Kolem plánované bytové zástavby na louce zvané Na Šabatce v Komořanech panuje řada omylů a nepřesností. Jen málokdo zná skutečná fakta a kritika se tak často obrací nesprávným směrem.

Většina lidí netuší, že louku prodal developerovi – společnosti Central Group – soukromý vlastník Ing. Richard Pácal, nikoli pražský magistrát či městská část. A že stěžejní část příběhu se odehrála za starosty Petra Hány (ODS). Pod jeho vedením městská část ani jednou neprotestovala proti změně územního plánu, která louku proměnila ve stavební pozemek. Jen tato změna přitom motivovala Central Group, aby nyní už stavební pozemek v roce 2009 za desítky milionů koupil.

sabatka_1

Obr.1 – Vizualizace původního stavebního záměru.

Vůbec poprvé projevila radnice nesouhlas se záměrem stavět Na Šabatce při zasedání Rady městské části Prahy 12 dne 30. 11. 2011 (ve složení ČSSD, Změna pro Prahu 12 a VV). Ještě v roce 2013 ovšem stále hrozilo, že Na Šabatce vyroste 13 až šestipatrových činžovních domů s celkem 413 byty! Umožňoval to zde tehdy platný kód míry využití území E.

sabatka_3Naději zvrátit chod věcí dal Komořanským Městský soud v Praze, který v únoru 2014 vyslyšel protesty tehdejší radních. Zejména díky iniciativě Evy Tylové, jež měla v kompetenci územní plán, a Daniely Rázkové ze Změny pro Prahu 12 s podporou koaličních partnerů z TOP 09 soud změnu územního plánu zrušil. Z Šabatky se tak opět stala louka. V koalici byla tehdy i ODS, ale ta se v dané kauze neangažovala.

Rozhodnutí soudu vedlo Central Group v březnu 2015 k zásadnímu kroku – žádal po hl. m. Praze 58 milionů jako úhradu za zmařenou investici. Bylo jasné, že magistrátu pod touto hrozbou nezbude, než souhlasit se změnou územního plánu a louku opět proměnit ve stavební pozemek.

Obr.2 – Vizualizace nového stavebního záměru

Současná politická reprezentace Prahy 12 tedy už jen zachraňuje, co se dá. Vyjednala proto s Central Group dar 10 milionů na vykoupení náměstí v Komořanech a stanovila podmínky svého souhlasu se změnou územního plánu: dodržení hlukových limitů, realizaci dvou semaforů, zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 a dobudování kanalizace v Komořanech. Nemalým vítězstvím byl i fakt, že zastupitelstvo hlavního města letos v září odsouhlasilo proměnu louky na stavební pozemek už jen s kódem míry využití území C – tedy už jen 10 třípatrových někde čtyřpatrových domů s 229 byty. Diametrální rozdíl mezi původním projektem a novou variantou dokumentují připojené vizualizace.

sabatka_2

Obr.2 – Nová situace

Bylo by přitom nereálné se domnívat, že pozemek ve vlastnictví developera by mohl navždy zůstat nevyužitou, volně přístupnou loukou anebo se proměnit třeba v park. Komořanští, kteří zde venčí psy, si neuvědomují, že „louku“ Na Šabatce může její nynější vlastník – developer kdykoli obehnat plotem… Aktuální řešení tedy představuje rozumný kompromis, zabraňující tomu, aby na komořanské louce vyrostly domy s dvojnásobnou či dokonce s ještě větší bytovou kapacitou, jak to hrozilo v minulosti.

Níže uvedená tabulka porovnává prostřednictvím čísel původní verzi zástavby (s kódem E) s verzí novou (kód C). Pod ní pak naleznete v bodech průběh a vývoj celé kauzy Šabatka.

OBYTNÝ SOUBOR KOMOŘANSKÁ (CENTRAL GROUP) – Základní  údaje o záměru

sabatka-tabulka

Vysvětlení pojmu míry využití území:
Kód E: činžovní vily 1, rozvolněná zástavba městského typu 2
Kód C: skupinové rodinné domy, činžovní vily 1 (vila domy), stavby pro podnikání

 Jak se kauza „výstavba Šabatka“ vyvíjela v časové ose ?

