Můj bývalý šéf občas vážně říkal, že nejtěžší je práce s lidmi. Je to laskavý muž, kterého mají kolegové rádi. Dlouho jsem si myslela, že to je pravda.

Od té doby, co jsem prošlapávala cestu k místní čističce odpadních vod na Točné, si myslím, že nejhorší jsou neprůhledné sítě soukromých a městských firem, kde nevíte, kteří lobbisté a možná i politici je vlastně ovládají a co vlastně sledují?

Bludiště nesrozumitelných zájmů, kdy nevíte, kdo tahá za nitky a proč logická věc nejde.

Po nástupu na starostovskou pozici jsem se začala seznamovat s tím, kde kanalizace je a kde chybí. K velkému překvapení jsem zjistila, že na radnici chybí celková koncepce odkanalizování celého území. Za dalších pár měsíců jsem se dopátrala, že trasu od hlavního kanalizačního sběrače nelze realizovat kvůli vleklým soudním sporům o pozemky, a léta se proto nic neděje. Podle plánovaného původního postupu, tedy bez místní čističky odpadních vod, je položení kanalizačních trubek na Točné možné nejdříve za deset dvacet let.

Z toho mi vyšlo, že jinak než místní čističkou se jí v dohledné době Točenští nedočkají.

Narazila jsem při projednávání jediné možné varianty z několika navržených na betonovou zeď odpůrců.

Aby radní nezadávali projektové práce na odkanalizování Točné marně, vyžádali jsme si předběžné souhlasy a problémy se vršily. Sotva jsme jeden zdolali, přišel další úkol ještě náročnější.

Když jsme všechny předběžné souhlasy měli pohromadě, zeptal se mě důležitý magistrátní úředník, proč nejdeme jinou variantou? Proč neuděláme čističku na náměstí uprostřed Točné.

Navrhl přesně to, co Točenští nechtějí a co je z hlediska nejen majetkových vztahů ošemetné řešení…

Dubnová rada nejrychlejší postup pro odkanalizování Točné schválila a je připravena ji prosadit. Máme plán a Točenští se na něm podílí. To je dobrý start, a také věřím na dobrý konec.

PhDr. Daniela Rázková, starostka Prahy 12 (Noviny Prahy 12 květen 2016)

Reakce na „Okénko zastupitele Petra Šuly“

Jakýkoliv úspěch lidí na dvanáctce i dobrý příklad mi dělá radost. Bohužel TOP 09 z Prahy 12 zřejmě ne. Za cíl politického boje si vybrali skvělý projekt, na který může být naše městská část pyšná. Jsem ráda, že alespoň přiznává, že jsem to byla právě já, kdo portál „Pomoc na dvanáctce“ dlouho připravoval a ještě v bývalé koalici i přes odpor TOP 09 prosadil.

Uvádíte, pane Šulo, nepravdivé informace. Projekt portál „Pomoc na dvanáctce“ splnil požadovaná kritéria soutěže Komunální politik roku. Důkazem je smlouva o dílo, uzavřená 23. 6. 2014. V ní je uvedeno černé na bílém, že portál byl prvních dvanáct měsíců pouze v pilotním provozu. Teprve v roce 2014 – po ověření, úpravách a doplnění (např. o katalog poskytovatelů sociálních služeb) – byl uveden do ostrého provozu. To je zachyceno ve smlouvě o dílo z roku 2014, která je veřejně přístupná na http:// www.praha12.cz/ v usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-02357A. Do soutěže se mohly přihlásit projekty, uskutečněné od 1. 1. 2014 do 24. 9. 2015.

Pane Šulo, je pravdou, že radní za TOP 09 udělali vše pro to, aby se projekt nerealizoval. Snížili částku na úroveň, za kterou se nedal pořídit, a do výběrového řízení se nepřihlásil nikdo jiný než ten, koho jsem oslovila jako špičkového odborníka na sociální weby. Výběrové řízení vyhrála společnost BMI, kterou vede obdivuhodný muž Jaroslav Winter, jenž provozuje unikátní celorepublikový projekt helpnet.cz. Ten je v sociální oblasti prvotřídním zdrojem informací, podobně jako například ČTK pro novináře. Od počátku jsem ho doporučovala a byla jsem šťastná, že se pan Winter nedal arogancí radních za TOP 09 od projektu odradit.

Portál připravovala řada dobrovolníků, kteří nebyli hrazeni z rozpočtu radnice, a připravovali jej z přesvědčení a z nadšení. Jejich odměnou je úspěch. Jednak nominace na cenu Mosty, a pak také pocta, že se portál „Pomoc na dvanáctce“ stal příkladem dobré praxe na prestižní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Tyto skutečnosti také zabránily – spolu s kompetentními úředníky radnice Prahy 12, kterým tímto znovu děkuji – aby radní za TOP 09 v minulém období portál smetli ze stolu. Jen dodávám, že to byla Změna pro Prahu 12, která koalici TOP 09 opustila kvůli plánovanému mrhání s veřejnými prostředky bývalými koaličními partnery.

Když si totiž „vezmu do hlavy“ dobrý a užitečný projekt, pak hledám a mám to štěstí, že i nacházím tým schopných lidí, ochotných pracovat na realizaci nápadu. Ať už to byly po roce 1989 Modřanské noviny (dnes Noviny Prahy 12), mateřská školka Studánka, či poté mateřské centrum Balónek. K nim se nyní přidal i portál „Pomoc na dvanáctce“, za který jsem obdržela cenu Komunální politik roku 2015.

Daniela Rázková, starostka za Změnu pro Prahu 12 (Noviny pro Prahu 12 květen 2016)

Po čtvrtstoletí slibů, že se Točná dočká nové kanalizace, přijala 11. dubna 2016 současná Rada městské části Praha 12 usnesení o přípravě dokumentace pro územní řízení na výstavbu veřejné splaškové kanalizace pro odvádění odpadních vod ze zastavěného území Točné do lokální čistírny odpadních vod.

Před tímto rozhodnutím bylo provedeno měření a vyhodnocení průtoku vody ve vodním toku Točná. Výsledek byl pro toto řešení příznivý. Stejně tak bylo ověřeno, že plánovaný záměr je v souladu s územním plánem. Současně byl s Bytovým družstvem Točná předjednán prodej stávající čističky odpadních vod, která bude zkapacitněna a zmodernizována.

Starostka Prahy 12 Daniela Rázková se rozhodla na jednání s radní hlavního města Janou Plamínkovou, která má na starost infrastrukturu Prahy, pozvat vždy zástupce točenských občanů. Byli tak seznámeni s dojednaným postupem i s problémy, spojenými s přípravou odkanalizování. Společně se hledaly průchodné varianty řešení tam, kde nastal problém.

Váhání s odkanalizováním Točné trvá totiž už čtvrt století. Není se tedy co divit, že obyvatelé Točné už ztráceli k informacím z radnice o této věci důvěru. I Radě městské části Praha 12 došla trpělivost s „čekáním na Godota“ v podobě pražské stoky A2. Pustila se proto před půl rokem do získávání předběžných souhlasných vyjádření k čističce odpadních vod na Točné. Samozřejmě s tím, že až bude vybudována kanalizace podle pražského generelu, který vede přes Cholupice, dojde na Točné k přepojení na místě předem stanoveném a dohodnutém s Pražskými vodovody a kanalizacemi.

V posledním roce probíhala opravdu složitá a mnohdy nepříjemná jednání s orgány, jež chrání životní prostředí, a také s organizacemi, které v Praze provozují vodovody a kanalizace. Zástupci těchto organizací se tváří, jako by nevěděli, že napojení na stoku A2 podle generelu bude realizováno nejdříve za deset, reálně pak spíše až za patnáct či dvacet let. S napojením na pražskou stoku se totiž teprve začíná. Povede z Beránku přes Cholupice a dále složitým územím přes pražský silniční okruh, kde získat povolení také nebude jednoduché.

Absence kanalizace vede na řadě míst ke znečištění půdy kvůli trativodům a zatěžuje místní obyvatele značnými náklady na vyvážení žump. Nutno zmínit, že projekt odkanalizování Točné má svá rizika. Vyplývají z toho, že Točná se nachází u chráněného území NATURA 2000. Radnice Prahy 12 rovněž naráží na komplikace ze strany lidí a organizací, majících v tomto území zájmy, spojené s takzvaným rozvojem. V pozadí této věci stojí fakt, že bude-li zmodernizována současná čistička, kapacitně pojme současné obyvatele Točné, ne však všechny rozvojové projekty, jež zde mají investoři v plánu postavit.

„Jakmile bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, začneme podnikat kroky k získání evropské dotace. Rýsuje se zde určitá možnost dotaci získat, protože zvolené řešení odkanalizování Točné nebude spojeno s pražskou vodohospodářskou infrastrukturou, kterou provozuje Veolia. V takovém případě by se totiž jednalo o nedovolenou podporu soukromé firmy,“ vysvětluje problematiku starostka Rázková.

(red) Noviny Prahy 12 květen 2016


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress