Otevřený dopis Klubu Změna pro Prahu 12 zastupitelům, tajemníkovi radnice Prahy 12, redakční radě a samotné redakci Novin Prahy 12 :

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane tajemníku, vážená redakční rado, vážená redakce,

jménem klubu zastupitelů zvolených za Změnu pro Prahu 12 v Zastupitelstvu městské části Praha si Vás dovoluji informovat o bezprecedentním zneužití oficiálního periodika naší městské části – Novin Prahy 12 – ze strany dosluhujících členů Rady MČ Praha 12 z hnutí ANO a ČSSD a v to čísle říjen 2018, které vychází jen několik dnů před volbami do našeho zastupitelstva.

Toto číslo jsme dostali do rukou a zjistili jsme, že obsahuje politický předvolební inzertní text všech dosluhujících radních z hnutí ANO a ČSSD, tedy starosty M. Maruštíka, zástupce starosty J. Marhoula a radních R. Adámkové, L. Vedralové, F. Adámka a I. Jurky. Jmenovaní členové rady se v tomto předvolebním politickém inzerátu chlubí svými „úspěchy“ a zároveň v mnoha svých výrocích útočí a uráží členku Zastupitelstva městské části Praha 12 zvolenou za Změnu pro Prahu 12 PhDr. Danielu Rázkovou. Útoky radních na Dr. Rázkovou mají jednoznačný cíl a to ovlivnit veřejnost v posledních dnech před volbami do našeho zastupitelstva. Radní se tak snaží ovlivnit celkové výsledky voleb.

Tyto poltické inzeráty jsou jasným zneužitím jediného oficiálního periodika naší MČ a to v době těsně před volbami, periodika, které je financováno z rozpočtu naší MČ. Nikdy v předešlé bohaté historii naší MČ radniční noviny dosluhujícími radními takto zneužity nebyly. PhDr. Rázková nedostala jakoukoli možnost se proti těmto útokům na stránkách říjnového vydání Novin Prahy 12 ohradit a vyjádřit se. Dochází k naprosto nevídané a nehorázné agitaci dosluhujících radních s cílem ovlivnit výsledek voleb ve svůj prospěch formou osobních a lživých útoků vůči opoziční člence zastupitelstva z jiného politického subjektu.

Radní se tak dostávají do střetu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění a také se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je zarážející, že dosluhující radní se uchýlili k takovému jednání navíc v době, kdy existují pro vydávání Novin Prahy 12 jasná pravidla schválená naším zastupitelstvem.

Dochází totiž k absolutnímu porušení usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-24-002-18 ze dne 31. 1. 2018, kterým byl schválen „Statut Novin Prahy 12“ a to právě již z tehdy existujícího důvodu zneužívání Novin Prahy 12 vládnoucí koalicí. Součástí tohoto usnesení je také Etický kodex redakce.

Zde přikládám přehled porušovaných ustanovení jak Statutu Novin Prahy 12, tak Etického kodexu redakce:

Dochází k porušení odstavce 3.5, ustanovení 3. Zásady zveřejňování platného Statutu Novin Prahy 12, toto ustanovení jasně říká:

„3. 5. Pokud je některý zastupitel zmíněn v článku, který není v rubrice názory klubů, tak musí být redakcí osloven, se žádostí o vyjádření, které bude začleněno do článku.“

V tomto případě k uplatnění tohoto ustanovení nedošlo, doktorka Rázková neměla jakoukoli možnost uplatnit své právo stanovené usnesením našeho zastupitelstva, aby se mohla proti útokům dosluhujících radních na stránkách Novin Prahy 12 ohradit.

Současně inzertní předvolební text radních porušuje odstavec 4.7, ustanovení 4 4. Inzerce, které jasně říká:

„4. 7. Inzerce a reklama politických stran, hnutí a nezávislých kandidátů je povolena pouze v předvolebním období, a to od data vyhlášení voleb do data vyhlášení výsledků voleb, pokud respektuje ustanovení zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, ve znění pozdějších předpisů. Vždy musí být zachován princip rovného přístupu všech relevantních politických subjektů.“

Bohužel došlo také k porušení platného Etického kodexu redakce, konkrétně ustanovení 5, které jasně říká:

„Redakce nepřijímá k uveřejnění příspěvky obsahující urážlivé osobní útoky a  anonymy.“

Klub zastupitelů Změna pro Prahu 12 proto žádá zastavení tisku a distribuce říjnového čísla Novin Prahy 12 do té doby než paní Dr. Rázková dostane možnost se ve stejném čísle proti útokům dosluhujících radních vyjádřit. Současně využijeme k obraně všech dostupných právních prostředků.

Za Klub Změna pro Prahu 12

Zbyněk Boublík