útočného opozičního textu, což za vlády TOP 09 nikdy nešlo.

Rada MČ Praha 12 (Noviny Prahy 12 březen 2017)

Jednou z priorit městské části je odkanalizování Točné formou lokální čistírny odpadních vod. V minulosti již bylo rozhodnuto vyřešit problém přestavbou soukromé čistírny odpadních vod (ČOV) na severozápadním okraji Točné. Bohužel k odprodeji této čističky i přes veškerou snahu městské části nedošlo pro nesouhlas jednoho z členů bytového družstva, které ji vlastní.

Radnice proto hledala pro čističku náhradní umístění. Našla je na pozemku parc. č. 396/33 v k. ú. Točná při ulici Starý Lis. Návrh odpovídá jedné z původních variant ze studie společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. s tím, že místo finančně náročného vypouštění vod z ČOV spadištěm do Břežanského potoka je nově navrhováno již prověřené vypouštění přečištěných vod z ČOV do bezejmenného přítoku Břežanského potoka.

„Protože pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě naší městské části, odpadá problém s jeho vykupováním. Bez velkých úprav lze rovněž využít již zhotovenou projektovou dokumentaci stokové sítě v Točné. K další úspoře finančních prostředků dojde i díky tomu, že nebude potřeba vykupovat pozemek a zařízení stávající soukromé čističky a odpadnou i náklady na ekologickou likvidaci jejího zařízení včetně části původní kanalizace. Možnost výhledově přepojit stokovou síť na budoucí centrální systém přitom zůstane zachována,“ vypočítává výhody této varianty místostarostka Rázková, která se problému dlouhodobě s velkým nasazením věnuje.

Dodejme, že po připojení Točné na centrální stoku A2 bude lokální čistička odpadních vod odstraněna. Připomeňme rovněž, že veškeré dosavadní náklady, spojené s projektem, byly uhrazeny z finančních prostředků, které městské části po dohodě s pražskou radní RNDr. Janou Plamínkovou poskytl odbor technické vybavenosti MHMP.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 březen 2017

Změna pro Prahu 12 požádala podle koaliční smlouvy dne 13. února koaliční partnery Hnutí ANO a ČSSD o projednání nového složení Rady městské části, protože zástupce Pirátů Ivan Jurka vystoupil z klubu Změny pro Prahu 12. Od svého zvolení v listopadu 2016 hlasoval v rozporu s programem Změny například souhlasně pro prodej pozemků pod poštou nebo nehlasoval se Změnou proti žádosti společnosti Fisolta na získání pozemků, jež souvisejí se zahuštováním sídliště na místě supermarketů. Přestože byl naším klubem nominován, doporučili jsme mu v souvislosti s dalšími skandálními okolnostmi, aby na politiku rezignoval a odešel ze Zastupitelstva.

 

Zdá se, že na internetu probíhá další kolo šíření pomlouvačných zpráv k vydání knihy Praha 12 křížem krážem, které opět uvádíme na pravou míru. Objevují se nepravdivé informace, které zde uvádíme s následným vyjádřením představitelů Změny pro Prahu 12:

Nepravdivé tvrzení č.1 :

Při schvalování smlouvy jsme ovšem zcela jasně stanovili bývalé paní starostce, která tuto publikaci připravovala, tyto podmínky: Kniha nebude obsahovat žádné politické příspěvky, požadovali jsme, aby kniha byla apolitická, aby ji mohli používat i následující politické generace.

Vyjádření Změny pro Prahu 12:

V knize žádný politický příspěvek není obsažen, kniha je apolitická, mohou ji používat následující politické generace, úvodní slovo starostky a zároveň spoluautorky není politický příspěvek, jak se snaží strůjci celé „kauzy“ veřejnosti vsugerovat.

Nepravdivé tvrzení č.2 :

Požadovali jsme, aby náklady městské části byly uhrazeny z příjmů z inzerce v knize, kterou měla nabrat přímo Praha 12, nebo ve spolupráci se společností MILPO.

Vyjádření Změny pro Prahu 12:

To není pravda. Požadavek byl, aby městkou část kniha nic nestála. Tak by se také stalo. Po prodeji 400 ks výtisků (600 ks by jich zbylo k rozdání partnerům MČ), pokud by nebyl její prodej nesmyslně radními za ANO a ČSSD zakázán, by byly náklady pokryty .

Nepravdivé tvrzení č.3 :

Rada schválí konečnou podobu knihy ještě před vydáním, a teprve potom bude faktura za výrobu knihy proplacena.

Vyjádření Změny pro Prahu 12:

Tato podmínka je smyšlená a z časových důvodů by nebyla ani splnitelná, (aby šla kniha do tisku ještě před největší prodejní sezonou před Vánocemi). Podobu reklam a jejich rozmístění nakladatelství nekonzultovalo, a reakce na některé z nich byly obzvlášť pro některé členy Změny pro Prahu 12 při prvním seznámení s knihou rozporuplné. V rozporu se smlouvou mezi nakladatelstvím a MČ však nebyly, a nekazí celkový dojem z velmi povedené publikace – (člověk, pokud na ně není upozorněn, si jich většinou nevšimne). Rozhodně to není důvod k tomu, aby kniha byla k prodeji zakázána.

Jan Mikulecký,

zastupitel za Změnu pro Prahu 12

 

K  narovnání vztahů mezi Prahou 12 a  The Prague British School cílí dodatek číslo 5 k nájemní smlouvě, jejž schválilo lednové zasedání zastupitelstva městské části. Uzavřením dodatku má být ukončeno z pohledu městské části bezdůvodné obohacování, plynoucí z užívání pozemků areálu školy bez právního důvodu ze strany The Prague British School. Ta se proti tomuto bránila u soudu. Obě strany se ale snaží dosáhnout mimosoudní- ho finančního vyrovnání cestou zmíněného dodatku.

Jsem ráda, že schválené a školou parafované znění dodatku hovoří ve prospěch obou stran. Městské části přináší nájem, zvýšený na 10 milionů ročně s rozšířenou povinností školy opravovat a udržovat areál do výše nákladů půl milionu ročně,“ říká místostarostka Daniela Rázková, která složitou kauzu sleduje od roku 2004. „Škole pak dodatek číslo pět dává větší právní jistotu v užívání celého rozsáhlého areálu,“ dodává.

Sporná byla dlouhá léta také otázka technického zhodnocení. Jde o částku, přesahující 113 milionů korun, a její uznání je také předmětem dodatku; zahrnuje přílohy, věnované odepisování dosud provedeného technického zhodnocení. Škola je zavázána zůstat v nájmu minimálně deset let. Po tuto dobu nebude mít nárok na náhradu technického zhodnocení, pokud by z areálu školy odešla. Tím je chráněno enormní zatížení rozpočtu městské části pro případ, že by škola požadovala náhradu za vloženou investici v podobě technického zhodnocení. Základní textace ujednání byla již oběma stranami parafována a záměr pronájmu je nyní vyvěšen na úřední desce včetně schváleného dodatku.

Ivana Hudcová (Noviny Prahy 12 únor 2017)


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress