U velkých staveb (v Praze 12 by mělo jít například o napojení na Pražský okruh) je nutné se domluvit v obci na kompromisu. Jedni občané stavbou jen získají, druzí občané nesmějí stavbou příliš utrpět. To se však neděje. Projektanti a investoři stavby navrhují a realizují jen tak, aby splnili minimální nároky norem, a ne aby je vytvářeli pro občany tak, aby jim zlepšili životní prostředí, a když nezlepšili, tak aspoň nezhoršili. Výsledkem je, že stavíme pro jedny občany na velký úkor druhých občanů. Rozbroje jsou pak nevyhnutelné.

Bylo nám to opět předvedeno při prezentaci plánu na napojení Prahy 12 na Pražský okruh v Modřanském biografu. Projektanty nezajímá optimální řešení, ale jen hraniční splnění norem, a někdy ani to. Pak se stane, že postavený Pražský okruh v Komořanech nemá žádnou protihlukovou ochranu, že plánované napojení je uvažováno jen s jednostrannou protihlukovou zdí, že hluk na cyklostezce pro rekreaci nikdo neřeší, protože na to není norma, že projektanty nezajímá důsledek jejich stavby za její hranicí (dopravní a hlukový stav na Modřanské způsobený novou Komořanskou), že projektanti vůbec neuvažují o vlastnostech stavby za nenominálních podmínek (vůbec neřešili dopravní stav po nehodě na Strakonické, kdy z připojení Prahy 12 na Pražský okruh může vzniknout nová Strakonická, ovšem u Vyšehradu bez smíchovských dopravních tunelů) atd.

Vyučuji na FS ČVUT v Praze a musím konstatovat, že projektanti a investoři staveb pro Prahu zřejmě vůbec neovládají moderní postupy vícekriteriálního a robustního konstruování a projektování. Co s tím? Žádejme po politicích, aby se stavělo ne pro jedno volební období, ale pro celý život občanů, a aby podle toho vyměnili projektanty a investory.

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (Noviny Prahy 12 březen 2015)

Na druhém řádném jednání Zastupitelstva MČ Praha 12 konaném 17. února bylo revokováno usnesení ze dne 3. prosince 2013 týkající se změny územního plánu na pozemcích parc. č. 748/1, 750 a 751 v k. ú. Komořany při ul. Komořanská – mezi Pražským okruhem a Závistí. Zastupitelstvo tedy nesouhlasí se změnou územního plánu na těchto pozemcích ze stávajícího funkčního využití louky, pastviny a zahrádky a zahrádkové osady na funkční využití čistě obytné (OB–C).

Zastupitelstvo přijalo kromě revokace původního usnesení také doporučení k jednání o územně plánovací smlouvě, kterou se ohlídá vzhled a dopady stavby. Původně bylo navrhováno vytvoření cca 50 000 m2 nových ploch určených pro bydlení. U dalších cca 38 000 m2 obytných ploch se navíc měnil kód, aby bylo možné celé území zastavět namísto rodinných domků s velkou zahradou, které by vhodně navázaly na zahrádkářské kolonie, vyššími domy.

Chystanou změnu územního plánu v roce 2013 kritizovali i někteří zastupitelé a samozřejmě i samotní obyvatelé Komořan. Rovněž stanoviska všech komisí (pro rozvoj Cholupic, Točné a Komořan, územního rozvoje MČ, životního prostředí a dopravy) v minulém období byla negativní. „Zastupitelé tenkrát schválili změnu ve prospěch developera na úkor nebo spíše proti občanům žijícím dnes v obci,“ uvedl zastupitel a také obyvatel Komořan Michael Valášek.

Z hlediska územního rozvoje se jednalo o vytvoření samostatné enklávy určené pro bydlení bez jakékoli vazby na stávající obytnou zástavbu. Následné rozšiřování zastavitelného území také nemusí být v souladu se stavebním zákonem, který stanoví, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Limitujícím faktorem je i hluk z dopravy. Do doby, než bude realizována ‚nová Komořanská‘ a vyhodnocen její vliv na celé území, nelze navrhovanou změnu doporučit ke schválení,“ konstatoval architekt městské části Ing. Michal Pajskr. Zejména Komořanští se vesměs shodují v názoru, že tímto rozhodnutím došlo vlastně k vítězství zdravého rozumu.

(jak) Noviny Prahy 12 březen 2015


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress