Na oficiálních stránkách Prahy 12 si přečtete lakonické sdělením že společnost PT Real Estate si vás dovoluje pozvat na veřejnou prezentaci projektů revitalizace bývalých kotelen v ulici Pavlíkova a Papírníkova. My však říkáme : „…nenechte se zmást, nejedná se vůbec o revitalizaci, ale o další zahuštění stávajícího sídliště….“.

Přijďte 21.6.2017 od 19:30 do Modřanského biografu, vyslechněte si prezentaci a řekněte jak zástupcům radnice tak i developerské společnosti svůj názor.

 

Obr. 1 a 2 : Vizualizace uvažovaného projektu Pavlíkova č.p.24 (po kliknutí na fotku s vizualizací se obrázek zvětší)

 

Obr. 3 a 4 : Vizualizace uvažovaného projektu Papírníkova č.p.1 (po kliknutí na fotku s vizualizací se obrázek zvětší)

V červnovém vydání Novin Prahy 12 došlo na straně 2 k bezprecedentnímu lživému napadení opozičního klubu Změny pro Prahu 12 a bývalé starostky PhDr. Daniely Rázkové opět ze strany radního Michala Pince z Hnutí ANO.

Radnice má problém. Stále se jí nedaří uvěřitelně zdůvodnit odvolání Změny pro Prahu 12 z koalice. Proto se k tomu vrací

Není pravda, že by Daniela Rázková nechala vyrobit knihu „Praha 12 křížem krážem“ na náklady městské části. Právě naopak – vydalo ji nakladatelství MILPO MEDIA a rada tento postup svým usnesením jednohlasně schválila.  Tato kniha je díky tomu nejlevnější reprezentativní publikací, která v novodobé historii v Praze 12 vyšla. Dokonce by mohla přinést městské části i zisk, kdyby starosta Milan Maruštík její prodej nezakázal. Kauza kniha byla uměle vyrobenou záminkou pro odvolání bývalé starostky Daniely Rázkové z funkce 1. místostarostky a pro rozbití koalice, které je lživě interpretováno jako odchod Změny z koalice. Svědčí o tom fakt, že záležitost se marně „prošetřuje“ již více než tři čtvrtě roku – stále s nulovým výsledkem, zato s desetitisícovými náklady na právní konzultace.

Rovněž tak není pravda, že by zastupitelé Změny pro Prahu 12 bránili spolupráci v koalici. Pouze  zásadově odmítli podpořit usnesení, která byla v rozporu s programovým prohlášením rady.  Nemohli jsme hlasovat pro směnu majetku (silnic a vodárny) firmy Damila leasing, jež vlastní radní za Hnutí ANO Michal Pinc.  Změna odmítla podpořit problematický rozpočet obsahující ponížení peněz pro školství o 30 mil. Kč a naopak obsahující zbytné výdaje na právní posudky a konzultace. Postavila se proti developerským projektům společnosti Fisolta a dalších společností, které by zahustily sídliště. Změna pro Prahu 12 se těmito principiálními postoji stala překážkou pro naplňování záměrů ČSSD a Hnutí ANO, které následně koaliční smlouvu vypověděly.

Zdá se, že alespoň některé projekty, na kterých pracovala právě bývalá starostka D. Rázková, nejsou v nemilosti. Jednak dvě volební období vyjednávala výkup komořanského náměstí, které se nyní realizovalo. S ministerstvem financí domluvila i scelení pozemků pro přírodní koupaliště u Povodňové ulice, které Hnutí ANO chce změnit na park a hospodu s podezřelým zdůvodněním, že pár metrů od Vltavy není voda. V neposlední řadě se Michal Pinc chlubí i budováním startovacích bytů. Těžko by cokoli budoval, kdyby Daniela Rázková neprosadila na magistrátu svěření rozsáhlého objektu Modřanská 4 naší městské části za účelem zřízení startovacích bytů. Čtenář si tato tvrzení snadno ověří prolistováním Novin Prahy 12 v letech 2015 a 2016.

Za Změnu pro Prahu 12:
Ing. Radmila Kapasná, PhDr. Daniela Rázková, Mgr. Zbyněk Boublík, Ing. Jan Mikulecký, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Mimořádné zastupitelstvo svolané na 31.5. 2017 pouhý měsíc po ustavení nové Rady Městské části Praha 12, včetně začátku zasedání stanoveného na 9 hodinu, kdy je většina občanů v práci, nesvědčí o dobré práci menšinové vlády Hnutí ANO a ČSSD na radnici. Vedení radnice mohlo důsledným a tvrdším přístupem k Central Groupu samo vyřešit problém, kvůli kterému opoziční kluby mimořádné zastupitelstvo požadovaly a starosta byl proto nucen jednání svolat.
Důvodem byla snaha developera Central Group oproti původní písemné domluvě postavit v rámci projektu na Šabatce o jeden obytný objekt více. Central Group tak hodlá „ohnout“ darovací smlouvu a vytěžit na maximum koeficient zastavěnosti.  V současné radě složené z Hnutí ANO a ČSSD se nenašla vůle účinně se postavit neserióznímu chování developera, a proto byl nezbytný tlak opozičních klubů zastupitelstva, které zaúkolovalo radu, aby uplatnila řádně a včas odvolání proti územnímu rozhodnutí na projekt Obytný soubor Komořanská s podmínkou, aby investor snížil počet a výšku domů.  Iniciátor výstavby na Šabatce František Adámek (ČSSD) si nakonec pod tlakem osvojil kompromisní usnesení, které opoziční kluby TOP09 a Změny pro Prahu 12 připravily v předvečer zasedání. Poslanec Adámek jej nechal úředníky na zasedání opsat a koalice Hnutí ANO a ČSSD pro něj hlasovala spolu s opozičními kluby.
Připojuji návrh, se kterým Změna šla na zastupitelstvo. Můžete jej posléze porovnat s výsledkem, který snad brzy zveřejní radnice:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ
NÁVRH
ze dne ……
Revokace usnesení Rady městské části Praha 12  R-092-007-16 z 3.10.2016 – souhlas s umístěním a výstavbou inženýrských sítí pro územní řízení v rámci projektu Obytný soubor „Komořanská“ a schválení námitky do územního řízení

19. zasedání zastupitelstva městské části

1. v y h r a z u j e  s i

dle § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout v záležitosti umístění inženýrských sítí a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena a právu provést stavbu do pozemků parc. č. 706, 707, 508, 705, 774, 704, 474 a 708 k. ú. Komořany ve svěřené správě městské části Praha 12 v souvislosti s realizací projektu Obytný soubor „Komořanská“

výstavby Úřadu městské části Praha 12 s tímto usnesením
7.1.3. seznámit společnost CENTRAL GROUP Komořany a.s. s tímto usnesením
termín: 2.5.2017

2. k o n s t a t u j e,  ž e

2.1. městská část Praha 12 má se společností CENTRAL GROUP Komořany a.s. uzavřenu darovací smlouvu schválenou usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-018-044-15 ze dne 27.04.2015, dle které má stavební záměr „Obytný soubor Komořanská“ odpovídat v podstatných rysech (hmota, počet nadzemních podlaží jednotlivých obytných staveb) příloze č. 1 s názvem Návrh řešení Stavebního záměru CG

2.2. Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-092-007-16 ze dne 03.10.2016 odsouhlasila umístění inženýrských sítí do pozemků parc. č. 706, 707, 508, 705, 774, 704, 474 a 708 k. ú. Komořany ve svěřené správě MČ Praha 12 v souvislosti s územním řízením v rámci projektu Obytný soubor „Komořanská“ za podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcná břemena a stanovení podmínek odborem dopravy

2.3. Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-095-014-16 ze dne 31.10.2016 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene/služebnosti inženýrské sítě a podmínkách stavby k tíži pozemků parc. č. 474, 508, 704, 705, 705, 706, 707, 708 a 774, vše v k.ú. Komořany

2.4. v souladu s usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-102-017-17 ze dne 09.01.2017 nesouhlasí s jakýmkoliv zvýšením počtu či výšky navrhovaných obytných objektů Obytného souboru Komořanská, jelikož by to bylo v přímém rozporu se smlouvou dle bodu 2.1. tohoto usnesení

2.5. společnost CENTRAL GROUP Komořany a.s. dosud nepředložila městské části Praha 12 požadovanou projektovou dokumentaci uvedenou do souladu se smlouvou dle bodu 2.1. tohoto usnesení

3. p o ž a d u j e

po společnosti CENTRAL GROUP Komořany a.s. uvedení projektové dokumentace do souladu s darovací smlouvou dle bodu 1.1. tohoto usnesení, a to především hmotou a počtem nadzemních podlaží jednotlivých obytných staveb dle přílohy č. 1 s názvem Návrh řešení Stavebního záměru CG předmětné smlouvy a počtem cca 201 nových bytových a nebytových jednotek

4. n e s o u h l a s í

s umístěním inženýrských sítí do pozemků parc. č. 706, 707, 508, 705, 774, 704, 474 a 708 k. ú. Komořany ve svěřené správě městské části Praha 12 v souvislosti s územním řízením v rámci projektu Obytný soubor „Komořanská“ “ do doby, než bude projektová dokumentace uvedena do souladu s darovací smlouvou, a to především hmotou a počtem nadzemních podlaží jednotlivých obytných staveb dle přílohy č. 1 s názvem Návrh řešení Stavebního záměru CG předmětné smlouvy a počtem cca 201 nových bytových a nebytových jednotek

5. u k l a d á
5.1. Radě městské části Praha 12

5.1.1. uplatnit řádně a včas v rámci územního řízení na projekt Obytný soubor „Komořanská“ podmínku snížení počtu  a výšky navrhovaných obytných objektů obytného souboru Komořanská a snížení počtu nových bytových a nebytových jednotek na cca 201 v souladu se smlouvou dle bodu 2.1. tohoto usnesení
termín: 2.5.2017

5.1.2. v případě vydání územního rozhodnutí na projekt Obytný soubor „Komořanská“ bez zohlednění podmínek dle bodu 6.1. tohoto usnesení podat v tomto smyslu řádně a včas odvolání proti územnímu rozhodnutí na projekt Obytný soubor „Komořanská“, a to v celém rozsahu

7. u k l á d á

7.1. Ing. Jiřímu Veselému – vedoucímu OKM
7.1.1. seznámit Radu městské části s tímto usnesením
7.1.2. seznámit odbor

 

 


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress