Změna územního plánu v Komořanech proti vůli občanů !

Kde měly být domky s velkou zahradou, vyrostou na místo nich vyšší domy. Zastupitelstvo Prahy 12 schválilo na svém jednání 3. prosince těsnou většinou problematickou změnu územního plánu, která pouští zástavbu do zelených ploch kolem vyústění Pražského okruhu a mění i takzvaný kód obytných území v této oblasti z rozvolněných domků na vyšší budovy. Cena pozemků tak jako mávnutím kouzelného proutku stoupne zhruba o 120 milionů korun.

Komořany-Zmena územního plánu 2

Obr.1  Území v Komořanech dotčené „Změnou územního plánu“

Změnu prosazovali František Adámek (ČSSD), Petr Hána (ODS) a Petr Prchal (TOP09)

Konečný verdikt vysloví magistrát. Magistrát a městská část jsou přitom propojeny zastupiteli, kteří změnu územního plánu vehementně prosazovali : Františkem Adámkem za ČSSD a Petrem Hánou za ODS. Připojil se k nim starosta za TOP 09 Petr Prchal, který navrhl změnu územního plánu schválit. Získal k tomu těsnou většinovou podporu. A to i přes záporné stanovisko hlavního architekta městské části.

Na zastupitelstvu proti rozsáhlé výstavbě protestovali velmi rozumně místní obyvatelé a odpovědí jim je usnesení o povolení rozsáhlé výstavby. „Mám oprávněnou obavu, jaký je motiv zastupitelů, kteří podpořili negativní zásah do komořanské lokality proti místním lidem? Kvalita života Pražanů se kvůli obdobným špatným rozhodnutím nadále zhoršuje“, komentovala to radní městské části za Změnu pro Prahu 12 Daniela Rázková.

Vlastníci Antonín Rovenský a Tomáš Rosen propojeni s fotbalovým klubem Slávie získali ve veřejné soutěži pozemky o rozloze přes 86 000 m2 od hl. m. Prahy v roce 2006 za 72,5 milionů korun, aby na nich postavili rodinné domy a středisko pro handicapované děti. Na části pozemků měla zůstat zeleň, ale zbytek 28000 m2 bylo určeno k bydlení. To jim však zřejmě bylo málo. Předložili změnu územního plánu, která mění zelené plochy na obytné v rozloze 49000 m2  a u obytných mění kód, aby mohli celé území zastavět  namísto domků s velkou zahradou, které by navázaly vhodně na zahrádkářskou kolonii vyššími domy,“ vysvětluje místostarostka za Změnu pro Prahu 12 Eva Tylová.

Právě tím pozemky jakoby mávnutím kouzelného proutku v rukou zastupitelů nejdříve městské části a pak i zastupitelů hlavního města Prahy zvýší svoji hodnotu o zhruba 120 milionů korun. „Milostivě jim za to smění pozemky pro plánovaný sjezd v Komořanech z dálnice, které zase jako náhodou někdo na Magistrátu nevyřadil z prodávaných pozemků. Přitom tato oblast je pro zástavbu nevhodná. Kvůli stavbě má být kácen les, v lokalitě je již nyní zátěž hluku nad limitem,“ uvádí místostarostka Tylová.

Co je vlastně rozvoj obce… ? A komu slouží… ?

Chystanou úpravu územního plánu kritizuje i další zastupitel za Změnu pro Prahu 12 a místní občan Michael Valášek. „Stále se mluví o rozvoji obce. Základní otázka je, co je rozvoj obce a komu slouží developerské projekty? Podle prodeveloperské části zastupitelů je rozvoj obce roven developerským projektům. Výsledek opakovaně bohužel je, že developerské projekty jen zhoršují životní podmínky pro dnešní obyvatele. Stále se opakuje situace, že je povolen nový developerský projekt s cílem rozvoje obce, ale developer postaví minimální infrastrukturu – kanalizaci, vodovod – jen ke své výstavbě, přestože původně slíbil pomoc obci rozvojem infrastruktury,“ říká Valášek.

Příkladem je Modřanský Háj v Komořanech, kde se sousedé stavby na připojení na novou kanalizaci nedočkali. Existující dopravní komunikace nestačí. Chybí další občanská vybavenost. Komořany nemají kanalizaci, dostatečný vodovod, školku, školu, obchody, zdravotnické zařízení, poštu, příjezdovou komunikaci, dostatečnou veřejnou dopravu. Za těchto okolností se spouští developerský projekt pro tisíc nových obyvatel, který zhorší použitelnost existující infrastruktury pro dnešní obyvatele. Ti na to jen doplatí. A to nemluvíme o dalších pohledech na tento projekt. Například stavba Pražského okruhu vedla v Komořanech k vykácení části lesa, jeho obnova je velmi problematická. Tento projekt bude v kácení lesa pokračovat tak, aby les nahradil šestipatrovými paneláky. „Zastupitelé schválili změnu ve prospěch developera na úkor nebo spíše proti dnešním občanům žijícím dnes v obci,“ kritizuje zastupitel Valášek.

Belárie již roky chátrá a současným stavem nejsou spokojeni jak stávající obyvatelé okolních domů, tak městská část Prahy 12 a samozřejmě i vlastník pozemku, společnost Metrostav Development který chce pozemek, zakoupený od restituentů využívat a samozřejmě zhodnotit. Po dohodě s radnicí se vlastník rozhodl k otevřenému dialogu s občany a oslovil v tomto směru neziskovou organizaci Agora CE, aby nestranně tento dialog moderovala. Podle slov vlastníka pozemku je tato pozvánka na veřejné setkání první krok k tomuto společnému dialogu. Uvidíme, jak se bude tento otevřený dialog dále vyvíjet.

Samotnou pozvánku na toto veřejné setkání najdete ZDE

 

Belarie_Verejne setkani

Jak jsme Vás již na samostatné stránce projektu „Southgate“ informovali, první oficiální zmínky o projektu se objevily v letech 2007 a 2008.

Nyní, v květnu 2012, když si všichni mysleli, že je projekt „mrtvý“ vystupuje tento opět na scénu a vydává se na cestu za získáním územního rozhodnutí včetně dvou potřebných vyjímek.

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 proto vydává “Oznámení o spojení územního řízení, řízení o povolení vyjímky a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci “Southgate – výstavní a obchodní centrum Praha 12 – Modřany”.

Stavba by měla stát na pozemku 112/1 a měla by se dotýkat i pozemků 128/1, 2877/10, 3915/1 a 4085 v katastrálním území Modřany. Pro bližší orientaci se jedná pozemek na křižovatce Komořanská a Generála Šišky.

Předmětem žádosti o povolení vyjímky je jednak umístění stavby ve vzdálenosti 20m, a nikoliv v požadované vzdálenosti 22,75m od sousedního objektu a dále umístění části parkovacích stání ve stávajícím objektu garáží, který bude se stavbou propojen a nikoliv na pozemku stavby.

Veřejné ústní projednávání bylo stanoveno na 14.června 2012 (čtvrtek) ve 14:00 v zasedací místnosti ekonomického odboru Ú řadu MČ Praha 12,U Domu služeb 166/5, Praha 4 –Modřany.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vyřizuje Ing. Nitkulincová, referent oddělení územního rozhodování.

Původní text oznámení o konání územního řízení naleznete zde :

  1. Oznámení o spojení Územního řízení o umístění stavby a řízení o povolení vyjímky (4.5.2012)
  2. Příloha k oznámení (4.5.2012)

Bližší informace k projektu naleznete ZDE

Koncem července, 20.7.2011 rozhodovala Rada MČ Praha 12 o kladném či zamítavém stanovisku k výstavbě bytového domu v ulici Levského. Je všeobecně známo, že přímo dotčení občané s touto výstavbou v dané lokalitě nesouhlasí. Z Iniciativy místního OS Levského byly dokonce sepsány dvě petice, které žádaly radnici resp. Radu o negativní vyjádření k současnému stavu projektu. Zároveň toto sdružení oslovilo e-mailem jmenovitě všechny členy Rady s žádostí o osobní schůzku a k diskuzi nad všemi „pro“ a „proti“ a zároveň nad hledáním kompromisu. Ne každý Radní Prahy 12 však tuto prosbu vyslyšel a s osobní schůzkou souhlasil…v tomto bodě by byja jistě zajímavá otázka „proč“ ?

A jak vlastně celé hlasování Rady Prahy 12 přes to všechno dopadlo ? I přes nesouhlasné stanovisko „komise Rady pro územní rozvoj“ a odpor místních obyvatel byl Radou tento stavební záměr schválen s následujícím počtem počtu hlasů :

5 hlasů PRO

3 hlasy PROTI

1 hlas ZDRŽEL SE

Z uvedeného je patrné, že všichni tři zvolení zástupci za „Změnu pro Prahu 12“ hlasovali jednoznačně proti tomuto stavebnímu záměru. Na otázku kdo hlasoval „PRO“ si může každý čtenář odpovět sám za pomoci jednoduché matematiky. Vedle již uvedených 3 hlasů ze „Změny pro Prahu 12“ se dále Rada skládá ze 4 hlasů „ČSSD“ a 2 hlasů „VV“.

Usnesení č. 22.02.11, které se tohoto hlasování týká naleznete ve formátu PDF ZDE

Celkem právem se domníváme, že kromě dotčených obyvatel stavba negativně zasáhne rovněž objek mateřské školky Srdíčko, která bude v těsném sousedství nového objektu. Hodnotu „této újmy“ ohodnotil investor (firma Gamaja s.r.o.) na „pouhých“ 350.000,- CZK, které se rozhodl uvedené mateřské škole věnovat. Údajně na výměnu oken. Dle našeho laického názoru je však vzniklá újma školce a zejména dětem podstatně větší…. vždyť kdo z nás by si nechal své malé dítě hrát nebo odpočívat vedle stavby zatížené hlukem, prachem a zplodinami ze stavebních strojů ?

Usnesení č. 22.44.11, které se týká peněžitého daru mateřské škole Srdíčko naleznete ve formátu PDF ZDE

Radnice to však asi všechno vnímá trochu jinak…jednak tam asi nikdo z Radních nebydlí a hlavně tam nemají malé děti ! Co je však jisté, toto rozhodnutí neodpovídá společnému programovému prohlášení, zejména v bodech : „…budeme bránit zahušťování obytných zón další výstavbou…budeme hájit zájmy občanů a požadovat všechna realizovatelná opatření, která dopady výstavby zmírní…“.

OS Písková -Na Havránce

————————————————————————————————————————————————-

PROHLÁŠENÍ  OS Písková – Na Havránce :

V návaznosti na některé komentáře o „dvojí tváři“, které se začaly na základě výše uvedeného článku na téma „bytového domu Levského“ objevovat, cítíme potřebu vlastního komentáře.

Naše občanské sdružení je mezi některými našimi spoluobčany známo zejména z kauz, kdy jsme se v případech některých kontraverzních stavebních projektů otevřeně postavili na jejich stranu. Mohu citovat např. BD Pokrok, výstavbu Kaufland, vykácení lipové aleje v ulici K Vltavě, projekt Modřanská alej a pod. Stejně tak jsme spolu s některými lidmi ze „Změny pro Prahu 12“ vstoupili do otevřené spolupráce s nově vzniklým OS Levského, jehož členům jsme zejména v začatku pomohli s některými kontakty a v administrativě, spojené se založením jejich sdružení. Navíc náš osobní kontakt i nadále pokračuje. Náš celkový postoj, co by rodáků a patriotů Modřan, je jinak k další a další zástavbě v Modřanech všeobecně známý a myslíme si, že o našich aktivitách nemá význam dále mluvit.

Velice nás mrzí současný postoj některých lidí, kteří se dnes staví do pozice „ochránců poškozených“, nicméně v minulosti se „jiným“, nicméně stejně poškozeným jen ironick vysmívali do tváře. Tehdy jim vůbec nevadilo, že se proti rodinným domkům bude stavět pětipatrová hrůza a s chladnou tváří se občanům na jejich protest chladně sdělilo „…bytový dům Pokrok je pro Modřany pokrok…“ nebo na téma zastavěného kostela zazněla myšlenka…“…kdo chce kostel vidět, tak ho tam prostě vidí…“ A ačkoliv to bylo včera, někteří z nás na to nezapomínají.

Projekt BD Levského je úplně stejný. Kdyby nebyl stávající pozemek s objektem jeslí v roce 2006 prodán (viz Usnesení 96.23.06 ZDE) do privátních rukou, vůbec bychom se o tom dnes nebavili a občané z ulice Levského by byli bez starostí. Je smutné, že se dnes tématu Levského chopily právě ty politické strany, jejichž představitelé jsou pod uvedeným usnesením uvedeni.

A na závěr ještě naše prohlášení. Jak bylo výše uvedeno, naše občanské sdružení se negativně staví proti neodpovídající až megalomanské výstavbě v Modřanech a v tomto duchu i nadále vystupuje. To samozřejmě platí i o kritice těch, kteří zajmy občanů neberou vážně. V tomto případě jsme výše uvedeným článkem chtěli dát na pravou míru fámy a polopravdy o tom, kdo a jak hlasoval v případě BD Levského . Tímto článkem OS Písková – Na Havránce cítilo potřebu informovat spoluobčany o faktech a vyvrátit pomluvy, lži a polopravdy.

Za OS Písková-Na Havránce, Ing. Flieger Jiří  

Někde jsem před časem četl, že Praha 12 patří snad ještě k územím, kde je největší množství zelených ploch. Osobně tento názor již nesdílím, neboť si myslím, že za posledních 10 let velká část zeleně již vzala za své popř. díky schváleným a plánovaným stavbám již brzo za své vezme.

Pokud je to tak či onak, naše zeleň však bude i nadále likvidována „jinými“ zájmy developerskými společnostmi. Další území v ohrožení leží tentokrát na samotné hranici chráněné oblasti Modřanská rokle, přímo vedle nově postaveného bytového areálu Tulipa. Tento developer uvádí za přímé sousedy nových majitelů bytů „srnece obecného, pěnkavu obecnou, lasici kolčavu, strakapouda obecného a další„, kteří jsou obyvateli výše uváděné přírodní památky Modřanská rokle. Místo citovaných druhů si ale myslim, že by se tento reklamní slogan měl pravďepodobně doplnit o „pila motorová, bagr obecný a sklápěčka nákladní. Ptáte se proč ?

V předkladu „Magistrátu hlavního města Prahy“, konkrétně „odboru Územního plánu“ bylo zahájeno řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II, jehož jedním bodem je změna části území na parcele č.4400/65 a 4410/20 z funkce SP (sportu) na OV-E (všeobecně obytnou – nová výstavba). Konkrétně se jedná o území pod stávajícím areálem Tulipa. Právem se domnívám, že v případě kladného vyřízení změny Územního plánu bude umožněna a povolena výstavba hmotově větších domů, než jsou domy projektu Tulipa, neboť je uváděna změna na území OV-E, přičemž samotná Tulipa má území OV-D.

Obr.1 : Na přiložené mapce je dané území, kterého se týká změna v územním plánu zvýrazněno červenou barvou.

Jako by nestačilo, že výše citovaná společnost Tulipa zničila už tak velkou část zeleně, hodlá pravděpodobně ve svém rozmachu, co by majitel dotčeného pozemku pokračovat. A jak to je v našich myslích ? Je to jako se založením černé skládky…odhodíte jeden pytel odpadků nad kterým všichni v neuvěření kroutí hlavou, nicméně ten brzo přitáhne další, ktéří přihazují další a další odpadky a my kolem toha pak již bez povšimnutí a bez překvapení každý den chodíme. O jaký kus zeleně jsme ve spojení s Tulipou již přišli a o jaký kus pravděpodobně s druhou etapou přijdeme ukazuje následující letecký snímek.

Obr.2 : Letecký pohled na dotčené území

Pokud Vás zajímá vlastní výroková část změny Územního plánu, naleznete ji ZDE.

Pokud s danou změnou nesouhlasíte, obraťte se s Vaší namitkou na Radnici Prahy 12, aby Vaši zvolení zástupci  mohli od 5.7.2011 do 3.8. 2011 iniciovat nesouhlas MČ Prahy 12. Zároveň se můžete osobně účastnit veřejného projednání vyhodnocení „vybraných změna na udržitelný rozvoj území“, které se uskuteční 3.8.2011 od 9:00 ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Vlastní oznámení o konání jednání naleznete ZDE.

Praha, 28.6.2011 Aktivní odpor občanů přinesl zdánlivé ovoce. Developer přihlásil do územního řízení nový projekt Polyfunkční dům Levského, kde slibuje snížení budovy, menší počet bytů a místo dvou domů jen jeden. Podrobné prostudování projektu však způsobuje rozčarování. „Tato verze projektu má občany uklidnit a vytvořit dojem, že architekti zohlednili připomínky. Iluze vstřícnosti a zmenšení stavby se zdařila. Ve skutečnosti je však projekt stejně necitlivý, jako byla původní šokující verze se dvěma věžáky“, říká Petr Svoboda, předseda Občanského sdružení Levského.
Dokumentace „současného“ projektu pochází z prosince 2010. Znamená to, že developer během veřejné prezentace 24.3.2011 tuto variantu úmyslně zatajil. „Veřejná prezentace a ohledy na připomínky občanů jsou pouhým divadlem. Namísto diskuze developer prosazuje projekt bez ohledu na občany, lokalitu a vedení městské části“, uvádí Petr Pavlík, místopředseda sdružení.
Současný projekt je umístěn do nejbližšího sousedství školky a je podobně mastodontní jako ten předchozí. Koeficient podlažní plochy jde opět na hranici možností kódu území SV-F. Z maximálně možných 7540,4 m2 daných územním plánem si nová verze projektu bere 7534,9 m2. Laicky řečeno, projekt má nové dispozice a starou velikost. Kvůli výjezdu z podzemních garáží se navíc zruší přibližně 15 parkovacích stání v ulici Levského, což zásadním způsobem zhorší už tak napjatou parkovací situaci v lokalitě. Zjednodušeně řečeno, obyvatelé dvou nejbližších domů přijdou o současné parkování.
Nový projekt polyfunkčního domu ještě více překračuje požadavek územního plánu na využití území než původně představená varianta. Zatímco kód území požaduje alespoň 40% občanské vybavenosti a maximálně 60% obytné funkce, developer přichází do územního řízení s necelými 13% pro občanskou vybavenost. Podle Petra Pavlíka tak projekt nepřímo popírá svůj název „Polyfunkční dům“, protože reálným využitím je plánovaný dům bytový.

Zdroj : Oficiální web MČ Praha 12

Navrhovatel projektu nepředložil žádnou studii ani záměr jaká občanská vybavenost v lokalitě chybí a jakou by chtěl do polyfunkčního domu umístit. Vzhledem k bytovému charakteru objektu navíc očekáváme další zvýšení nároků na stávající občanskou vybavenost. „Vysoký podíl bytů současně kontrastuje se záměrem městské části, která už při prodeji původního objektu jeslí po novém majiteli vyžadovala využití pro služby“, dodává Petr Pavlík.
Pokus developera omezit podíl občanské vybavenosti v projektu je paradoxně v souladu s reakcí Jany Knoblochové, místostarostky městské části Praha 12, která během veřejné diskuse o rozvoji městské části konané 22.6. 2011 uvedla, že v dané lokalitě podle názorů, které padly během březnové veřejné prezentace projektu, nejsou další služby potřeba. Přitom petice s více než 1000 podpisy, reprezentující hlas dotčených obyvatel, žádný takový požadavek nevznesla.
Postoj městské části vůbec nechápu“, říká Petr Svoboda a dodává „ buď je v lokalitě Levského zájem o občanskou vybavenost, a pak se její podíl na projektu musí výrazně rozšířit, nebo není. V tom případě je nutné snížit podíl celkové obytné plochy v projektu. Je nehorázné, aby developer přes odpor městské části prosadil na magistrátu úpravu územního plánu pro větší objekt se smíšeným využitím, z této úpravy využil pouze možnost postavit větší objekt a městská část mu návdavkem dovolila překročit i podmínky té úpravy, se kterou nesouhlasila !“.

Občanské sdružení Levského se k nové verzi projektu nesouhlasně vyjádřilo. Zaslalo starostovi městské části Bc. Františku Adámkovi otevřený dopis a informovalo městskou radu a odborné komise o důsledcích projednávaného projektu.

Uvedený otevřený dopis si můžete přečíst ZDEpoznámka redakce

Dalším krokem občanského sdružení je nová petice, která žádá novou veřejnou prezentaci a skutečné zohlednění požadavků z první petice.
První petici proti projektu Polyfunkčního domu Levského podepsalo přes 1000 občanů, což je dvakrát více lidí, než reagovalo na mohutně propagovanou anketu městeské části k plánovanému rozvoji Modřan. V reakci na první petici radnice konstatovala, že „rada městské části nebude podporovat takové stavební záměry, které by znamenaly další zahušťování zástavby a zhoršení bydlení obyvatel sídliště“. Občanské sdružení Levského takový postoj vítá a je připraveno být konstruktivním partnerem pro diskusi o skutečně přijatelné podobě výstavby v Levského ulici.

Další informace:
Občanské sdružení Levského
Levského 3200/41
143 00 Praha 4
oslevskeho@gmail.com
www.oslevskeho.cz

Zdroj : Tisková zpráva „OS Levského“

Že je v Praza vysloveně hon po staveních pozemcích za účelem výstavby bytových či administrativních budov je všeobecně známo. Že tyto pozemky samozřejmě „kvapem“ mizí je rovněž neopominutelný fakt…vždyť této stavební smršti nebude pravděpodobně ušetřeno ani Václavské náměstí, kde asi brzo dojde k bourání stoleté, historické budovy za účelem výstavby moderny ze skla a betonu.

Z určitého pohledu a s trochou nadhledu se to dá trochu i pochopit. Co ale lidé nechápou, je výstavba bytových domů na oddychových plochách, uprostřed již tak zastavěných a uzavřených „socialistických“ sídlišť. Praha 12 není samozřejmě vyjímkou a nezůstává pozadu. Krásným příkladem je např. snaha postavit dvě osmipodlažní budovy místo stávajících jeslí (které do soukromých rukou prodala mj. radnice pod vedením Petra Hány) v ulici Levského.

Aby toho však nebylo dost, vyplouvá nám na obzor další potenciální stavba, tentokrát mezi ulicemi Vazovova a Generála Šišky. Konkrétně se jedná o pozemky č.4400/583, 442/5, 4423/9 v k.ú. Modřany.

Momentálně je „na stole“ žádost investora o stanovisko Městské části Praha 12 k úpravě územního plánu. K tomuto bodu je třeba poznamenat, že změnu resp. úpravu územního plánu provádí pouze a výhradně Magistrát hl.m. Prahy a radnice Prahy 12 k danému požadavku vydává pouze stanovisko Rady. Magistrát může, ale také nemusí k tomuto stanovisku přihlížet. Krásný příklad je v případě plánované výstavby BD Levského, kde ačkoliv Rada MČ Praha 12 vydala negativní stanovisko, úprava územního plánu z kategorie SV-A na kategorii SV-F byla přesto Magistrátem vydána (viz článek věnovaný této problematice ZDE).

V případě potenciálního projektu „BD Vazovova“ se jedná o požadavek úpravy z SV-C na SV-G, přičemž uvedená písmena přibližně určují míru využití území a tím související i výškové možnosti nových budov. V tomto případě může SV-G znamenat až 11 patrovou budovu.

Vlastní žádost včetně hrubého popisu projektu naleznete ve formátu PDF  ZDE

Co případné povolení stavby bude znamenat pro občany ? …to všichni moc dobře víme : hluk ze stavby, zničení další zeleně kde by mohla být relaxační plocha, další nárůst dopravy a obyvatelstva, zhoršení dopravní situace v okolí atd.

A na závěr si nedovolím jednu malou poznámku. Čas od času zabrousíme na stránky ODS kde jsme dnes objevili velice zajímavý sloupek Petra Hány, zabývající se právě touto stavbou a vystupující z pozice lidumila a zastánce „dotčených“. Pokud by byly jeho úmysly čisté s cílem pomoci těmto dotčeným občanům, bylo by to asi v pořádku. Jeho vyjádření ale působí spíše ironicky a tak trochu k smíchu. Vždyť právě za jeho vedení došlo k masivní a necitlivé výstavbě, kterou ve svém „radničním sloupku – Vy se ptáte, starosta odpovídá“ silně hájil. Je s podivem, že se např. u megaprojektu NeoCity vyjadřuje pochvalně s komentářem, že by se měl tento projekt „k blahu občanů“ dokončit. Přitom se rovněž jedná o budovy 11 až 15 pater které budou rovněž před okny jiných domů…a v podobných příkladech by se dalo pokračovat. Dle mého názoru si bývalý starosta na zoufalosti dotčenyćh občanů z Vazovovy ulice „tahá triko“ a „honí politické body“. Je jen na nás, jestli máme paměť a jestli mu na to skočíme.

Jak bylo ale v úvodu řečeno, úpravu územního plánu vydává Magistrát. Nabízí se tak domněnka, že pokud Magistrát vydá souhlasné stanovisko i proti nesouhlasu Městské části (…pokud se podíváme na případ Levského, nebylo by to vyjímkou…) pan Hána toho obratně využije se slovy : „…podívejte se občané, co Vám ta radnice Prahy 12 zase vyvedla….to by se za mne nestalo…!!!“. A přitom vlastní rozhodnutí padne uplně jinde a od úplně jiných lidí, což Petr Hána ví velice dobře.

Pokud ale můžeme obyvatelům Vazovovy ulice poradit, snažte se prosadit svoji vůli a zajímejte se více o veřejné věci kolem Vás. Vezměte si příklad z obyvatel Levského ulice, kde velice rychle založili občanské sdružení, sepsali petici proti výstavbě i proti úpravě územnúho plánu a jsou pevně rozhodnuti se proti plánované stavbě bránit. Pokud Vám dění kolem Vás není lhostejné, vezměte si z těchto lidí příklad a nevěřte „zhrzeným“ politikům. Kontakty na toto OS najdete ZDE

Doplněnk : Stanovisko „komise územního rozvoje“ k projektu BD Vazovova :

Komise bere na vědomí objemovou studii bytového domu Vazovova a žádá Radu MČ s investorem projednat následující požadavky :

  • zvýšení počtu parkovacích míst
  • seznámit s projektem obyvatele okolních domů
  • stavbu dopravně napojit i na ul. Gen. Šišky
  • celý návrh snížit na max. 4 podlaží

Hlasování v komisi :

PRO – 22 členů komise, PROTI – 1 člen komise, ZDRŽEL SE – 3 členové komise

 

 


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress