Veřejnost proti Kauflandu

Modřanské noviny, říjen 2005

Proti plánu společnosti Kaufland, která chce v Modřanech na pozemku mezi ulicemi Čs. exilu a Lhotecká postavit nový hypermarket, protestují místní občané a spolu s nimi i opoziční zastupitelé. Více než 700 občanů, kteří žijí v hustě obydlené lokalitě, v níž má obchodní středisko vyrůst, podepsalo na protest petici.
Záměr byl projednán v Radě městské části Praha 12 už v říjnu 2004. Veřejnost nebyla v té době o tak významném záměru vůbec informována v Novinách Prahy 12, které existují právě pro informace tohoto druhu. Občané přilehlých ulic se o tom dozvěděli spíše náhodou a až na jejich žádost proběhla informační diskuse na radnici.
Následovala protestní petice, kterou během května 2005 podepsalo 722 občanů. Organizátoři petice se obrátili na radnici s žádostí o možnost předat petici s podpisovými archy přímo starostovi Peru Hánovi z ODS. Žádost byla jeho zjevně velmi dobře poučeným sekretariátem rezolutně odmítnuta s tím, že tato problematika není v kompetenci starosty, že radnice již občany informovala a ke schůzce se starostou není tedy žádný důvod.
V petici občané požadují, aby záměr výstavby hypermarketu projednalo zastupitelstvo a respektovalo přitom zájem obyvatel přilehlého sídliště. Radnice vedená  koalicí ODS s Evropskými demokraty občanům odmítla vyjít vstříc a projednání problému na jednání zastupitelstva v úterý 21. června zablokovala.
Starosta byl koncem srpna dopisem požádán, aby přizval zástupce občanů, kterých se možná výstavba dotýká nejvíce, na zasedání Rady městské části Praha 12. Tuto žádost zamítl s tím, že „vedení městské části dává přednost uspořádání veřejného setkání s občany, které se jeví jako nejvhodnější způsob výměny informací a názorů mezi občany a volenou samosprávou městské části…“ Otázkou zůstává, KOMU a PROČ se tento způsob výměny informací jeví jako nejvhodnější. Podle mého názoru jde jen o určitý druh alibismu, který se jistě bude hodit v době voleb. Lidé z Rady i lidé z odborných komisí posuzují projekt hlavně z hlediska dodržování zákonů a vyhlášek. Těžko říct, zda je ve větší míře uplatňováno i tzv. „lidské“ hledisko, které se nabízí v podobě několika otázek:

  • Proč vůbec stavět tak velké obchodní středisko v dané lokalitě ?
  • Je na našem sídlišti nedostatek příležitostí k nakupování ?
  • Proč zhoršovat dopravní situaci a životní prostředí uprostřed hustě obydlené oblasti sídliště ?
  • Je opravdu správné povolovat na našem sídlišti výstavbu stále dalších obchodních středisek ?

Není mým cílem rozepisovat se dlouze o tom, co se přesně stalo či nestalo v této záležitosti. Jisté je však jedno – obyčejnému občanovi se zdá, že zastupitelstvo i Rada městské části Praha 12 neřeší některé věci v zájmu většiny obyvatel a ani občany sama skutečně otevřeně a přesně neinformuje.

Ing. Veronika Novotná
Předsedkyně Bytového družstva Erika

Téma „Kaufland“

Časopis Věci veřejné, červen 2009

veci-verejne_cerven_2009

Kaufland v Modřanech ?

Modřanské noviny,  listopad 2009

Už víc než čtyři roky víme o přípravě „projektu Kaufland“ přímo na parkovišti před našimi domy. Na začátku jsme se o něm dozvěděli náhodou. Radnice „zapomněla“ informovat otevřeně občany, minimálně v nejbližším okolí. Nebudu se rozepisovat o jednotlivých jednáních, která jsme měli, ani o jednotlivých krocích, které jsme se snažili v zájmu většiny obyvatel podniknout. Jeden ale připomenout musím.
Sestavili jsme petici, v níž jsme se jednoznačně postavili proti vybudování jakéhokoli dalšího supermarketu v našem okolí. Důvodů bylo více. To, že podobné obchody v našem okolí nechybí, je jasné (2x Billa, Norma, Lidl a dokonce Albert svoji prodejnu pro malý zájem uzavřel). Dalším důvodem je jednoznačné zhoršení životního prostředí kvůli zvýšenému počtu zásobovacích kamiónů i aut zákazníků.
Studie, kterou si investor nechal vypracovat, sice hovoří o tom, že vše bude v normě. Realita ale může být zcela odlišná. Nám laikům je to ale jedno. Je nám jasné, že ovzduší v našem okolí bude horší a hluk větší než nyní. Kvůli zrušení kruhového objezdu se zhorší i bezpečnost silničního provozu.
V červnu roku 2005 petici svým podpisem podpořilo 722 lidí. Sama jsem tlumočila postoj těchto lidí na zasedání místního zastupitelstva v čele s panem starostou. Nemohu se proto nevyjádřit k textu článku starosty Petra Hány v posledních Novinách Prahy 12, kde se danou problematikou zabývá.
Ano, opravdu „bývá obvyklé, že před rozhodnutím investovat značné finanční prostředky do podobného záměru si investor provede marketingový průzkum a vyhodnotí, jak velký je zájem případných zákazníků (občanů).“ V našem případě se nic takového nekonalo. Nikdo se nás neptal. Investora ale mohou k realizaci podobného projektu vést i jiné důvody, na které má právo.
Mě osobně nejvíce zaskočila následující věta pana starosty. „Protože se rozhodl stavět, lze se domnívat, že občané asi zájem mají.“ On sám či jeho podřízení zabývající se touto záležitostí by měli mít přímo od investora dobré informace, jaký je důvod výstavby. Není tedy třeba se domnívat. Kdyby tento informační kanál z nějakého důvodu nefungoval, je tady naše petice.
Zapomněl snad Petr Hána, že existuje poměrně početná skupina lidí, kteří zájem na výstavbě nemají ? Proč tento fakt nebyl v jeho článku uveden? Nabízí se, že je v jeho zájmu, aby bylo co nejméně protestujících. Proto zřejmě takticky některé skutečnosti vynechává a informuje zavádějícím způsobem občany, kteří ještě o chystané výstavbě Kauflandu neslyšeli všechny detaily.
Další větou se pan starosta zmiňuje o parkování. „Stávající parkoviště bude na náklady investora plně nahrazeno.“ Je opravdu škoda, že nikdo ze zainteresovaných odborníků neprosadil v zájmu občanů parkoviště s větší než stávající kapacitou. Je přece všeobecně známé, že současný stav parkovacích míst je zcela nedostatečný.
Když může starosta ve svém článku myslet na nové obyvatele, kteří na našem sídlišti kvůli další výstavbě přibudou, bylo by vhodné myslet i na ty, kteří už tady bydlí. A těm by se pár parkovacích míst navíc hodilo. Jedno je jisté – parkovacích míst je dokonce o něco méně, než jaký byl výsledek zjišťovacího řízení v červenci 2006.
Také nikdo nezavázal investora, za jakých podmínek bude nová parkovací místa nabízet. Zadarmo jako dosud asi nebudou. Přesto, že jsme v loňském roce posílali písemný dotaz na odbor dopravy, nikdo nám dosud nesdělil, zda je budoucí provozovatel zavázán nabízet parkovací místa pro obyvatele okolních domů za přijatelných podmínek a případně za jakých.
Je také škoda, že už byly pokáceny stromy na vybraném pozemku. Mimochodem bez předchozího oznámení. Přislíbená náhrada zeleně je diskutabilní. Můžeme si o tom myslet cokoli, ale rozhodně bude nějaký ten rok trvat, než bude na dostačující úrovni. A jestli vůbec.
Vrcholem „citlivého“ přístupu vedení radnice je blízkost připravované budovy Kauflandu u našich domů. Budeme nuceni se koukat z okna do další zdi – zvláště pak ti z nás, kteří bydlíme
v nižších patrech.
Investor byl kvůli nadměrnému rozměru plánované stavby nucen požádat o výjimku z vyhlášky, která stanoví odstup sousedící stavby od bytových domů. Kromě budovy Kauflandu
je totiž na vybraném místě plánován i polyfunkční objekt. Výjimka byla z nejasných důvodů
povolena odborem výstavby MČ Praha 12. Vzdálenost protilehlých zdí od našeho domu
má být tak o 10 metrů kratší, než stanovuje vyhláška.
Nabízí se otázka, proč nebyl projekt umístěn jinde, kde občané opravdu volají po bližší možnosti nakupování. Proč je vše koncentrováno zrovna v naší lokalitě? Určitě to není jen dostupností dostatečně velkého pozemku.
Rozšíření nabídky a vznik další konkurence stávajícím provozovnám rozhodně naše občany, na nichž nám především záleží, nepoškodí,“ napsal starosta Hána.
Kdyby byla na našem sídlišti nabídka i konkurence tak široká ve všech oblastech jako je právě v této oblasti, žilo by se tu mnohem lépe. Ne, vývoj v dané záležitosti nevypovídá o tom, že občany nepoškodí. Pokud Kaufland jako budoucí vlastník uvažoval při zmíněné výstavbě jako v jiných lokalitách zvážil ve svém průzkumu větší spádovou oblast, než je jen naše sídliště. Kvůli tomu se ve špičkách můžeme těšit na ještě hustší dopravní provoz a ruch. A místo dalšího parku, sportoviště či jen rozptýlené zeleně budeme mít další budovy.
O hodnotě našich bytů se dá po výstavbě Kauflandu v těsném sousedství s jistotou prohlásit, že se jejich tržní cena významně sníží a zájem o takové byty klesne.

Ing. Veronika Novotná
předsedkyně Bytového družstva Erika

Kauza Kaufland: jde o víc, než kolik budou stát rohlíky

Modřanské noviny,  říjen 2010