Otevřený dopis Klubu Změna pro Prahu 12 zastupitelům, tajemníkovi radnice Prahy 12, redakční radě a samotné redakci Novin Prahy 12 :

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane tajemníku, vážená redakční rado, vážená redakce,

jménem klubu zastupitelů zvolených za Změnu pro Prahu 12 v Zastupitelstvu městské části Praha si Vás dovoluji informovat o bezprecedentním zneužití oficiálního periodika naší městské části – Novin Prahy 12 – ze strany dosluhujících členů Rady MČ Praha 12 z hnutí ANO a ČSSD a v to čísle říjen 2018, které vychází jen několik dnů před volbami do našeho zastupitelstva.

Toto číslo jsme dostali do rukou a zjistili jsme, že obsahuje politický předvolební inzertní text všech dosluhujících radních z hnutí ANO a ČSSD, tedy starosty M. Maruštíka, zástupce starosty J. Marhoula a radních R. Adámkové, L. Vedralové, F. Adámka a I. Jurky. Jmenovaní členové rady se v tomto předvolebním politickém inzerátu chlubí svými „úspěchy“ a zároveň v mnoha svých výrocích útočí a uráží členku Zastupitelstva městské části Praha 12 zvolenou za Změnu pro Prahu 12 PhDr. Danielu Rázkovou. Útoky radních na Dr. Rázkovou mají jednoznačný cíl a to ovlivnit veřejnost v posledních dnech před volbami do našeho zastupitelstva. Radní se tak snaží ovlivnit celkové výsledky voleb.

Tyto poltické inzeráty jsou jasným zneužitím jediného oficiálního periodika naší MČ a to v době těsně před volbami, periodika, které je financováno z rozpočtu naší MČ. Nikdy v předešlé bohaté historii naší MČ radniční noviny dosluhujícími radními takto zneužity nebyly. PhDr. Rázková nedostala jakoukoli možnost se proti těmto útokům na stránkách říjnového vydání Novin Prahy 12 ohradit a vyjádřit se. Dochází k naprosto nevídané a nehorázné agitaci dosluhujících radních s cílem ovlivnit výsledek voleb ve svůj prospěch formou osobních a lživých útoků vůči opoziční člence zastupitelstva z jiného politického subjektu.

Radní se tak dostávají do střetu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění a také se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je zarážející, že dosluhující radní se uchýlili k takovému jednání navíc v době, kdy existují pro vydávání Novin Prahy 12 jasná pravidla schválená naším zastupitelstvem.

Dochází totiž k absolutnímu porušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-24-002-18 ze dne 31. 1. 2018, kterým byl schválen „Statut Novin Prahy 12“ a to právě již z tehdy existujícího důvodu zneužívání Novin Prahy 12 vládnoucí koalicí. Součástí tohoto usnesení je také Etický kodex redakce.

Zde přikládám přehled porušovaných ustanovení jak Statutu Novin Prahy 12, tak Etického kodexu redakce:

Dochází k porušení odstavce 3.5, ustanovení 3. Zásady zveřejňování platného Statutu Novin Prahy 12, toto ustanovení jasně říká:

„3. 5. Pokud je některý zastupitel zmíněn v článku, který není v rubrice názory klubů, tak musí být redakcí osloven, se žádostí o vyjádření, které bude začleněno do článku.“

V tomto případě k uplatnění tohoto ustanovení nedošlo, doktorka Rázková neměla jakoukoli možnost uplatnit své právo stanovené usnesením našeho zastupitelstva, aby se mohla proti útokům dosluhujících radních na stránkách Novin Prahy 12 ohradit.

Současně inzertní předvolební text radních porušuje odstavec 4.7, ustanovení 4 4. Inzerce, které jasně říká:

„4. 7. Inzerce a reklama politických stran, hnutí a nezávislých kandidátů je povolena pouze v předvolebním období, a to od data vyhlášení voleb do data vyhlášení výsledků voleb, pokud respektuje ustanovení zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, ve znění pozdějších předpisů. Vždy musí být zachován princip rovného přístupu všech relevantních politických subjektů.“

Bohužel došlo také k porušení platného Etického kodexu redakce, konkrétně ustanovení 5, které jasně říká:

„Redakce nepřijímá k uveřejnění příspěvky obsahující urážlivé osobní útoky a  anonymy.“

Klub zastupitelů Změna pro Prahu 12 proto žádá zastavení tisku a distribuce říjnového čísla Novin Prahy 12 do té doby než paní Dr. Rázková dostane možnost se ve stejném čísle proti útokům dosluhujících radních vyjádřit. Současně využijeme k obraně všech dostupných právních prostředků.

Za Klub Změna pro Prahu 12

Zbyněk Boublík

18. červen 2018 a Změna pro Prahu 12 pokračuje v sérii diskusí s občany na aktuální témata, která trápí obyvatele. Víc jak osmdesát zájemců se tak přišlo v pondělí 18. června do Modřanského biografu seznámit s aktuálním vývojem známých i nových témat, jako je zahušťování sídlišť po celé Praze 12 (projekty v Těšíkově ulici, Rilské, Imrychově atd.) a záměr developerů zastavět louku Na Hupech, který by znamenal další likvidaci cenných zelených ploch sloužících jako nezastupitelné plíce města a zóna rekreace pro současné obyvatele.

Obr.1 : S občany přišli diskutovat zastupitelé (zleva) T. Philipp, D.Rázková, J.Mikulecký, M.Valášek a R.Kapasná

S občany v kině diskutovala zastupitelka Změny pro Prahu 12 Daniela Rázková a také další zastupitelé Změny pro Prahu 12: Tom Philipp, Jan Mikulecký a Radka Kapasná.   Profesor pražské ČVÚT Michael Valášek na místě představil různé varianty napojení Prahy 12 na dálniční okruh kolem Prahy. Představitelé Změny pro Prahu 12 dlouhodobě prosazují takové řešení, které by zajistilo efektivní silniční napojení a tedy i odlehčení dopravě v naší městské části, které by ale zároveň minimalizovalo negativní dopady na současné obyvatele.

Obr.2 : Diskutovat přišlo více jak osmdesát občanů Praha 12

Diskusi navštívili také dva kandidáti na senátory Pavel Fišer za KDU-ČSL a Eva Tylová za Piráty, která zorganizovala petice proti zástavbě louky Na Hupech a zahušťování sídliště v Těšíkově ulici. V biografu bylo připojeno desítky podpisů pod zmíněné petice
Tato diskuse je další z řady podobných setkání s občany, které Změna pro Prahu 12 pravidelně připravuje v duchu otevřené radnice, ať už je v koalici nebo opozici.

Obr. 3 a 4 : Akce se rovněž zúčastnili kandidáti do senátu Pavel Fišer a Eva Tylová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí veřejné diskuse s občany bylo i promítnutí komentované prezentace.

Tuto prezentaci naleznete v naší „E-Knihovně„, která je součástí těchto webových stránek nebo si ji můžete ve formátu PDF stáhnout přímo ZDE : (2,26 MB).

Zástupci Změny pro Prahu 12 uspořádali v pondělí 26. 3. 2018 veřejnou diskusi v Modřanském Biografu. Desítky občanů z Modřan a dalších částí Prahy 12, včetně zástupců jednotlivých občanských spolků a petičních sdružení, zde diskutovaly o problému zahušťování obytné zástavby, nedostatečné občanské vybavenosti či likvidaci komunitního centra K Dolům, kterou připravilo současné vedení radnice.  Speciálním hostem večera pak byl známý písničkář Jiří Dědeček. Daniela Rázková v diskusi například upozornila na to, že se na Praze 12 nyní chystá realizace více než 7 000 bytů, což by v horizontu 10-15 let znamenalo nárůst  obyvatel  v naší městské části o  více než 20 000, se všemi problémy, které tento strmý nárůst počtu obyvatel přináší. Představitelé Změny pro Prahu 12 přitom diskutující vyzvali, aby se nebáli zapojovat do veřejného dění, samotní občané mají možnosti, jak formou  občanských spolků, petic  a dalších forem ovlivnit budoucí směřování a výstavbu na Praze 12 a Změna pro Prahu 12 udělá vše pro to, aby jim v tom pomohla. Tato diskuse je první z řady podobných setkání s občany, které Změna pro Prahu 12 připravuje.

