Společnost GRENOP s.r.o. podala dne 26.1. 2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané

Novostavba bytového domu v Praze 4, Modřanech, Obchodní náměstí č.parc. 21, 17/1, 17/5 katastrálního území Modřany

Pro lepší orientaci v číslech pozemků Vám předkládame pohled do katastrální mapy

(pro větší náhled prosím „klikněte“ na obrázek mapy) : 

Katastrální mapa "Obchodní náměstí"

Obr.1 : Katastrální mapa zájmového území

 Městská část Prahy 12 na základě žádosti o územní rozhodnutí proto dne 30.1.2009 vydává „Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby, řízení o povolení vyjímky z vyhlášky OTPP a nařízení veřejného ústního jednání „

Vše nasvědčuje tomu, že pokud by měla být stavba povolena, potřebuje udělení vyjímky z ustanovení čl.8 odst. 2 vyhlášky č.26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v Praze (též OTPP). Podle dlouholetých zkušeností se oprávněně obáváme, že bez důrazného hlasu veřejnosti Úřad MČ Prahy 12 potřebnou vyjímku udělí.

Výtah z vyhlášky č.26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu :

(2) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných míst­ností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzá­jemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 3 až 6. Uvedené odstupy mezi stav­bami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umísťované v prolukách. Obdobně se určují od­stupy od staveb nebytových.

Oznámení o umístění stavby naleznete zde :

Oznámení o umístění stavby -_Modřanské_náměstí

Veřejné ústní jednání se uskutečnilo 5.3. 2009 na odboru výstavby Úřadu MČ Prahy 12 ze velké účasti občanů a obyvatel, kteří obývají byty dotčených domů, kteří zde vyslovili svůj velký nesouhlas s chystaným stavebním záměrem. Nesouhlasný postoj byl zároveň Městské části Prahy 12 doručen ve formě tří petic s celkem 56 podpisy. Paradoxní (….a pro Modřany typické…)  je skutečnost, že Odbor výstavby Prahy 12 chtěl stavbu před veřejností pokud možno maximálně utajit. O stavbě by se pak dozvěděli opravdu až příjezdem bagru. 

Vlastní, výše citované petice si můžete prohlédnout zde :

petice_namesti_1,   petice_namesti_2,   petice_namesti_3

Vedle výše uvedených peticí obyvatel domů, dotčených novou stavbou, Vám dále předkládáme k nahlédnutí dopis, který vyjadřuje zřetelný nesouhlas jednoho z obyvatel s plánovanou stavbou. Dopis je adresován MČ Prahy 12.

Hned vedle si zároveň můžete přečíst odpověď od JUDr. Chudomelové, pracovnice úřadu, odpovědného za stavební rozvoj Modřan :

 Dopis_namesti_1              Dopis_namesti_1_odpoved       …….  vlastní názor ponecháváme na samotném čtenáři.

A jak vlastní veřejné projednávání probíhalo ? Kromě nespokojených občanů byl přítomen zástupce investora s architektem, Úřad městské části zastupovaly JUDr. Chudomelová (územní rozvoj) a Ing. arch. Štumpfová (ved. odd. územního rozhodování).  V úvodu si dovolím krátkou vsuvku citací ze stavebního zákona „….. §89 (4) Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce…..“ Tato věta ze stavebního zákona však úředníkům Městské části Prahy 12 vůbec nic neříká. Naopak. Jednání probíhalo pod taktovkou paní Štrumpfové, která absolutně nerespektovala názor dotčené veřejnosti a viditelně hájila zájmy investora. Neznalý člověk by si myslel, že pracuje na straně investora, nikoliv na straně obce, hájící zájem občanů. Celé by se to dalo nazvat „ostuda práce Úřadu městské části“ a “ výsměch do očí veřejnosti“. V závěru jednání byl veřejností vyžadováno zpracování zápisu, nicméně paní Štrumpfová toto odmítla se slovy, že se zápis nevyhotovuje. Závěry jsou mezi stavebníkem a úřadem. Veřejnosti do toho prakticky nic není. „….vše se dočtete v oznámení na veřejné vývěsce…..“.

Ačkoliv během veřejného projednání zazněl jednoznačný nesouhlas obyvatel dotčených domů, nebyl na ně vůbec brán zřetel a stavba byla včetně udělení vyjímky bez připomínek odsouhlasena a povolena. Občané mají bohužel tu smůlu, že bydlí v nájemních bytech a tudíž nejsou účastníky stavebního řízení. Byty totiž patří MČ Prahy 12, která účastníkem stavebního řízení je, nicméně není v jejím zájmu z jakého koliv důvodu stavbu nepovolit.

