Portál pro sociální oblast, zaměřený na lidi se zdravotním postižením, seniory, ale i rodiny s dětmi, zřízený městskou částí Praha 12 poskytuje již druhým rokem hlavně informační podporu. Snaží se však i pomoci při komunikaci s městskou částí.

Jednou z nejoceňovanějších služeb v rámci portálu je pravidelně aktualizovaná nabídka pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. „Zřízení tohoto webu, jak se ukázalo, byl krok správným směrem. Jsem velmi ráda, že jsme vybrali jako jeho tvůrce obdivuhodného člověka Jaroslava Wintra, který mu dal srdce, ducha, sílu a intelekt. Oslovuje další návštěvníky, kteří snadno nacházejí informace, které hledají. I díky němu dostali příležitost nejen ti, kteří na něm pracují, neboť i zde se jedná ve větší míře o lidi s handicapem, ale i ti, kterým pomáhá potřebnými zprávami,“ doplňuje starostka Daniela Rázková.

O zájmu o web jasně hovoří i čísla za loňský rok: v roce 2014 zaznamenal portál 42 903 návštěv, nejméně jich bylo v červnu (3 105), nejvíce v prosinci (6 362). Většina návštěvníků přichází z Googlu (13 134), přímo jich přišlo 12 025, přes Seznam 9 285, z Helpnetu 7 427, dále 2 316 z webu Prahy 12 a 1 513 z Facebooku. Portál nabízí možnost nechat si posílat jednou týdně e-mailový newsletter s novinkami za uplynulý týden, toho využívá 107 uživatelů.

(red) Noviny Prahy 12 únor 2015

Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

To, že je výstavba dokončení kanalizace po celé městské části Praha 12 prioritou radních, dokázali ihned o vánočních svátcích, během nichž se starostka Daniela Rázková sešla se zástupci z Magistrátu hlavního města  Prahy  –  radní  Janou  Plamínkovou,  vedoucí odd. ekonomiky a financování staveb Ing. Danou Machovou,   zástupci   společnostmi   DIPRO,   Čermák a Hrachovec a Výstavba inženýrských staveb.

Obr.1: Schůzka na Točné (zdroj : Soukromý archiv Daniely Rázkové)

Důvod jednání v adventním čase byl jasný. S některými kroky bylo třeba započít ještě v loňském roce, aby následná realizace proběhla co nejdříve. „Situace opravdu spěchala kvůli připravovanému rozpočtu hlavního města Prahy,“ vysvětlila Daniela Rázková.

Nyní se připravuje vybudování kanalizace v Komomořanech, Cholupicích a na Točné.

Příspěvek po zprovoznění výpustního místa – zůstává!

Od počátku roku, konkrétně od 1. února by mělo být zprovozněno nově vybudované výpustní místo v ulici Mezi Vodami v Praze 12. I přesto, že vývozci odpadních vod budou mít kratší cestu, rozhodla Rada městské  části  na  návrh  radního  Milana  Maruštíka, že zvýšený příspěvek na vyvážení zůstane ve své plné výši 36 Kč/m3. Původně bylo totiž Radou schváleno zvýšení z 26 Kč na 36 Kč pouze do doby, než bude zprovozněno výpustní místo v Praze 12. Nyní je tomu tedy tak, že částka zůstává a bude do té doby, než bude dobudována kanalizace. Částka je placena přímo svozové společnosti.

V současné době jsou na území městské části připravovány dvě stavby týkající se výstavby splaškové kanalizace.

Stavba č. 0057 – prodloužení stoky A2 řeší kompletní odkanalizování Komořan, Cholupického vrchu a prodloužení páteřní stoky A2 do Cholupic. Před kolaudací je splašková kanalizace v ulicích K Petrově  komoře, Za Strojírnami, Na Komořsku, Revoluce, Pacholíkova a U Cihelny. Připravuje se výstavba splaškové kanalizace v ulicích Palmetová, Pod Lesem, Krupná, K Nouzovu a Za Sídlištěm v Komořanech (etapa 0005, splašková kanalizace – Jih; předpokládané zahájení realizace je léto 2016) a splašková kanalizace na Cholupickém vrchu včetně ulic U Obce a Pod Remízkem (etapa 0004, část 01 – 2. díl). Vlastní prodloužení stoky A2 do Cholupic zajistí dostatečně kapacitní napojovací místo pro navazující odkanalizování Točné.

Stavba č. 0132 – TV Točná řeší vybudování veškeré technické infrastruktury včetně splaškové kanalizace v Cholupicích a na Točné. Součástí této stavby je obnova povrchů včetně dešťové kanalizace v Cholupicích a na Cholupickém vrchu (etapa 0001 IS Cholupice). V přípravě je dále vybudování veškeré technické infrastruktury včetně splaškové kanalizace na Točné (etapa 0002 IS Točná) a propojení splaškové kanalizace z Točné do Cholupic (etapa 0003 výtlačný řad + ČS).

(bur, paj) Noviny Prahy 12 únor 2015

 

Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

Městská část byla požádána, aby se vyjádřila k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením u stavby nazvané „Obytný soubor Modřany (III. etapa) – bytový dům C“. Tento projekt je součástí obytného souboru NeoRiviera Modřany, vznikajícího v prostorách bývalého cukrovaru.

Investor stavby se zachoval správně, když ještě před vydáním stavebního povolení oslovil okolo žijící obyvatele, aby se přišli sami vyjádřit k výstavbě, která se v jejich blízkosti chystá. Diskuze byla klidná a přinesla mnohá řešení. Požadavku na zrušení původně plánovaného bytového domu „D“ bylo vyhověno. Zároveň bylo odsouhlaseno i odstranění nevyužívaného objektu bývalé prodejny a vytvoření nového parkového prostoru uvnitř navrhované zástavby.

Po této, byť ústní dohodě, však došlo k jistému rozčarování. Nový návrh, který byl radě předložen, je totiž o plochy zrušených staveb rozšířen. Kapacita stavby by se navrhovanou změnou navýšila ze sta na sto osmnáct bytů. To se však okolním občanům nelíbí. „Není možné se na něčem dohodnout a pak zjistit, že dohoda neplatí, v tom lidi z okolí naprosto chápu a i proto jsme jim vyhověli a návrh zamítli,“ sdělila starostka Daniela Rázková.

Když byl záměr koncem roku 2013 v Modřanském biografu představen veřejnosti, upozorňovali jednotliví diskutující, že by se každý developer měl podílet na občanské vybavenosti, která je v této části nedostatečně zajištěna vzhledem ke značnému přírůstku obyvatel z nové výstavby. Nepokryté jsou některé lékařské služby, je nedostatek míst v mateřských školách a malá nabídka obchodů v docházkové vzdálenosti. Pokud si dobře pamatuji, nejvíce však zaznívaly obavy z negativních vlivů ovzduší, způsobenou neúměrnou dopravní zátěží v průběhu výstavby a z přeplněné Komořanské ulice. Vzhledem k tomu, že ze dvou stran této plánované výstavby jsou rodinné domky, podle mého názoru se plánovaná devítipatrová budova svou výškou do této lokality nehodí,“ upřesnil místostarosta Michal Pinc. „O tom, že by mělo dojít k navýšení budovy C, však nikdo na setkání s občany nehovořil,“ doplnila starostka Rázková.

Eva Burianová, Noviny Prahy 12 únor 2015  

 


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress