Úvodník….

Vzhledem k tomu, že stavební kauza napojení Prahy 12 na Silniční okruh kolem Prahy získává zejména v poslední době stále více na aktuálnosti a zároveň je brána i jako politické téma v předvolebním boji do nadcházejících komunálních (převážně ze strany ODS, jmenovitě dosavadním starostou Petrem Hánou), rozhodli jsme o malý výlet od „historie do současnosti“ při které Vám chceme tuto kauzu nezaujatě představit. Zároveň bychom Vám chtěli touto cestou ukázat, že náš postoj k napojení na Pražský okruh není takový, jak je zejména v „Novinách prahy 12“ prezentováno a že „jádro všeho“ spočívá nekomunikativnosti a „zákulisních praktikách radnice.

okruh_1

Estakáda přeřklenující Vltavu s Berounkou.   Zdroj : ČTK

Jak to všechno začalo…?

Celá kauza napojení Prahy 12 na Silniční okruh kolem Prahy (dále Pražský okruh) začala již v roce 1995, kdy Zastupitelstvo městské části Praha 12 odhlasovalo nesouhlas s napojením Komořanské ulice na Pražský okruh. Mezitím se tvořil projekt samotného okruhu a začala jeho realizace. Také se zároveň časem změnili i majitelé několika developersky zajímavých lokalit v dosahu Pražského okruhu . O vlivu posledně jmenovaného faktu na kauzu se můžeme jen dohadovat.

Časový přehled této kauzy můžete najít ZDE, v chronologicky sestaveném přehledu.

V roce 2004 však došlo na radnici Prahy 12 k obratu. Bez ohledu na nesouhlasný výsledek hlasování Zastupitelstva v roce 1995 o napojení městské části na okruh byla na Zastupitelstvu prezentována urbanistická studie „Modřany-jih“, kde bylo poprvé představeno možné napojení na Pražský okruh. Na tomto zasedání se sešlo mnoho lidí, kterých se napojení mělo dotknout, včetně občanů z naší ulice. V hlavě nám kolovalo spoustu otázek :

  • Proč zástupci MČ P12 najednou mění své rozhodnutí nenapojovat se na Pražský okruh ?
  • Proč alibisticky argumentují, že se prakticky jedná o „jiné“  napojení, protože je realizováno nově budovanou a nikoliv stávající komunikací ?
  • Proč je najednou napojení potřeba, když v průběhu projektování Pražského okruhu s napojením nebylo počítáno (a to nikoli protože to Zastupitelstvo před tím nechtělo, ale protože to podle studií nebylo potřeba) ?
  • Proč chtějí zničit v té době budovanou oddechovou zónu podél Vltavy ?
  • Proč má napojení podobu obludné čtyřproudové estakády nad tratí ?
  • Opravdu jsou zastupitelé spokojení s tím, že estakáda vede přes právě zrekonstruovaný statek v Komořanech ?

Když jsme zjistili, že to obec opravdu myslí vážně, začali se pomalu o tento problém zajímat občané Komořan a posléze se i z Modřan, čimž byly položeny základy ke vzniku občanského sdružení „Sdružení občanů Prahy 12“, které časem se začalo vydávat známé „černobílé“ Modřanské noviny.

Čím jsme prošli….

Pokud se na celé období podívám očima zaujatého pozorovatele (prosazovaná varianta vede cca 20 m od našeho domu), pak mohu říci, že jsme v náhledu na celo věc prošli několika etapami.

První fází bylo naprosté zděšení z estakády a odmítání jakéhokoli připojení. V tomto období nám připadlo, že tíživá situace lidí žijících podél Komořanské ulice může být zlepšena např. zákazem vjezdu pro nákladní dopravu (jak toho nakonec dosáhly např. Dolní Břežany) a nemůže být vykoupena omezením jiných lidí a zničením území podél Vltavy. Postupem času tak, jak jsme se účastnili všech veřejných projednávání a neustále se vyjadřovali ke všem dokumentacím, jsme dokázali získat určitý odstup a přišla fáze, kdy jsme se měli možnost seznámit se způsoby, kterými se na území Prahy prosazují velké (a z různých důvodů chtěné) stavby. Nastala fáze, kdy se laik nestačí divit, a buďto vydrží nebo v totálním zhnusení odpadne….

Na mysli mám fázi projednávání dokumentace vlivu stavby na životní prostředí – tzv. EIA – a dále projednávání změny územního plánu. Pokud by totiž člověk připustil, že kvůli zvyšující se dopravě je v nějaké formě připojení potřeba, pak bych očekávala, že Magistrát hl. m. Prahy (dále MHMP) po odborné diskuzi připraví dokumentaci, která bude relevantní, bez chyb a bude hodnotit možnosti snížení negativních vlivů na život lidí a přírodu. Místo toho si MHMP myslel, že proces EIA odbude dokumentací, jež už na první pohled obsahovala mnoho chyb, kterých jsme si všimli i my laici po prvním přečtení. Pro příklad mohu uvézt hlukovou studii, která nebyla ani schopná jednoduše sčítat hodnoty hluku do správných výsledků… Tato dokumentace byla samotným Magistrátem vrácena k úplně novému vypracování. Nová verze EIA pak byla přínosná v tom, že uvažovala i jiné varianty připojení než pravobřežní. Nechci v této stati samozřejmě zabíhat do pro většinu nezajímavých detailů, nicméně jenom ve stručnosti, posudek na druhou verzi EIA dokumentaci opět vrátil k dalšímu přepracování a doplnění, přičemž EIA byla nakonec schválena až ve třetí verzi.  Je v tomto směru až zarážející, jak ledabyle se zpracovává schvalovací dokumentace, kde má být plně zohledněn dopad na lidi a přírodu.

okruh_2

Mimoúrovňová, nejkomplikovanější křižovatka v ČR, postavená mezi Zbraslaví a Lahovicemi.   Zdroj : ČTK

V této souvislosti se tak odmítám nechat vmanipulovat do polohy „potížisty“, který jen zdržuje projednávání „a bez něhož už by to měl Magistrát dávno v kapse„. Myslím, že pokud by byla dokumentace od začátku kvalitní a neodbytá, zkrátila by se doba projednávání minimálně o dva roky. V této souvislosti si nedovolím nezmínit, že do této pozice se nás snaží dostat zejména starosta Prahy 12 Petr Hána, který toto téma s oblibou využívá pro svůj politický boj. Pokud mám být konkrétní, mohu např. uvést vedle zářijového vydání radničních novin rovněž také stranický plátek, kde se naopak vydává za autora myšlenky způsobu dopravního napojení Prahy 12 na Pražský okruh tak, že se silnice vyhne obytné zóně. Vůbec se nestydí za to, že to je výsledek letité spolupráce místních obyvatel s klubem Změny pro Prahu 12 a Ateliérem pro životní prostředí a jako i v jiných případech se opět „chlubí cizím peřím“…..ale zpět k tématu.

S dokumentací vlivu stavby na životní prostředí (EIA) zároveň běželo projednávání návrhu změny územního plánu, související dokumentace SEA a nakonec konceptu změny územního plánu. Do teď jsem nepochopila, proč dva spolu související procesy – EIA a změna ÚP – neprobíhají v logickém pořadí. Nejdříve zhodnotit více variant z pohledu vlivu na životní prostředí a životy lidí a pro nejlépe hodnocené varianty (variantu) vypracovat návrh změny ÚP. Během reálného projednávání obou procesů člověk nabude dojmu, že EIA je jen obtížná formalita, která zdržuje něčí plány.

Radnice hájí svůj politický zájem, zájmy svých obyvatel ani omylem….

Za celou dobu, po kterou jsme se účastnili veřejných projednávání a vyjadřovali jsme se k jednotlivým dokumentacím, nás také zarážel přístup naší radnice, která, podle mého názoru, dostatečně nevyužívala právo vyjádřit se k dokumentům ve prospěch „svých“ nejpostiženějších občanů. Vždy buď neměla námitek, nebo měla námitky obecného rázu (typu: požadujeme využít všech prostředků na protihluková opatření….). Nikdy během veřejných projednávání jsem neslyšela vyjádření typu : „… je nám líto, že musí být komunikace postavena zrovna u vašeho domu a budeme striktně požadovat výměny oken ve vašich domech, maximální výši protihlukových stěn apod…“. Jako příklad uvedu, kdy v první variantě dokumentace EIA byly navrženy 2m vysoké stěny, což ve svažitém pozemku, kde bydlíte několik metrů nad plánovanou komunikací, je téměř nanic. Vždy během projednávání nám bylo ústně sděleno, že se městská část zasadí o dostatečná opatření, ale v písemných vyjádřeních to vždy skončilo pouze nějakým obecným prohlášením. V této souvislosti se cítí lidé z oblasti kolem budoucí komunikace velice zklamáni.

Problém s protihlukovou ochranou souvisí také s faktem, že při vypracování hlukové studie, se nesčítá hluk z plánovaných staveb, ale pouze z existujících. V budoucnu oblast postiženou plánovanou komunikací hlukem rovněž zatíži i těžba štěrkopísku mezi Chuchlí a Radotínem, nicméně ta se do hlukového modelu nepočítala. Navíc….hlukový limit by pak byl totiž překročen.

Poslední dění – „Most od nikud nikam“

Dění v posledním půlroce navíc potvrzuje náš dojem z předchozích let, kdy se projednávala dokumentace k plánované komunikaci.

okruh_3

Most „od nikud nikam“    Zdroj : foto  Jan Nevyhoštěný, Lidové noviny

Mezi portálem komořanského tunelu a biokoridorem nad statkem vyrůstá most, který je částí plánované komunikace ve variantě 5A. Je třeba v tomto směru zdůraznit, že tento most

  • nebyl nikdy umístěn v rámci územního řízení
  • neprošel stavebním řízením a nemá stavební povolení
  • svou polohou nevyhovuje ČSN udávající minimální vzdálenost dvou sjezdů z rychlostní silnice na místní komunikaci (laicky řečeno : …… mít dva sjezdy ve vzdálenosti pár set metrů za výjezdem z tunelu na most přes Vltavu, kde není místo na zařazovací a zrychlovací pruhy mi dá každý za pravdu, že to je nebezpečné)
  • a poznámka na konec….bylo by zajímavé vědět z jakých zdrojů je stavba financována, když nespadá do výstavby Pražského okruhu

Stavba tohoto mostu odnikud nikam je dokladem toho, že pokud město Praha nějakou stavbu chce, tak jí postaví za každou cenu. Jsem zvědavá, jak existence části stavby ovlivní průběh územního a stavebního řízení. Proinvestování tolika milionů na stavbu mostu přes Pražský okruh jistě bude velkým argumentem pro „hladký“ průběh obou řízení.

K čemu jsme se nepřikláněli a jaké řešení jsme naopak doporučovali

Jak již několikrát v tomto článku vyznělo, nejsme skupina lidí, která je vždy a všude proti všemu „pozitivnímu“, co kdy z bran Magistrátu či radnice Prahy 12 vypadne. Praha svůj okruh potřebuje…o tom není diskuze. Naopak, okruh měl být postaven již dávno. Po přečtení tohoto članku mnohému čtenáři jistě přijde na mysl otázka „….a pro jaké řešení tedy jste…?“. Pokud mohu mluvit za celé sdružení, velice zajímavé se mi jevil plán s kódovym označením „v9“, kdy by nynější ulice „Generála Šišky“ navázala na most přes Vltavu a na druhém břehu by se silnice napojila na velkou meziúrovňovou křižovatku na Zbraslavi. Toto řešení by navíc umožnilo přivést tramvajovou trať na Zbraslav a případně i do jiných míst na levém břehu Vltavy.

Detailnější pohled na uvažované varianty si můžete udělat po zobrazení přiložených map, které si můžete stáhnout ve formátu PDF pod následujícími odkazy :

Všechny varianty (2,51 MB) 

Obsahuje zakreslení všech variant do jedné mapy včetně variant neprojednávaných ve změně územního plánu a dokumentace EIA.

Varianta 5a – uvažovaná verze (1,7, MB) 

Varianta s čtyřproudovou komunikací podél Vltavy na tělese železnice (vyžadující její překlad blíže k Vltavě a tím zabírající široké území podél řeky), napojená na okruh za Komořany. K této variantě se nepřiklánime, naopak je protlačována radnicí.

Varianta 7 – návrh s napojením v Lahovicích (1,66 MB) 

Navrhovaná a neschválená varianta s napojením na okruh mezi Lahovicemi a Zbraslaví, přemostění v oblasti železničního nádraží v prostoru bývalého cukrovaru.

Varianta 9 – návrh s napojením v Lahovicích (1,65 MB) 

Varianta s napojením na okruh mezi Lahovicemi a Zbraslaví, přemostění navazuje na ulici Generála Šišky. V této variantě bylo možné napojit Zbraslav a Lahovice rovněž na tramvajovou trať. Z tohoto důvodu se nám jeví jako optimálnější. Byla však projednána pouze v dokumentaci EIA, kde vyšla jako rovnocenná s variantou 5A. Do návrhu změny územního plánu však nebyla z neznámých důvodů zahrnuta.

Závěr – Nejsme aktivisté, jsme přímo ohrožení obyvatelé Prahy 12

Na závěr chci ještě jednou říci, že se odmítáme nechat posouvat do úlohy aktivistů, kteří zdržují podle města dobrou věc. Jsme jen obyčejní občané, kteří se cítí být ohroženi plánovanou komunikací, a pouze využíváme všech zákonem stanovených možností se vyjádřit ke všem dokumentacím. To, že Magistrát hlavního města Prahy není schopen produkovat relevantní dokumentaci na první pokus, není naše chyba a nemáme tak rovněž nic společného s časové zdržením projednávání. A kdyby například zástupci naší městské části více „kopali“ za svoje obyvatele, tak by se již v počátku dal najít kompromis, který by zmírnil obavy všech. Argumentovat, že se uleví jiné části P12, mi nepřijde správné, protože to je na úkor jiné části a jiných obyvatel. Auta jsou jak voda – kde se otevře kohoutek, tam tečou. Uvědomme si, že zprovoznění napojení na Pražský okruh přivede dopravu do celé městské části, nejenom do Komořan….. a pocítíme to všichni.

Poznámka redakce : Připojení Prahy 12 na Pražský okruh je rovněž velké téma pro věhlasná zpravodajská média. Některé články a odkazy můžete najít v časti „Bylo napsáno