 • 13. 5. 2004 : Vlastník tzv. louky Na Šabatce Ing. Richard Pácal dává podnět na změnu územního plánu (ÚP) na tomto svém pozemku parc. č. 775 v k. ú. Komořany
 • 31. 8.  2004 : RMČ (rada městské části) bere na vědomí podnět na změnu ÚP z kategorie LN (louky a pastviny) na OC (čistě obytné) do doby vybudování obchvatu Komořan (usn. č. 50.01.0
 • 6. 9. 2004 : Podnět je dopisem JUDr. Chudomelové postoupen na pražský magistrát (MHMP) s tím, že městská část (MČ) doplní své stanovisko poté, co bude umístěna trasa nové komunikace
 • 21. 9. 2004 : Zastupitelstvo městské části (ZMČ) bere na vědomí zprávu o činnosti RMČ v době od 11. do 12. zasedání ZMČ, tj. vč. usn. č. 50.01.04 (usn. č. 191/2004)
 • 28. 2. 2005 : Veřejné projednání návrhu zadání změn vlny 06 včetně změny Z 1424 (Nebylo nalezeno žádné usnesení, kterým by RMČ proti změně protestovala, což značí  nečinnost městské části.)
 • 14. 9. 2005 : Vlastník louky Ing. Pácal prostřednictvím Central Group (CG) žádá o přerušení řízení ve věci změny ÚP
 • 15. 9. 2005 : Žádost o přerušení řízení je dopisem JUDr. Chudomelové postoupena na MHMP
 • 23. 2. 2006 : Zastupitelstvo hl. m. Prahy (ZHMP) bere na vědomí přerušení pořizování změn ÚP vlny 06 včetně změny Z 1424 (usn. č. 35/06)
 • 22. 6. 2006 : Veřejné projednání návrhu zadání změn vlny 07 vč. změny Z 1424 (Ani tentokrát nebylo nalezeno žádné usnesení, kterým by RMČ proti změně protestovala.)
 • Rok 2007 : Byla zpracována studie zástavby Na Šabatce v rozsahu kódu E (dle vyjádření CG v rozsudku městského soudu)
 • 24. 1. 2008 : ZHMP schvaluje návrh zadání změn ÚP vlny 07 včetně změny Z 1424 (v zadání kód míry využití území stanoven není; dle doplňku návrhu zadání pro zpracování návrhu změny doloží žadatel podrobnější řešení změny studií; dle rozsudku městského soudu ale již byla ve spise studie Na Šabatce s kódem E) (usn. č. 13/30)
 • 15. 5. 2009 : Společné jednání k návrhu změn ÚP vlny 07 včetně změny Z 1424; kód míry využití v podkladech nebyl uveden. V rámci projednávání konceptu nového ÚP se změnou RMČ souhlasila. Při projednávání městská část vedená Petrem Hánou z ODS za přítomnosti Ing. Hany Jandové (dnes TOP 09) v radě opět neuplatnila žádné připomínky ke změně.
 • 17. 6. 2009 : CENTRAL GROUP Komořany uzavírá kupní smlouvu na pozemek parc.č. 775 v k.ú. Komořany s původním vlastníkem Ing. Richardem Pácalem.
 • 22. 6. 2009 : Ing. Pácal prostřednictvím CG žádá MHMP o stanovení kódu míry využití E s tím, že požadavek vychází ze zástavbové studie pro toto území (dle rozsudku městského soudu)
 • 15. 1. 2010 : Veřejné projednání návrhu změn ÚP vlny 07 včetně změny Z 1424. Předem byl veřejnosti oznámen kód míry využití C, projednáván však byl požadavek na navýšení kódu na E. Ani zde nebylo nalezeno žádné usnesení, kterým by RMČ proti změně protestovala a v rámci projednávání konceptu nového ÚP pak RMČ se změnou souhlasila.
 • 26. 3. 2010 : ZHMP schvaluje změnu ÚP (číslo Z 1424/07) usnesením č. 35/38 formou opatření obecné povahy č. 9/2010. Při pořizování změny se účastníci řízení i veřejnost vyjadřovali ke kódu míry využití území C (a to ještě 15. 1. 2010), 26. 3. 2010 však ZHMP změny vydalo s kódem míry využití E, tj. s možností realizace více než dvojnásobného objemu staveb.
 • 20. 7. 2011 : CG kupuje pozemek parc.č. 775 v k.ú. Komořany; právní účinky vkladu – 28. 6. 2011.
 • 30. 11. 2011 : RMČ vůbec poprvé nesouhlasí se zástavbou ve vyjádření k probíhajícímu zjišťovacímu řízení (usn. č. 43.26.11). Stalo se tak při zasedání Rady městské části Prahy 12 ve složení ČSSD, Změna pro Prahu 12 a VV.
 • 10. 7. 2012 : Závěr zjišťovacího řízení ze strany Odboru životního prostředí magistrátu (MHMP OŽP) – nebude dále posuzováno dle zákona.
 • 25. 6. 2012 : CG žádá MČ o souhlas s umístěním infrastruktury na její pozemky.
 • 13. 9. 2012 : CG žádá o projednání výstavby OS Komořanská, zejména napojení na inženýrské sítě a komunikace na pozemcích MČ a nabízí dar 3 mil. Kč.
 • 22. 10. 2012 : CG žádá starostu a odbor investic a majetku (OIM) o stanovisko ke stavbě „Zkapacitnění stávajícího nátoku v ul. Okružní“.
 • 23. 10. 2012 : CG žádá o stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení (DÚR) stavby Obytný soubor Komořanská.
 • 11. 12. 2012 : RMČ ve složení Změna Pro Prahu 12, TOP 09 a ODS usnesením č. R-098-028-12 nesouhlasí s projektem ani s dotčením pozemků MČ.
 • 11. 12. 2012 : RMČ usnesením č. R-098-036-12 schvaluje podnět na zahájení přezkumného řízení ve věci zrušení změny ÚP č. Z 1424/07
 • 19. 3. 2013 : RMČ usnesením č. R-106-019-13 schvaluje návrh na zrušení změny ÚP č. Z 1424/07
 • 5. 4. 2013 : Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) sděluje, že nebude zahajovat přezkumné řízení ve věci zrušení změny ÚP č. Z 1424/07
 • 19. 6. 2013 : Oznámení stavebního úřadu (SÚ) o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání na 30. 7. 2013
 • 16. 7. 2013 : RMČ nesouhlasí s DÚR stavby Obytný soubor Komořanská a Eva Tylová společně s Danielou Rázkovou podaly osobně na jednání námitky a požadavky (R-124-002-13)
 • 25. 7. 2013 : RMČ schvaluje dopis, kterým reaguje na dvě doručené petice proti Obytnému souboru Komořanská (R-125-006-13)
 • 28. 8. 2013 : SÚ vyzývá žadatele k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí a přerušuje územní řízení
 • 27. 11. 2013 : CG nabízí MČ společnou spolupráci (dar či věcné plnění ve výši 15 mil. Kč za kód míry využití E, který procházel procesem k vydání územního rozhodnutí)
 • 21. 1. 2014 : RMČ projednává výše uvedenou nabídku spolupráce – NESCHVÁLENO
 • 5. 2. 2014 : Městský soud v Praze ruší změnu ÚP č. Z 1424/07
 • 17. 4. 2014 : Nejvyšší správní soud (NSS) informuje MČ o podaných kasačních stížnostech proti rozsudku Městského soudu v Praze
 • 13. 10. 2014 : RMČ nesouhlasí se změnou ÚP Z-1424/07 a podává námitky v rámci veřejného projednání změny ÚP (R-176-004-14)
 • 24. 10. 2014 : Veřejné projednání změny ÚP Z-1424/07
 • 24. 10. 2014 NSS zamítá kasační stížnost
 • 16. 2. 2015 : CG nabízí MČ spolupráci – dar 10 mil. Kč nebo stavební práce v hodnotě 12 mil. Kč.
 • 18. 3. 2015 : Veřejné projednání projektu Obytný soubor Komořanská (s kódem C) v Modřanském biografu
 • 19. 3. 2015 : Zásadní okamžik : Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP (VURM) přerušuje jednání o změně Z 1424/07 z důvodu jednání MČ s CG. Předseda VURM Jan Slezák seznámil přítomné s dopisem od společnosti Central Group, ve kterém zmíněná společnost uvádí, že je od roku 2011 vlastníkem pozemků, jichž se týká změna Z 1424/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy. Z dopisu vyplývá, že Central Group žádá po hl. m. Praze 58 mil. Kč jako úhradu za zmaření investice.
 • 27. 4. 2015 : RMČ schvaluje darovací smlouvu s CG na 10 mil. Kč (R-018-044-15)
 • 21. 5. 2015 : VURM znovu přerušuje projednávání Z 1424/07
 • 1. 6. 2015 : ZMČ schvaluje přerušení pořizování změny ÚP Z-1424/07 (Z-05-002-15)
 • 9. 11. 2015 : RMČ souhlasí se změnou ÚP Z-1424/07 za podmínky dodržení hlukových limitů, realizace 2 semaforů, zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 a dobudování kanalizace v Komořanech (R-043-012-15)
 • 24. 11. 2015 : ZMČ souhlasí se změnou ÚP Z-1424/07 za podmínky dodržení hlukových limitů, realizace 2 semaforů a zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 (Z-09-011-15)
 • 2. 6. 2016 : VURM souhlasí s návrhem změny ÚP Z 1424/07
 • 15. 9. 2016 : ZHMP podruhé vydává změnu Z 1424/07 (s kódem míry využití C) usnesením č. 19/24, a to formou opatření obecné povahy č. 46/2016.