Rozhodnutí o povolení stavby a udělení vyjímky naleznete zde :

Grenop-rozhodnutí o vystavbě

 Každopádně způsob jednání pracovníce stavebního úřadu MČ Prahy 12, paní Štrumpfové a rychlost, s kterou bylo udělení vyjímky a tím pádem i povolení vlastní stavby vyřízeno nezůstal bez odezvy. V reakci na to byl na Magistrát a radnici MČ Prahy 12 odeslán nespokojeným občanem dopis, který si můžete v plném znění přečíst. Bohužel zůstal doposud bez odezvy…..

Dopis_namesti_2

Bytový dům společnosti Grenop na Obchodním náměśtí – další vývoj této kauzy (květen 2010)

Po veškerém úsilí občanů, navzdory jejich sepsané petici i osobní žádosti na veřejném zasedání zastupitelstva se nakonec stavba schválila a dnes již nespokojeným občanům betonový monolit „made in Grenop“ stíní do oken. K tomuto bodu lze ještě podotknout, že nespokojenost občanů byla tak veliká, že jsme od jednoho z nich obdrželi pro naše tištěné Modřanské noviny nelice zajímavý článek . Pro ty, kteří neměli možnosti si jej přečíst, nabízíme ke stažení listopadové číslo Modřanských novin ve formátu PDF z naší E-Knihovny.

V této fázi by se mohlo zdát, že to je smutný konec ještě smutnějšího příběhu lidské bezmoci proti úřední a vládní mašinerii. Bohužel však příběh nekončí a zdá se, že bude mít ještě další a o to mohutnější pokračování.

Vizualizace_Grenop 1

Obr.2 : Vizualizace projektu „Vilapark Modřany“ na Obchodním náměstí ve finální podobě, tedy včetně etapy II. (Zdroj : Webové stŕanky www.vilapark-modrany.cz)

Většina z nás jistě zaznamenala, že v každém čísle Novin Prahy 12 je vytištěn inzerát na prodej nových bytů právě v tomto domě. Běžný čtenář inzerát letmo prolétne a mezi zuby procedí pár naštvaných vět. ….nicméně pozorný čtenář v inzerátu zaregistruje jednu drobnou poznámku „VÝSTAVBA I. ETAPY“.  Znamená to tedy, že investor (společnost Grenop s.r.o.) počítá ještě s další etapou, která by měla představovat výstavbu dalších dvou domů. Paradoxní na celé věci je to, že tyto další dva plánované  domy jsou uvažovány na pozemku 18/1, který je stále v majetku Hlavního města Praha, se svěřením správy do rukou Městské části Praha 12. Několikrát byl na veřejném jednání zastupitelstva vznesen panem Boublíkem a PhDr. Rázkovou ze „Změny pro Prahu 12“ dotaz, jak je možné, že si investor plánuje další etapu výstavby na pozemcích které mu nepatří a vžy dostal nic neříkající odpověď a to jak od starosty Petra Hány tak i od místostarostky Heleny Chudomelové ve stylu : „…..o prodeji se nejednalo, investor naší Městské části tímto způsobem zdarma nabízí studii dalšího využítí tohoto území….. . (viz zápis z 18. řádného zasedání zastupitelstva v naší E-Knihovně).

Situace_Grenop

 Obr.3 : Situace celého projektu po kompletním dokončení, tzn. včetně etapy II. (Zdroj : Webové stŕanky www.vilapark-modrany.cz)

Jak je tedy možné, že investor píše o I. resp. II. etapě výstavby ? Jak je možné , že na svých webových stránkách uvádí informaci o zahájení výstavby II. etapy v roce 2010 ?

Citujeme z webových stránek www.vilapark-modrany.cz :

II. Etapa – připravuje se
Zahájení výstavby: 2010
Dokončení: 2011

Druhá etapa sestává ze dvou dalších bytových domů „B – Západ“ a „C – Východ“ s podobnými dimenzemi jako objekt první etapy. V přízemích těchto domů budou situovány malé krámky a služby. Bude vybudováno parkoviště a dokončeny parkové úpravy s dětským hřištěm. Zvýšení bezpečnosti v celém areálu jistě přispěje navržená služebna městské policie, jejíž umístění v přízemí objektu „C – Východ“ je v současnosti v jednání.

Po přečtení těchto řádek dojdete zákonitě k závěru, že jedna ze stran asi nemluví pravdu….buď se o prodeji pozemku resp. o II. etapě nemluvilo a informace o jednání ohledně služebny městské policie je smyšlená nebo se o projektu a přirozeně o služebně již jednalo….a v tom případě jsme v rozporu se slovy zástupců radnice. Kde je skutečně pravda, nevíme. Na druhou stranu víme, že požadavek zastupitelů ze „Změny pro Prahu 12“ aby radnice jednala s investorem o stažení těchto informací ze svých inzerátů, vyslyšen nebyl a společnost Grenop informace o II. etapě stále prezentuje. Jsme proto zvědavi, kdy se na zastupitelstvu objeví návrh o prodeji pozemků předem známému zájemci, společnosti Grenop….