Na prvním zasedání Rady městské části 1. prosince byla schválena výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu Palmetová č. p. 271 v Praze – Komořanech včetně inženýrských sítí k tomuto objektu.“

Již za minulého vedení tehdejší radní, nyní starostka Daniela Rázková prosazovala, aby tento objekt ve velmi zchátralém stavu sloužil k něčemu užitečnému. Prosadila v Radě záměr zřídit v domku komunitní centrum. Do výběrového řízení na nájemce se pak s podporou dvou stovek lidí z Komořan přihlásilo občanské sdružení Komůrka. To nakonec domek „vyhrálo“. Teď již nic nebrání tomu, aby započala rekonstrukce a Komůrka se konečně dočkala důstojného místa pro svou činnost.

(red) Noviny Prahy 12 leden 2015

Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

Zázemí pro seniory, rodiny s dětmi, místo pro spolkovou činnost, setkávání komisí a výborů, to vše by mělo nabízet nově budované komunitní centrum K Dolům.

Mnohý si jistě povšiml, jak nedaleko modřanské zvonice v ulici K Dolům pomalu chátrá budova bývalé školní družiny. Změna pro Prahu 12 již v minulých letech při- šla s návrhem zřídit tam komunitní centrum. Tento záměr byl Radou městské části Praha 12 v lednu 2013 schválen.

„Důvod, proč jsme se rozhodli využít tento objekt jako komunitní centrum, je poloha blízko centra starých Modřan, což je vhodné pro rozvoj kulturních a spolkových aktivit. Některé budou zajišťovat příjmy městské části a jiné budou oporou sociálních služeb a péče zejména o občany Prahy 12. Budeme hlídat a vyvažovat, aby provoz nezatížil rozpočet městské části,“ doplnila starostka Daniela Rázková, iniciátorka celého projektu.

Prostory mají sloužit konkrétně k těmto účelům:

První nadzemní podlaží bude k dispozici Sociálním službám městské části Praha 12, příspěvkové organizaci, která se bude starat o výdej obědů pro nejméně 25 lidí, a do místa se přesunou tři kluby dříve narozených. Tento provoz budou realizovat a financovat Sociální služby MČ. Mezi další aktivity budou patřit zájmová seniorská odpoledne, která budou pro širokou veřejnost a budou zahrnovat přednášky, besedy, výstavy, jazykové a počítačové kurzy, internetovnu a další.

Prostor bude také k využití městské části Praha 12 na setkávání komisí, výborů atd. Podle architektonické studie je toto patro řešeno jako jeden velký víceúčelový sál doplněný prostory pro ohřev dováženého jídla, přípravu a výdej nápojů a drobného občerstvení. Zároveň by v přízemí zůstala šatna a zázemí pro sportovce z přilehlého hřiště. Technický provoz budovy bude zajištěn prostřednictvím příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany.

Druhé nadzemní podlaží by zaplnily dětské skupiny, hlídací služba, volná herna pro děti, výuka práce na počítačích, internetovna, dětský psycholog a psychiatr, služby krizové pomoci pro děti a mládež, psychologické poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením, rekvalifikační kurzy, JOB kluby pro mladistvé v nepříznivé sociální situaci, svépomocné skupiny. Nechyběly by ani prostory pro sdílení eventuálně i pro komerční nájem.

Třetí nadzemní podlaží je plánované jako administrativní část komunitního centra. Zázemí koordinátora a správce bude v podkroví, které je projektováno právě pro administrativu. Kustod hřiště a sportovišť bude zajištěn z přilehlých panelových domů.

(bur) Noviny Prahy 12 leden 2015

Již na svém prvním zasedání podnikli radní Prahy 12 kroky, které by měly vést k narovnání právních vztahů v souvislosti s užíváním majetku pronajatého městskou částí společnosti Czech British School, s. r. o. Rada bude konečně napravovat smluvní vztah, který vznikl tím, že škole nebyla při stanovení výše nájemného započítána částka za pronájem pozemků pod budovami. Respektive ani být nemohla, neboť v době, kdy byla smlouva uzavírána, neměla městská část pozemky svěřeny do správy, proto je nemohla britské škole pronajímat,“ vysvětluje situaci starostka Prahy 12 Daniela Rázková.

(red) Noviny Prahy 12 leden 2015

Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

Nedávno do automobilu nové starostky Daniely Rázkové naboural nepozorný řidič. Měla bolesti páteře a musela podstoupit dlouhodobou léčbu. Od té doby ví, že musí být disciplinovaná a každé ráno cvičením posilovat záda. Je si vědoma, že to mohlo dopadnout i hůř a mohla také skončit na invalidním vozíku… Takové štěstí neměli v životě lidé, jimž se snaží pomoci v obecně prospěšné společnosti Polovina nebe, kde do té doby, než se stala starostkou, Daniela Rázková pracovala.

V Polovině nebe pomáhala kvadruplegikům. Učila je ovládat počítač hlasem, aby měli šanci získat práci a necítili se vyřazeni na okraj společnosti. Někteří z klientů se později stali i jejími kolegy a pomáhali jí školit další lidi se zdravotním postižením.

V politice se Daniela Rázková pohybuje od poloviny devadesátých let. S manželem Vítem Rázkem, který byl rovněž zastupitelem Prahy 12, podporovali církevní mateřskou školku Studánka na Kamýku. Brzy v politice narazili na další problémy a dostávali se k mnohem závažnějším chybám. Nejvíce jim vadilo, že tehdejší vedení radnice nebralo vážně dialog s občany. Radnici nezajímalo, jakou Prahu 12 lidé vlastně chtějí. Byl to ten hlavní impulz, proč chtít něco změnit.

Dodnes se paní Rázková snaží, aby veškerá rozhodnutí, která učiní, měla podporu občanů. „Oni sami nejlépe vědí, co a jak má být, a jak to chtějí. Je třeba brát na jejich názory ohled,“ říká nová starostka. Nepohrdat lidmi. I díky tomu patří dlouhodobě k oblíbeným politikům Prahy 12.

Daniela Rázková vždy prosazovala „otevřenou radnici“. Iniciovala kvůli tomu i setkávání s občany. Hlavně ve chvíli, kdy se měly realizovat různé stavební projekty. Jejím cílem je zvýšit důvěru v politiky. A aby to, co slibují, také skutečně dodrželi. Sama se tím řídí. Jen co nastoupila na radnici, začala na svých slibech pracovat. Prvním krokem byl podnět k dobudování dvou komunitních center ve starých Modřanech a Komořanech. Mezi kompetence nové starostky budou patřit územní plánování, bezpečnost, krizové řízení a komunikace s bezpečnostními složkami. „Samozřejmě, že by se mi líbilo více strážníků v ulicích, obzvláště blízko různých zapadlých temných zákoutí, ale nejprve chci zjistit, proč tomu tak už dávno není. Pak budeme hledat řešení,“ říká nová starostka.

(bur) Noviny Prahy 12 leden 2015

Jeho mottem je: Praha 12 – místo pro spokojený život. Do politického života se rozhodl vstoupit, protože na místní úrovni nejde o politiku, ale o slušnost a čestnost s cílem udělat něco prospěšného pro své nejbližší okolí. Zástupce starosty Mgr. Zbyněk Boublík (Změna pro Prahu 12) má v kompetenci sociální věci, zdravotnictví, školství, sport a kulturu.

„Praha 12 je mým domovem a záleží mi na její budoucnosti. V Komořanech žiji od svého narození a zdejší území proto velmi dobře znám. Díky mé dřívější práci přímo v našem regionu jsem se detailně seznámil i s fungováním složek naší místní veřejné správy včetně škol, zdravotnických a kulturních zařízení, sociální oblasti, životního prostředí, služeb a podnikatelského sektoru,“ říká Zbyněk Boublík.

Členem Zastupitelstva městské části Praha 12 je od roku 2006. V letech 2006 až 2010 byl členem komise Rady MČ Praha 12 pro nakládání s obecním majetkem, během posledního období, tedy od roku 2011 až do loňského září měl možnost působit jako předseda Komise Rady MČ Praha 12 pro výchovu a vzdělávání. S jakými plány a představami vstupuje na radnici?

„Komunální záležitosti se dají řešit výhradně týmově, a to nejen na úrovni samosprávy, ale i ve spolupráci s dalšími složkami veřejné správy a neziskovým či soukromým sektorem. Je potřeba kontinuálně pokračovat ve všech prospěšných věcech, které započaly již v minulých obdobích, současně však rozvíjet a hledat řešení problémů nových. V naší městské části jsou položeny dobré základy předškolního i základního vzdělávání, sociálních služeb, kultury, zdravotnictví včetně sportovních a volnočasových aktivit. Je však potřeba jednotlivé oblasti dále kultivovat a hledat cesty pro jejich další rozvoj. Jako zcela zásadní je nezbytné především propagovat jejich ucelenost a vzájemnou propojenost mezi jednotlivými skupinami občanů v Praze 12. Velký důraz proto budu klást na informační zpracování poskytovaných služeb a aktivit v co nejpřehlednější formě pro naše občany. Spíše než o změnách hovořme o určitých novinkách. Jako reálné se jeví například otevření nových komunitních center v Komořanech v Palmetové ulici a v ulici K Dolům ve starých Modřanech. Naší snahou bude též najít optimální využití zrekonstruovaného viničního domku v ulici Chuchelská, a to včetně pořádání vhodných kulturních programů pro širší veřejnost. Otevřeny budou další nové třídy v našich mateřských školách. Novinek bude samozřejmě více, naše občany s nimi budeme postupně průběžně seznamovat.

Zbyněk Boublík (40) absolvoval kulturní studia na Filozofické fakultě UK. Pracoval ve veřejné i soukromé sféře v oblastech marketingu, propagace a práce s veřejností. K jeho zájmům náleží rodina, životní prostředí, kultura, basketbal, cestování.

(jak) Noviny Prahy 12 leden 2015

Děkan, vědec, profesor, zakladatel oboru mechatronika, nositel prestižní ceny Česká hlava za inovace, občanský aktivista, zastupitel a občan Prahy 12. Tohle všechno, a nejen to, si může ke svému jménu připojit nevšední muž, s nímž jsme si pro vás tentokráte povídali – prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Pane profesore, v březnu loňského roku jste byl zvolen děkanem Fakulty strojní ČVUT v Praze. Bylo to v době, kdy fakulta slavila 150 let od svého vzniku. Co to pro vás znamenalo ?

Má to dvě souvislosti. Jednak zmíněné výročí zahájení samostatné výuky strojnictví v českých zemích, což je dlouhý odkaz. Na druhé straně jsem se ucházel o funkci děkana v době, kdy strojní fakulta stála na rozcestí, kterým směrem se dále vydá. Já jsem se rozhodl, že chci fakultě nabídnout moderní program, který reaguje na mnohé výzvy o tom, jak by měla fungovat ve společnosti. Jsem rád, že program kolegové i studenti přijali. Zároveň si ale uvědomuji, že je to pro mě velký závazek. Chci spojit pohled univerzitní a pohled komerční. Univerzity mají svoje základní poslání, kterým je předávat znalosti další generaci a vytvářet nové, ale v inženýrských oborech být i zásobárnou inovačního potenciálu pro průmysl. Kromě toho je ovšem nutné zvládat i další funkce, kterých je nejméně sedm. Od výuky a výzkumu, přes předávání znalostí do praxe až po propagaci. V neposlední řadě je to oblast, kterou nazývám sociální tmel a zábava. Univerzita vždycky hraje důležitou roli v území, ve kterém působí. Tato území svým působením kultivuje a mladým lidem umožňuje setkávání se a řadu dalších příležitostí.

S jakým cílem jste do vaší funkce vstoupil ?

Primární cíl, který jsem si stanovil, je aktivace vztahu fakulty s průmyslem. Centrem naší pozornosti musí být student a průmysl. Student, protože naším posláním je mu předávat znalosti. Absolventi jsou potom zá- kladem konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Průmysl, protože je páteří našeho hospodářství a představuje dvě třetiny zaměstnanosti a HDP České republiky. A strojařina? Ta je základem veškerého průmyslu. Cokoliv chceme vyrobit, tak u toho musí být strojaři. Z tohoto pohledu je proto význam strojní fakulty tak velký a z toho plynoucí naše zodpovědnost.

Daří se vám to?

Vím, že cesta je dlouhá, ale myslím si, že se nám již začíná dařit. Letos například získala pražská strojní fakulta v soutěži „Doporučeno zaměstnavateli“ mezi vysokými školami první místo, což mě velmi těší, ale zároveň to beru jako velký závazek pro pokračování v nové orientaci fakulty. Jde o zahájení nového způsobu komunikace se studenty a průmyslovými podniky o jejich skutečných potřebách. Nyní je potřeba vytrvat a krok za krokem přivádět všechny plány k realizaci.

Znamená to tedy, že se vaši absolventi nemusí obávat, že zůstanou bez práce, jako třeba v některých humanitních oborech ?

Každému, kdo absolvuje inženýrské studium, garantujeme zaměstnání. Dokonce si myslím, že budou mít starost, kterou firmu si vybrat.

Čím si vysvětlujete, že zájem o inženýrské obory není takový, jako na zmíněné humanitní obory? Není to dáno strachem třeba z matematiky a fyziky?

Studium na naší fakultě není lehké. Úspěšnost je pod padesát procent. To je pravda. Problém ale vidím v tom, že společnost dost dobře neví, kdo ji živí a kde lze najít stabilní životní perspektivu. Souvisí to také s dalšími okolnostmi, jako například s tím, že na základních školách byl zrušen předmět dílny. Tím se ztrácí první možnost seznámit děti s profesí inženýra, a ukázat mu, čím se živí. Dokonce i s tím, že již nebudeme tak zruční, jako tomu bývalo dřív, kdy skoro každý byl kutilem. V Asii si studenti vybírají školu podle toho, čím se uživí. V Evropě podle toho, co je baví. Uvádí se, že z 80 procent o studiu potomků rozhodují matky a já mám obavy, že strojařina má stále přetrvávající pověst, že je to špinavé řemeslo, což již dneska neplatí. Moderní závod současnosti je nablýskaná výstavní skříň. Tady vidím dluh průmyslu i společnosti v přiblížení se veřejnosti. Já se také k tomu hlásím a jsem připraven svůj díl přinést. Hrajeme o konkurenceschopnost naší republiky v globalizovaném světě. Našim podnikům je proto třeba pomoci. Zároveň musíme zahájit dialog s mládeží a najít takové komunikační prostředky, abychom si navzájem rozuměli a dokázali se jim přiblížit. Věřím v dialog se středoškoláky. Chystáme pro ně různé akce typu „Víkendu s technikou“, kdy se zájemci seznámí, jak třeba vypadají a fungují některé přístroje zevnitř.

Dnešní mládež je obklopena technikou mnohem víc, než tomu bývalo dříve. Navíc se už nejedná o pouhé mechanické stroje a strojky, ale většinou v nich nechybí nějaký řídící procesor. Jedná se tedy o spojení mechaniky s elektronikou – o mechatroniku, která je vaší oblíbenou disciplínou.

Mechatronika vznikla v roce 1976 v Japonsku a souvisela s rozvojem robotiky a vznikem prvního mikroprocesoru Intel 8080. Milníkem je možné uvést elektronický šicí stroj. Na rozdíl od klasického mechanického stroje odpadly složité převody a každý pohyb byl samostatně řízen a celkově řídícím mikroprocesorem. To vedlo k tomu, že počet mechanických dílů klesl o 60 procent, což se projevilo ve výrazném zlevnění výrobku, ale zároveň v nárůstu „inteligence“ stroje, který dokázal dělat věci, do té doby nevídané. Dneska prakticky všechny hitech výrobky se bez mechatroniky neobejdou. Nejvíc mechatronickým výrobkem je v současné době automobil, který je přímo nabitý různými kontrolními a zabezpečovacími systémy. V mých očích je mechatronika budoucností strojního inženýrství. Měl jsem to štěstí, že jsem byl po roce 1989 vedoucím řešitelského týmu, který zavedl výuku mechatroniky na strojních fakultách v ČR. V tomto oboru stále provádím intenzívní vědecký výzkum.

Jste autorem 13 mezinárodních patentů. Ty jsou většinou z oboru mechatroniky ?

Z oboru mechatroniky jsou také, ale je tam i řada patentů z tradičních oborů, které rozvíjejí různé principy strojního inženýrství. Dá se vůbec sledovat ten enormní vývoj techniky, který nás ve světě obklopuje.

Jak to zvládáte?

Je to opravdu náročné a musíte se tomu pravidelně věnovat. Kromě toho, že jste aktivní na poli akademickém, tak jste se také dal na dráhu politickou a několikáté volební období jste zastupitelem městské části Praha 12.

Co vás k tomu vedlo ?

Moje občanská zkušenost mě vedla k poznání, že profesionální politikové selhali. To se stalo v Komořanech, když se plánoval silniční obchvat Prahy a jeho napojení. Selhali v tom, že se přestali starat o skutečné potřeby občanů a odmítli s nimi komunikovat. Nepřišli debatovat s těmi, kterých se napojení nejvíce dotýkalo, a nevyslechli si jejich názory a řešení. Tím prakticky odpadla možnost nalézt konsensus. A protože selhali profesionální politikové, tak jsme museli přijít my amatérští. Beru to tak, že dočasně musíme nahradit špatné profesionály, než vyrostou noví a lepší. Jsem přesvědčen, že potřebujeme politiky, kteří budou politiku vykonávat nejen jako poslání, ale jako své povolání. Politiky, kteří opravdu dokážou komunikovat s občany o jejich skutečných potřebách a budou s nimi ty potřeby řešit.

Jsme na začátku roku, dáváte si nějaká předsevzetí ?

Předsevzetí typu, že chci v tomto roce udělat něco jiného, než v loňském si nedávám. Mám spíš dlouhodobější výhledy. Přeji si ale, aby všichni kolem mě, včetně občanů Prahy 12, byli letos v pohodě, zdrávi a měli tu pověstnou špetku štěstí, kterou vždycky potřebujeme.

Jan Decker, Noviny Prahy 12, leden 2015

Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

„K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc: aby slušní lidé nic nedělali.“ Tuto pravdu si vzal za své Ing. Jan Mikulecký, nový neuvolněný člen Rady.

Ing. Jan Mikulecký je dvojnásobný absolvent VŠE v Praze. Po získání diplomu na Fakultě podnikohospodářské vystudoval ještě systémovou analýzu na Fakultě informatiky a statistiky. Praktické pracovní zkušenosti sbíral již za studentských let, kdy jako živnostník pracoval na zavádění účetních informačních systémů. Působil šest let v České pojišťovně jako analytik informačních systémů pro životní pojištění, od roku 2008 pracuje ve VZP. V současné době tam vede centrální registr pojištěnců a rozpočítává finanční prostředky v systému veřejného zdravotního pojištění mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Je ženatý, má dvě dcery (8 a 10 let) a byl by rád, aby se jim i v dospělosti v Praze 12 líbilo. Uvádí, že právě kvůli tomu vstoupil do politiky, jinak by těžko mohl čelit jejich pozdějším otázkám typu „ … jak jste si to všechno mohli nechat líbit a nic proti tomu nedělat?“ Jako člen Konzervativní strany začal spolupracovat se Změnou pro Prahu 12, která tehdy jako jediná dlouhodobě vystupovala proti bezbřehé výstavbě naddimenzovaných projektů. Rozhodujícím impulzem byla stavba bytových domů na Obchodním náměstí, které nevratně dokončily zničení původního centra Modřan a definitivně zakryly stráň se školou, farou, kostelem a zvonicí. Co bolševici započali, ale ještě se dalo při troše dobré vůle zachránit, to bylo před asi deseti lety dolikvidováno. Jan Mikulecký zastává názor, že rozvoj nespočívá v povolování dalších a dalších bytových developerských projektů, ale hlavně ve zlepšování služeb pro stávající občany a v rozumném využití současných volných ploch.

„V nové funkci budu dohlížet na hospodárnost přijímaných rozhodnutí a zodpovědně posuzovat všechny kroky, které by mohly pro obyvatele Prahy 12 znamenat negativní důsledky na mnoho let dopředu.“

(addra) Noviny Prahy 12 leden 2015

 


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress