V cílové rovince výběrového řízení na novou radnici došlo k flagrantnímu porušení transparentnosti výběru. Opoziční zastupitelce a bývalé starostce Daniele Rázkové, která projekt nové radnice před dvěma lety odstartovala, bylo odepřeno menšinovou koalicí nahlédnutí do dokumentace k výběrovému řízení, a to jak před zastupitelstvem tak na samotném jeho jednání. Přesto pro cenu 437 milionů vybraných společností Klement a Geosan group zvedli ruce, jak zastupitelé menšinové koalice Hnutí ANO, ČSSD, tak opozičně se tvářící ODS, TOP09 a KSČM.

Předložený materiál neobsahoval všechny relevantní údaje k rozhodnutí o vítězném uchazeči ani o vyloučeném uchazeči VCES s nejnižší cenovou nabídkou 432 milionů kvůli banálnímu argumentu, že nerozdělil nebytový prostor osmi příčkami.

Navíc radnice chce ve schválené smlouvě s vybraným zhotovitelem šetřit na nesprávném místě. Smlouva s vybraným zhotovitelem nové radnice, obsahuje nestandardní dvojí cenu. Buď s podzemními garážemi se 100 parkovacími místy nebo bez nich, kdy cena by byla ponížena o 37 milionů korun. K tomu má vybraný zhotovitel obstarat výjimku z Pražských stavebních předpisů. Když se mu to podaří, bude odměněn milionem korun. Není tajemstvím, že tuto výjimku uděluje stavební úřad příslušné radnice, což samo o sobě skýtá značné korupční riziko.

Z klíčového rozhodnutí o největší zakázce od roku 1989 tak bylo jasné, že došlo k opoziční smlouvě mezi vládnoucím ANO a ČSSD s ODS, TOP09, KSČM.

Obr. 1 : Návrh řešení nové radnice Prahy 12

V červnovém vydání Novin Prahy 12 došlo na straně 2 k bezprecedentnímu lživému napadení opozičního klubu Změny pro Prahu 12 a bývalé starostky PhDr. Daniely Rázkové opět ze strany radního Michala Pince z Hnutí ANO.

Radnice má problém. Stále se jí nedaří uvěřitelně zdůvodnit odvolání Změny pro Prahu 12 z koalice. Proto se k tomu vrací

Není pravda, že by Daniela Rázková nechala vyrobit knihu „Praha 12 křížem krážem“ na náklady městské části. Právě naopak – vydalo ji nakladatelství MILPO MEDIA a rada tento postup svým usnesením jednohlasně schválila.  Tato kniha je díky tomu nejlevnější reprezentativní publikací, která v novodobé historii v Praze 12 vyšla. Dokonce by mohla přinést městské části i zisk, kdyby starosta Milan Maruštík její prodej nezakázal. Kauza kniha byla uměle vyrobenou záminkou pro odvolání bývalé starostky Daniely Rázkové z funkce 1. místostarostky a pro rozbití koalice, které je lživě interpretováno jako odchod Změny z koalice. Svědčí o tom fakt, že záležitost se marně „prošetřuje“ již více než tři čtvrtě roku – stále s nulovým výsledkem, zato s desetitisícovými náklady na právní konzultace.

Rovněž tak není pravda, že by zastupitelé Změny pro Prahu 12 bránili spolupráci v koalici. Pouze  zásadově odmítli podpořit usnesení, která byla v rozporu s programovým prohlášením rady.  Nemohli jsme hlasovat pro směnu majetku (silnic a vodárny) firmy Damila leasing, jež vlastní radní za Hnutí ANO Michal Pinc.  Změna odmítla podpořit problematický rozpočet obsahující ponížení peněz pro školství o 30 mil. Kč a naopak obsahující zbytné výdaje na právní posudky a konzultace. Postavila se proti developerským projektům společnosti Fisolta a dalších společností, které by zahustily sídliště. Změna pro Prahu 12 se těmito principiálními postoji stala překážkou pro naplňování záměrů ČSSD a Hnutí ANO, které následně koaliční smlouvu vypověděly.

Zdá se, že alespoň některé projekty, na kterých pracovala právě bývalá starostka D. Rázková, nejsou v nemilosti. Jednak dvě volební období vyjednávala výkup komořanského náměstí, které se nyní realizovalo. S ministerstvem financí domluvila i scelení pozemků pro přírodní koupaliště u Povodňové ulice, které Hnutí ANO chce změnit na park a hospodu s podezřelým zdůvodněním, že pár metrů od Vltavy není voda. V neposlední řadě se Michal Pinc chlubí i budováním startovacích bytů. Těžko by cokoli budoval, kdyby Daniela Rázková neprosadila na magistrátu svěření rozsáhlého objektu Modřanská 4 naší městské části za účelem zřízení startovacích bytů. Čtenář si tato tvrzení snadno ověří prolistováním Novin Prahy 12 v letech 2015 a 2016.

Za Změnu pro Prahu 12:
Ing. Radmila Kapasná, PhDr. Daniela Rázková, Mgr. Zbyněk Boublík, Ing. Jan Mikulecký, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Mimořádné zastupitelstvo svolané na 31.5. 2017 pouhý měsíc po ustavení nové Rady Městské části Praha 12, včetně začátku zasedání stanoveného na 9 hodinu, kdy je většina občanů v práci, nesvědčí o dobré práci menšinové vlády Hnutí ANO a ČSSD na radnici. Vedení radnice mohlo důsledným a tvrdším přístupem k Central Groupu samo vyřešit problém, kvůli kterému opoziční kluby mimořádné zastupitelstvo požadovaly a starosta byl proto nucen jednání svolat.
Důvodem byla snaha developera Central Group oproti původní písemné domluvě postavit v rámci projektu na Šabatce o jeden obytný objekt více. Central Group tak hodlá „ohnout“ darovací smlouvu a vytěžit na maximum koeficient zastavěnosti.  V současné radě složené z Hnutí ANO a ČSSD se nenašla vůle účinně se postavit neserióznímu chování developera, a proto byl nezbytný tlak opozičních klubů zastupitelstva, které zaúkolovalo radu, aby uplatnila řádně a včas odvolání proti územnímu rozhodnutí na projekt Obytný soubor Komořanská s podmínkou, aby investor snížil počet a výšku domů.  Iniciátor výstavby na Šabatce František Adámek (ČSSD) si nakonec pod tlakem osvojil kompromisní usnesení, které opoziční kluby TOP09 a Změny pro Prahu 12 připravily v předvečer zasedání. Poslanec Adámek jej nechal úředníky na zasedání opsat a koalice Hnutí ANO a ČSSD pro něj hlasovala spolu s opozičními kluby.
Připojuji návrh, se kterým Změna šla na zastupitelstvo. Můžete jej posléze porovnat s výsledkem, který snad brzy zveřejní radnice:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ
NÁVRH
ze dne ……
Revokace usnesení Rady městské části Praha 12  R-092-007-16 z 3.10.2016 – souhlas s umístěním a výstavbou inženýrských sítí pro územní řízení v rámci projektu Obytný soubor „Komořanská“ a schválení námitky do územního řízení

19. zasedání zastupitelstva městské části

1. v y h r a z u j e  s i

dle § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout v záležitosti umístění inženýrských sítí a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena a právu provést stavbu do pozemků parc. č. 706, 707, 508, 705, 774, 704, 474 a 708 k. ú. Komořany ve svěřené správě městské části Praha 12 v souvislosti s realizací projektu Obytný soubor „Komořanská“

výstavby Úřadu městské části Praha 12 s tímto usnesením
7.1.3. seznámit společnost CENTRAL GROUP Komořany a.s. s tímto usnesením
termín: 2.5.2017

2. k o n s t a t u j e,  ž e

2.1. městská část Praha 12 má se společností CENTRAL GROUP Komořany a.s. uzavřenu darovací smlouvu schválenou usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-018-044-15 ze dne 27.04.2015, dle které má stavební záměr „Obytný soubor Komořanská“ odpovídat v podstatných rysech (hmota, počet nadzemních podlaží jednotlivých obytných staveb) příloze č. 1 s názvem Návrh řešení Stavebního záměru CG

2.2. Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-092-007-16 ze dne 03.10.2016 odsouhlasila umístění inženýrských sítí do pozemků parc. č. 706, 707, 508, 705, 774, 704, 474 a 708 k. ú. Komořany ve svěřené správě MČ Praha 12 v souvislosti s územním řízením v rámci projektu Obytný soubor „Komořanská“ za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena a stanovení podmínek odborem dopravy

2.3. Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-095-014-16 ze dne 31.10.2016 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene/služebnosti inženýrské sítě a podmínkách stavby k tíži pozemků parc. č. 474, 508, 704, 705, 705, 706, 707, 708 a 774, vše v k.ú. Komořany

2.4. v souladu s usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-102-017-17 ze dne 09.01.2017 nesouhlasí s jakýmkoliv zvýšením počtu či výšky navrhovaných obytných objektů Obytného souboru Komořanská, jelikož by to bylo v přímém rozporu se smlouvou dle bodu 2.1. tohoto usnesení

2.5. společnost CENTRAL GROUP Komořany a.s. dosud nepředložila městské části Praha 12 požadovanou projektovou dokumentaci uvedenou do souladu se smlouvou dle bodu 2.1. tohoto usnesení

3. p o ž a d u j e

po společnosti CENTRAL GROUP Komořany a.s. uvedení projektové dokumentace do souladu s darovací smlouvou dle bodu 1.1. tohoto usnesení, a to především hmotou a počtem nadzemních podlaží jednotlivých obytných staveb dle přílohy č. 1 s názvem Návrh řešení Stavebního záměru CG předmětné smlouvy a počtem cca 201 nových bytových a nebytových jednotek

4. n e s o u h l a s í

s umístěním inženýrských sítí do pozemků parc. č. 706, 707, 508, 705, 774, 704, 474 a 708 k. ú. Komořany ve svěřené správě městské části Praha 12 v souvislosti s územním řízením v rámci projektu Obytný soubor „Komořanská“ “ do doby, než bude projektová dokumentace uvedena do souladu s darovací smlouvou, a to především hmotou a počtem nadzemních podlaží jednotlivých obytných staveb dle přílohy č. 1 s názvem Návrh řešení Stavebního záměru CG předmětné smlouvy a počtem cca 201 nových bytových a nebytových jednotek

5. u k l a d á
5.1. Radě městské části Praha 12

5.1.1. uplatnit řádně a včas v rámci územního řízení na projekt Obytný soubor „Komořanská“ podmínku snížení počtu  a výšky navrhovaných obytných objektů obytného souboru Komořanská a snížení počtu nových bytových a nebytových jednotek na cca 201 v souladu se smlouvou dle bodu 2.1. tohoto usnesení
termín: 2.5.2017

5.1.2. v případě vydání územního rozhodnutí na projekt Obytný soubor „Komořanská“ bez zohlednění podmínek dle bodu 6.1. tohoto usnesení podat v tomto smyslu řádně a včas odvolání proti územnímu rozhodnutí na projekt Obytný soubor „Komořanská“, a to v celém rozsahu

7. u k l á d á

7.1. Ing. Jiřímu Veselému – vedoucímu OKM
7.1.1. seznámit Radu městské části s tímto usnesením
7.1.2. seznámit odbor

 

 

Na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12 18.4. 2017 došlo k odvolání první zástupkyně starosty PhDr. Daniely Rázkové a místostarosty Mgr. Zbyňka Boublíka (oba za Změnu pro Prahu 12). Tomuto kroku předcházelo vypovězení koaliční smlouvy ze strany Hnutí ANO a ČSSD na zasedání Rady městské části Praha 12 dne 29.3.2017.

Jako záminku pro rozbití koalice použily zmíněné politické subjekty skutečnost, že Změna pro Prahu 12 na březnovém zasedání zastupitelstva nepodpořila rozpočet. Návrh rozpočtu však byl cíleně – bez jakékoli konzultace a snahy o domluvu s kompetenčně příslušným místostarostou Boublíkem – připraven v podobě, pro kterou zodpovědný člen zastupitelstva ruku zvednout nemohl. Výdaje v kapitole školství byly totiž oproti předchozímu roku extrémně sníženy o zhruba 30%, tedy nepoměrně více, než u kterékoli jiné kapitoly v rozpočtu. Jednalo se zároveň o krok zcela v rozporu s tím, že se nyní již bývalá koalice přihlásila ke školství jako k jedné z priorit ve svém Programovém prohlášení. Vytrvalý tlak přispěl k tomu, že byl rozpočet na školství navýšen na jednání zastupitelstva dne 18.4.2017 alespoň o 15 milionů.

Skutečnou příčinou vypovězení koaliční smlouvy ze strany Hnutí ANO a ČSSD byl ovšem fakt, že Změna pro Prahu 12 odmítla podpořit několik velmi problematických kroků svých koaličních partnerů. Jednalo se například o záměr směny pozemků a komořanské ubytovny ve správě městské části za pozemky místostarosty Michala Pince, který má v gesci právě obecní majetek. A pak zejména projekty společnosti Fisolta na zahušťování sídliště v Rilské a dalších třech lokálních centrech, kde jsou prodejny Albert. Podobných problematických bytových výškových projektů prosazují ČSSD a Hnutí ANO více například v ulici Vosátkově, Machuldově, Papírníkově, Pavlíkově, Smotlachově. Zahušťování zástavby sídlišť je rozporu s volebním programem Změny pro Prahu 12.

Současné dění na radnici se nám v poslední době ani trochu nelíbí a celkem oprávněně se obáváme, že se Praha 12 v praktikách vedení této městské části vrátí o deset let nazpět. Co se na radnici děje průběžně zjišťujeme. Informace a náš pohled na věc si můžete přečíst ZDE :

 

Změna pro Prahu 12 opakovaně deklaruje svůj zájem setrvat v koalici, ale jen za podmínky bezúhonnosti jejích členů a plnění společného programového prohlášení koalice. Vývoj je však nepřehledný.

Koaliční partneři Ano a ČSSD včera doručili Změně pro Prahu 12 vypovězení koaliční smlouvy. Následně Rada Městské části Praha 12 překvapivě odebrala kompetence  radním PhDr. Daniela Rázkové a Mgr. Zbyňkovi Boublíkovi, což je nepochopitelné a nic neřešící prázdné gesto. Logické by bylo, kdyby si koaliční partneři ANO, ČSSD našli nové koaliční partnery a radní za Změnu pro Prahu 12 z Rady odvolali. Toto je poloviční řešení v mezidobí Zastupitelstev. Oba radní jsou členy Rady, mají s ní spoluodpovědnost za Městskou část Praha 12, ale nemohou se na jejím řízení podílet. Oba jsou velmi pracovitými lidmi a jejich kompetence byly svědomitě vykonávány a těší se dlouhodobě důvěře místních lidí (již 3 volební období mají mezi 15 a 18 procenty voličských hlasů).

Jde o další pochybný krok ANO a ČSSD, které dál postupují v úzké shodě za účelem poškodit Změnu pro Prahu 12 bez ohledu na negativa, která to přinese Městské části Praha 12 a jejím občanům. Koaliční partneři ANO a ČSSD chtějí rozhodovat po svém a svá rozhodnutí schovat za pověst Změny pro Prahu 12. To však dlouhodobě nelze.

„Tím, že mi Rada MČ Praha 12 odebrala kompetenci v oblasti školství, učinila v podstatě jen prázdné gesto. Problém zůstává. Radikálně, o téměř 30 %, skoro  30 milionů korun, snížené výdaje na provozuschopnost školství jako celku.  Nadále trvám na tom, že z roku na rok jsou takové radikální škrty do tak citlivé a celospolečensky preferované oblasti vysoce rizikové. Považuji to za velmi nezodpovědné. Rada mě v podstatě potrestala za to, že mi oblast školství není lhostejná a bojuji za dodržování Programového prohlášení Rady MČ Praha 12. Dosavadní postup je špatný,“ říká jednoznačně zástupce starosty Zbyněk Boublík.

„Na rozvoji školství přitom usilovně pracujeme. Jako jedna z prvních městských částí v Praze jsme zpracovali povinný dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 12 a vytvořili tak předpoklady pro úspěšné čerpání evropských peněz našimi mateřskými  a základními školami,“ doplňuje Zbyněk Boublík.

První místostarostka Daniela Rázková dva roky vedla úspěšně městskou část a koalice fungovala bez větších problémů. Daniela Rázková uvádí, že „neschválení rozpočtu, jež obsahuje drastické škrty ve školství a naopak plýtvání v desítkách milionů za konzultační služby, bylo na místě. Vysvětluje, že odejmutí územního plánu otvírá dveře Hnutí ANO a CSSD pro povolování necitlivé developerské zástavbě, které Změna pro Prahu 12 brání.

Městská část Praha 12 je tak na rozcestí. Změna pro Prahu 12 má mít spoluodpovědnost za kroky Rady, je jejím členem, ale nesmí se na ničem podílet. Změna pro Prahu 12 chce pracovat pro obyvatele Městské části Praha 12, ale není jisté, jak dlouho v této pozici se může udržet.

Jsme připraveni Vám podat bližší informace na tel. 603836710

Změna pro Prahu 12 ve složení:

PhDr. Daniela Rázková . Ing. Radmila Kapasná, MUDr. Tom Philipp, MBA, PhD., prof. Inf. Michael Valášek, CSc., Ing. Jan Mikulecký, Mgr. Zbyněk Boublík

Na podporu z peněz EU se může těšit vznikající Komunitní centrum K Dolům. Dvanáctka totiž patří k těm městským částem, jimž hlavní město Praha přiznalo finanční podporu z evropských dotací, určenou pro komunitní centra, vzdělávání seniorů a dětské skupiny.

Celkem osm projektů podpoří hlavní město z programu Praha – Pól růstu částkou vyšší než 51 milionů korun. V  případě Prahy 12 půjdou prostředky (8 milionů z  celkem 13,8 milionů, jež jsou potřeba) na přeměnu tzv. domu pana Krále, jehož historie sahá až do 19. století. V  současnosti velmi zchátralá budova, jež dříve sloužila mimo jiné jako školní družina, se promění v centrum, sloužící k rozvoji kulturních a spolkových aktivit a jako opora sociálních služeb a péče zejména o občany Prahy 12. Projekt bude realizován od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. Nyní čeká budoucí komunitní centrum na výběr svého zhotovitele.

Jsem velmi ráda, že ve druhém volebním období, kdy se o věc zasazuji, se podaří komunitní centrum zrealizovat,“ uvítala zprávu o rozhodnutí hlavního města iniciátorka projektu místostarostka Daniela Rázková.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 březen 2017


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress