Obchod místo školního hřiště

Modřanské noviny, říjen 2006

Přes písemný protest 750 občanů schválilo zastupitelstvo Prahy 12 prodej pozemku Základní školy Zárubova firmě Kutil – OBI. Místo dětského hřiště se má rozšířit objekt obchodu pro kutily. Proti prodeji občané protestovali s tím, že by nová stavba a automobilový provoz před prodejnou zhoršily kvalitu života v přilehlé obytné zóny. Než by vyrostlo náhradou nové hřiště jinde, chvíli by to jistě trvalo a děti by tak na čas přišly o jedno z míst, kde mohou zdravě trávit volný čas. Prodej se sice před prázdninami podařilo pozastavit, ale zastupitelstvo na návrh rady složené z ODS a Evropských demokratů – SNK na posledním zasedání v září prodej schválilo. A to i přesto, že zazněly vážné argumenty proti, a to jak z řad opozičních zastupitelů a pracovníků dotčené školy tak od několika desítek zástupců občanů a bytových družstev v Seidlově a Imrychově ulici. A na bouřlivém jednání zastupitelstva starosta Petr Hána z ODS na adresu těchto občanů řekl, že o jejich hlasy ve volbách nestojí.
Městská část Praha 12 opět, stejně jako u předchozích sporných rozhodnutí nezveřejnila výhrady, které proti prodeji pozemků společnosti KUTIL mají lidé, bydlící v blízkosti chystané stavby V tomto případě, stejně tak jako v dalších podobných, byly upřednostněny zájmy firmy proti zájmům obyvatel, kteří se zcela přirozeně brání negativním zdravotním dopadům souvisejícím se škodlivými vlivy zvýšeného automobilového provozu přímo pod jejich okny. Upozorňují také, že bude rovněž znehodnocena cena nemovitostí v přilehlé obytné zóně.

Daniela Rázková
Změna pro Prahu 12

Špatný vtip

Webové stránky „www.obcanenemlcte.cz

Když se nám začátkem roku poprvé dostal do ruky materiál týkající se odprodeje pozemků společnosti KUTIL k.s., mysleli jsme si, že je to špatný vtip. Prodat pozemek, na kterém je funkční sportoviště, které je využíváno nejen ZŠ Zárubova se sportovním zaměřením, ale i širokou veřejností. Přijít o všechnu zeleň jen proto, aby se vybudovala nová a větší prodejní plocha.
Proto naše Domovní družstvo Imrychova, které zahrnuje vchody 881,880 a 879, se písemně obrátilo na pana starostu se žádostí o přehodnocení tohoto záměru a připojilo se k písemnému protestu občanů.

Máme k tomu několik důvodů.

Do dnešního dne je v Katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 24 zapsáno vlastnictví pro KUTIL k.s. k objektu bydlení s číslem popisným 446. Na snímku katastrální mapy je zakreslen pouze původní objekt, který zde stál před výstavbou prodejny OBI.

Do vybudování současných hřišť byly vloženy nemalé prostředky, m.j. – povrch hřiště na házenou byl hrazen z prostředků Asociace školních sportovních klubů v částce 2 mil.Kč, na fotbalové hřiště byl Magistrátem hl. m. Prahy poskytnut grant ve výši 1,8 mil. Kč před třemi roky. V neposlední řadě byl již na rok 2004 připraven návrh rekonstrukce atletické dráhy, který MČ Prahy 12 neschválila.

Stávající hřiště jsou ideálně položená z hlediska chodu školy. Nová hřiště, které mají být vybudována pod okny učeben, budou rušit výuku a při jejich výstavbě přijdeme o další zeleň, a nejen o tu, která je u současných hřišť.

Dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž součástí je kupní smlouva na prodej pozemků v k.ú. Kamýk společnosti KUTIL k.s., nebude budovat nové (menší) hřiště a překládat teplovodní přípojku (kvůli které je nefunkční běžecká dráha) firma KUTIL-OBI, ale městská část z prostředků získaných prodejem.

Nárůstem automobilového provozu, jak osobní, tak i nákladní dopravy a likvidací zeleně dojde k výraznému zhoršení životního prostředí.

V neposlední řadě jsme věřili, že budou upřednostňovány zájmy obyvatel nad zájmy firem a že současný stav prodejen je pro naši lokalitu zcela dostačující.

Ing. Dana Blažková
Domovní družstvo Imrychova, bytové družstvo  (převzato z webových stránek www.obcanenemlcte.cz)

Výzva na manifestaci před OBI

Webové stránky „www.obcanenemlcte.cz„, říjen 2006

Koho zastupují, Vás? Protože nás určitě NE.

Zastupitelstvo Prahy 12 schválilo na svém zářijovém jednání především hlasy zastupitelů za ODS a Evropské demokraty, kteří v něm mají většinu, prodej školního hřiště základní školy se sportovním zaměřením v Zárubově ulici firmě OBI, která chystá radikální rozšíření prodejního areálu a tomu odpovídající rozšíření parkoviště. A to vše uprostřed obytné zóny.

• Prodali dětem velké hřiště a za vydělané peníze jim možná postaví malé
• Stavbou se zničí stávající zeleň
• Přijedou k nám tisíce nových aut a taky stovky zásobovacích náklaďáků
• Doprava ve Lhotecké ulici se (snad jen občas) zastaví
• Životní prostředí se zhorší
• Soukromý majetek lidí bude poškozen – hodnota bytů v okolí klesne

Zastupitelstvo Prahy 12 obdrželo protestní archy s více než 750 adresnými podpisy lidí, kteří spolu s rodinami představují nejméně 3000 obyvatel Prahy 12. Nás, kterých se to týká nejvíc, protože bydlíme v nejbližším okolí. Řekli jsme jasně a bez výjimky, že nechceme, aby především naše děti byly odsouzeny k tomu, aby žily, učily se a hrály si na extrémně frekventovaném „parkovišti“. Ve městě, kde i tak hrozivě narůstá znečištění a prašnost, vyroste něco, co se normálně staví na okraji města.

Myslíte, že Vás se to netýká? Že To se Vám nemůže stát? Už se Vám to stalo.
„Vaši zástupci“ rozhodli proti Vám!!!

Zveme Vás na setkání občanů ve čtvrtek 19. října 2006 od 17:00 hodin na parkovišti v Seidlově ulici – vedle parkoviště OBI (místo setkání je na obrázku označeno křížkem).

Vy se ptáte, starosta odpovídá….

Noviny Prahy 12, únor 2009

Před časem se hovořilo o rozšíření prodejny OBI při Lhotecké ulici, a to na úkor školního pozemku s hřištěm. Zajímá mě, zda k tomu dojde, případně kdy stavba začne.

Je to již několik let, kdy OBI přišlo se svým investičním záměrem. Ten spočíval v modernizaci a zejména rozšíření stávající prodejny na uvedeném místě. OBI ve svém záměru uvažovalo o zvětšení provozovny o část školního pozemku, který se nachází v těsném sousedství a na němž je sportovní hřiště. Investor usiloval o získání těchto pozemků do svého vlastnictví odkoupením, přičemž uvažoval, že sem umístí svůj speciální prodejní úsek – zahradu a dále vjezd pro zásobování. Součástí záměru bylo též zřízení zcela nového hřiště na jiném, dosud nevyužívaném místě školního pozemku, včetně šaten a sprch.
Jednou ze základních podmínek pro možnou realizaci celého investičního záměru a pro případné uzavření příslušné kupní smlouvy bylo schválení změny územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, zejména u pozemků sportovního hřiště. Protože tato změna územního plánu nebyla schválena, o čemž rozhodlo Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 24. ledna 2008 svým usnesením číslo 13/30, nebyla splněna ani základní podmínka pro realizaci záměru. Celou transakci pak ukončila naše městská část, konkrétně rada městské části Praha 12 dne 9. prosince 2008 svým usnesením číslo 67.07.08. Jak z výše uvedeného vyplývá, k uvažovanému rozšíření areálu OBI zkrátka a dobře nedojde a vše zůstane v dnešní podobě! Jestli OBI bude chtít svoji prodejnu modernizovat, tak pouze na stávajících pozemcích.

Petr Hána
starosta městské části Praha 12

Občanská angažovanost u OBI se vyplatila

Modřanské noviny, únor 2009

O tom, že se občanská angažovanost vyplatí, se přesvědčili občané bydlící v okolí základní školy v Zárubově ulici a obchodu OBI na Kamýku. Před více než třemi lety totiž OBI plánovalo významné rozšíření svého provozu na Kamýku. Vydatně mu v tom chtěla pomoct radnice Prahy 12 vedená už přes 15 let starostou Hánou z ODS.
Zastupitelstvo v září 2006 přes mohutné prostesty místních občanů i opozičních zastupitelů schválilo prodej pozemků základní školy v Zárubově ulici s nově zrekonstruovaným školním hřištěm, na kterých chtěl majitel obchodů OBI, firma Kutil, nové prostory včetně parkoviště postavit. Podmínkou pro realizaci plánů OBI na odkoupených pozemcích však bylo prosazení změny územního plánu, což se nakonec díky rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy nepovedlo.
Starostu a další vůbec nezajímalo, že děti přijdou o nově opravené školní hřiště a že se zhorší kvalita bydlení místních obyvatel. Zastupitelstvo dokonce změnu územního plánu samo iniciovalo.
Nakonec starostovo viditelné upřednostňování zájmů investora před zájmy obyvatel Prahy 12 dokazují jeho tehdejší slova v denním tisku: „Současná hřiště by měla nahradit nová sportoviště také v areálu školy. V návrhu se počítá s kvalitnějším zpracováním hřiš_ včetně vybudování zázemí i dalšího vybavení školy.“ Když se snažil rozptýlit obavy občanů ze zvýšeného hluku tak zase prohlásil: „Navíc existují studie, které dokládají, že do prodejny bude denně zajíždět zhruba o deset zásobovacích vozů více. To není příliš velké množství.“
O tom, že starostova „utěšující“ slova místní lidi vůbec neuklidnila, ale naopak ještě víc popudila, svědčí mohutná demonstrace více než dvou stovek občanů před prodejnou OBI 19. října 2006. Lidé, mezi nimiž byla i spousta dětí ze ZŠ Zárubova, protestovali právě proti rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 12 prodat pozemek základní školy s hřištěm společnosti OBI. Žáci si přinesli tabule s nápisy: „My chceme naše hřiště“ nebo „Neberte nám hřiště, nechceme parkoviště“. Na jiných transparentech stálo: „Chceme tady bydlet a dýchat čistý vzduch“ nebo „Stop OBI“. „Radnice nebere ohled na lidi, kteří v oblasti bydlí. Lidé se bouří, ale radnici to nezajímá,“ řekla jedna z tehdejších účastnic demonstrace. Místní lidé v rámci svého odporu proti záměru OBI uspořádali také petici, pod kterou se podepsalo kolem tisícovky obyvatel, a zřídili speciální internetové stránky: www.obcanemlcte.unas.cz.

A proč je důležité si tehdejší dění tak podrobně připomenout ? Proto, aby si starosta Hána už konečně uvědomil, že lidé nejsou hloupí a nezapomínají. Ten si to však stále nechce přiznat a současně si sám „skáče na špek“. V nejnovějším vydání radničních Novin Prahy 12, jejichž obsah je pod starostovou bedlivou kontrolou, se totiž k této kauze vrací a u občanů si ještě navíc snaží vytvořit obraz lidumila: „K uvažovanému rozšíření areálu OBI zkrátka a dobře nedojde a vše zůstane v dnešní podobě! Jestli OBI bude chtít svoji prodejnu modernizovat, tak pouze na stávajících pozemcích,“ píše…….O svém tehdejším angažmá ve prospěch investora se už rozepsat pozapomněl. Proč asi ? Názor nechť si udělá každý sám.
Vítězné snažení občanů z okolí OBI na Kamýku může být povzbuzením pro stovky dalších obyvatel Prahy 12, kteří se musí jiným nehorázným rozhodnutím místní radnice bránit i v současné době.
Své o tom vědí obyvatelé v Pískové ulici, kde má i přes nesouhlas místních lidí vyrůst mohutný bytový dům, na Kamýku, kde se na rozhraní ulic Generála Šišky a Novodvorská mají proti odporu místních občanů stavět velké domy. Vyprávět mohou také občané z okolí modřanské polikliniky nebo Komořan. Všem novodobým hrdinům v naší městské části bránícím principy demokracie, otevřené a občanské společnosti přejme v jejich další obraně proti šíleným nápadům místní radnice hodně sil a vytrvalosti.

Zbyněk Boublík
Změna pro Prahu 12