První veřejně přístupné informace ohledně potenciálního projektu s označením „Southgate“ se objevují od roku 2007, kdy se začaly zpracovávat první odborné studie, potřebné pro realizaci tohoto stavebního záměru.

Jde se o výstavbu obchodního centra pro investora firmu Prorealm s.r.o. v katastrálním území Modřany na pozemku 112/1. Záměrem investora bylo v prvopočátku v objektu vybudovat prodejní a výstavní plochy zařízení koupelen a bytů, včetně příslušného zázemí pro návštěvníky. Objekt byl navrhován jako pětipodlažní s jedním zapuštěným podlažím pod úroveň okolního terénu. V původní představě investora byla obsazenost 2-3 nájemci, přičemž předpokládaná prodejní doba se předpokladala od 8:00 do 22:00.

Dispozičně je v úrovni 1.PP navržena parkovací plocha pro 27 vozidel a technologické zázemí. Na úrovni 1.PP je pak hlavní vstup do objektu, nástup na eskalátory, schodiště a výtah. Dále projekt počítal s fyzickým propojením na stávající objekt parkovacího domu, který by měl sloužit jako parkoviště tohoto obchodního centra. Spojení by se realizovalo pomocí spojovacích můstků (viz přiložený obrázek). Parkovací plochy by měly být přístupné z ulic „Komořanská“ a „K Dolům„, vstup do budovy z chodníku je na severní straně v oblasti křižovatky „Komořanská“ a „Generála Šišky„. Zásobování objektu bylo naplánováno z ulice „K Dolům„. Ve 4. a 5 NP je pak uvažováno s tochnologickými prostory, čímž se rozumí kotelna, strojovna chlazení a vzduchotechnika.

Podélný řez objektem – pohled od Jihu

Obr. zdroj : Oznámení pro záměr ve smyslu §6 zák.č.100/2001 Sb, web EIA.

Jak se projekt vyvíjel dál ?

2008

V roce 2008 byl projekt podle §7 zákona č.100/2001 Sb. podroben zjišťovacímu řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, tzn. že se zkoumalo, zda může daný projekt vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován procesem zvaným EIA.

Ačkoliv byl tento závěr, vynesený 9.6.2008 negativní (projekt nebude posuzován procesem EIA), některé odborné komentáře nejsou nezajímavé a zaslouží si bližší pozornost.

 1. Hlavní město Praha uvádí, že dle výsledků modelování kvality ovzduší ATEM 2006 dochází již dnes k překračování imisních limitů pro koncentrace polétavého prachu. Zpráva rovněž uvádí, že v přiložené studii není zahrnuta další výstavba, která se připravuje, nebo je z dnešního pohledu již realizována.
 2. Vzhledem k tomu, že je komunikace Komořanská v úseku cca. 30 m od ulice Generála Šišky ve směru k Obchodnímu náměstí jednosměrná a má navíc charakter obytné ulice, není žádoucí další dopravní zatěžování.
 3. Z hlediska ochrany ovzduší se ve zprávě konstatuje, že v blízkosti navrženého objektu se nachází dva vyšší dvanáctipodlažní bytové domy, přičemž za určitých meteorologických podmínek budou okna domů zatíženy spalinami z plynové kotelny objektu. Odbor ochrany ovzduší Magistrátu hl.m. Prahy konstatuje, že taková situace je z hlediska zájmů ochrany ovzduší nepřijatelná a že s tímto řešením orgán ochrany ovzduší nesouhlasí.
 4. Z hlediska ochrany vod se konstatuje, že se přimo pod uvažovanou stavbou nachází zatrubněný vodní tok – Libušský potok.

Za zásadní však považujeme vyjádření Odboru výstavby M.Č. Praha 12 z 18.9.2007, které říká :

„…Zájmové území je z hlediska platného územního plánu hl.m.Prahy součástí funkční plochy OV – všeobecně obytná. Výstavba obchodního centra s plochou do 15.000m2 prodejní plochy je v daném území pouze vyjímečně přípustná. Vyjímečně přípustnou stavbu lze v území povolit pouze na základě souhlasného stanoviska Útvaru rozvoje města a Městské části Praha 12….“

2012

10.10 2011 podal investor žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a zároveň 2.5.2012 podal žádost o povolení vyjímky z obecných technických požadavků na výstavbu v hl.m. Praze. Předmětem žádosti o povolení vyjímky je jednak umístění stavby ve vzdálenosti 20m, a nikoliv v požadované vzdálenosti 22,75m od sousedního objektu a dále umístění části parkovacích stání ve stávajícím objektu garáží, který bude se stavbou propojen a nikoliv na pozemku stavby.

Obr. zdroj : Web projektové kanceláře ABP a.s. Praha – referenční projekty

Všechny veřejně přístupné dokumenty a studie o projektu můžete nelézt přímo na stránkách EIA ZDE . Výtah z důležitých materiálů naleznete také zde :

 1. Oznámení o posuzování vlivu záměru na životní prostředí (prosinec 2007)
 2. Hluková studie Southgate (listopad 2007)
 3. Rozptylová studie Southgate (listopad 2007)
 4. Usnesení Rady M.Č. Prahy 12 č. 42.25.08 k projektu Southgate (22.01.2008)
 5. Závěr zjišťovacího řízení k k posouzení záměru na životní prostředí (09.06.2008)
 6. Oznámení o spojení Územního řízení o umístění stavby a řízení o povolení vyjímky (4.5.2012)
 7. Příloha k oznámení (4.5.2012)