Obr.1 : Veřejné debaty v Modřanském Biografu se účastnilo hodně občanů Prahy 12

Současné vedení radnice „prý nic moc nedělá“. Směrem ke Změně pro Prahu 12 to však není pravda. Radní za ČSSD a Hnutí ANO vynaložili skutečně mimořádné úsilí na to, aby pokud možno zmařili Změně pro Prahu 12 setkání s občany 26. března v Modřanském biografu a aby současně znemožnili zastupitelům ze Změny účastnit se březnového zasedání zastupitelstva. To jsou totiž skutečné důvody, pro které bylo změněno datum zasedání zastupitelstva Prahy 12 z dlouho dopředu plánovaného 15. března tak, aby se krylo s akcí v kině.

Menšinová radniční koalice tak zabila vícero much jednou ranou: Především zkomplikovala účast na setkání v kině aktivním občanům, kteří by měli zájem dorazit na obě akce. Bylo totiž žádoucí omezit jak počet těch, kteří přijdou na diskusi se Změnou (nejen) o developerských projektech na Praze 12, tak i minimalizovat množství občanů, přítomných na zasedání zastupitelstva, a tím minimalizovat i veřejnou kontrolu.

Obr.2 : Zastupitelé ze Změny pro Prahu 12 diskutují s občany

Co však bylo hlavní… Na veřejné setkání do kina museli dorazit všichni zastupitelé za Změnu pro Prahu 12, a nemohli tudíž hlasovat na zasedání zastupitelstva. A jako by nebylo dost na účelově změněném termínu, vedení radnice se pokusilo navrch ještě i mást veřejnost sdělením na facebookové stránce městské části, když pět dnů předem zveřejnilo informaci, že se v kině 26. března žádná akce nekoná.

Vedle těchto informací by však nemělo zapadnout jedno důležité zjištění – že zatímco na zastupitelstvu probíhala bouřlivá jednání, setkání s občany v kině ukázalo, že i nad závažnými problémy a jejich možnostmi řešení může vzniknout příjemná a kultivovaná debata.

Obr.3 : Akce se účastnil i známý písničkář Jiří Dědeček

Součástí veřejné diskuse s občany bylo i promítnutí komentované prezentace.

Tuto prezentaci naleznete v naší „E-Knihovně„, která je součástí těchto webových stránek nebo si ji můžete ve formátu PDF stáhnout přímo ZDE : (5,18 MB).

Z dopisu Odboru kontrolních činností Magistrátu hl.m. Prahy je zřejmé, že MČ Praha 12 skutečně porušila zákon o zadávání veřejných zakázek a odvolání místostarosty Pince tak bylo logické a správné. Celý dopis si můžete přečíst po kliknutí na náhled úvodního listu dopisu.

 

V pondělí 26.2.2018 na zastupitelstvu Městské části Praha 12 bylo potvrzeno, že menšinová koalice hnutí ANO a ČSSD (čítající 14 členů z 35 zastupitelů) má podporu KSČM a ODS, která byla slovně deklarovaná senátorem Tomášem Grulichem a dalšími zastupiteli z ODS. Ti na rozdíl od parlamentní politiky, kde odmítají spolupráci s hnutím ANO, dovolili do menšinové rady Renatu Adámkovou z hnutí ANO většinou jednoho hlasu.

Opoziční kluby Změna pro Prahu 12, TOP09, Zelení, Piráti a LES si nevyzvedli hlasovací lístky, aby bylo jasné, kdo drží menšinovou radu, která místo 9 radních má 6 členů.

Zároveň bylo vinou téže nové koalice neúspěšně hlasováno o odvolání bývalého poslance za ČSSD Františka Adámka přezdívaného otec developerů, který špatně vykonává kompetenci územního plánu a přivádí na místní i magistrátní zastupitelstvo rozhněvané občany z dvanáctky. Stalo se tak například na magistrátním zastupitelstvu ve čtvrtek 22. února, kde občané naštěstí uspěli se svými námitkami proti zahušťování sídliště Kamýk.

Za klub Změna pro Prahu 12
PhDr. Daniela Rázková

Zdroj foto : Archiv Změny pro Prahu 12, Michal Pinc z Hnutí ANO a vzadu mu „kryje záda“ Tomáš Trnka


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress