Odbor výstavby MČ Prahy 12 zveřejnil dne 26.2.2009 oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci novostavby bytového domu na pozemcích parcel 2967/37 a 38. Při pohledu do katastrální mapy se jedná o bývalou prodejnu potravin „Konzum Jaro“ na rohu ulic Nesvadbova a Na Havránce. Bytový dům bude mít tři patra a půdorysně bude odpovídat stávající stavbě zrušené prodejny.

Veřejné ústní projednání je stanoveno na den 3.dubna 2009 (pátek) od 9:00 na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12, Hausmannova 3014, Praha 4.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků  a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru výstavby v hodinách pro veřejnost Po a St od 8:00 – 18:00.

Vážení spoluobčané,

Jako by toho nebylo dost, na obzoru se nám objevuje další stavba, která má stát v těsné blízkosti Obchodního náměstí. Jedná se o pětipatrovou budovu, která má být umístěna na na pozemku mezi uliceni „Modřanská“, „K Vltavě“ a „Lehárovova“. Pro schválení této stavby je třeba v tomto případě udělit vyjímku z ustanovení čl. 8 odst. 2 vyhlášky č.26/1999 Sb.hl.m.Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

Veřejné ústní projednání se uskutečnilo 5.března 2009 (čtvrtek) na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12.

Více najdete na zvláštní stránce, která je věnována stavebním kauzám v naší městské části.

Vážení občané MČ Praha 12,

Ze zákona máte možnost připomínkovat návrh rozpočtu své městské části na příslušný rok, málokdo z Vás to ovšem tuší. Některé městské části v Praze, či obce v ČR proto své občany na tuto možnost upozorňují. Jde o vstřícné gesto příslušných radnic vůči svým občanům. Radnice Prahy 12, vedená už přes 12 let starostou P. Hánou, však s občany o důležitých záležitostech komunikovat odmítá. Proto je ani nevyzývá k podávání připomínek ohledně rozpočtu MČ. Klub zastupitelů „Změna pro Prahu 12“ již před dvěma lety vyzval k zveřejnění této informace pro občany s možností jej připomíkovat u zástupce starosty pro finance M. Štengla. Ten to však odmítl udělat. Radnice tak plní poze tu nejnutnější zákonnou povinnost, tzn. návrh rozpočtu na příslušný rok zveřejňuje před projednáním a následným schválením v zastupitelstvu na úřední desce Prahy 12.

Klub zastupitelů Změna pro Prahu 12 proto tento rok na webových stránkách http://www.modranskenoviny.cz uveřejňuje vůbec poprvé v celé historii Prahy 12 výzvu v podobě, v jaké by měla být správně uvedena na oficiálních stránkách radnice…


„Rada městské části Praha 12 projednala na svém svém zasedání dne 27. ledna 2009 návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009. Připomínky k návrhu rozpočtu MČ Praha 12 mohou občané (dle zákona č. 250/2000 Sb., § 11, odst. 3 a zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, § 8, písmena g) podat na veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12, které se bude konat v úterý 17. února 2009 od 14:00 hod. v kulturním zařízení Písková 126 v Praze 4 – Modřanech.

Zasedání zastupitelstva je veřejné, občané jsou srdečně zváni.“

 


S návrhem rozpočtu MČ Praha 12 se mohou občané seznámit prostřednictvím úřední desky MČ Praha 12:


Návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 je k dispozici zde .

Citace z příslušných právních předpisů:

1/ Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11, odst. 3:

(3) Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku.10) Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

2/ Dle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, § 8, odst. g:

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo

g) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městské části


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress