Asi mi dá každý za pravdu, že „představit se“ patří mezi základní pravidla slušného chování a pro většinu z nás to je naprosto přirozené. Je to přirozené a automatické i na jednání zastupitelstva, kde každý, kdo dostane slovo, řekne své jméno a politickou příslušnost. Oprostím se od toho, že někteří zastupitelé, kteří se v poslední době obzvláště rádi poslouchají, si tuto část svého monologu náležitě užívají.

Neznámí „kameramani“, kteří se dostavili na 5. veřejné jednání zastupitelstva a bez představení či doložení průkazu totožnosti pořizovali z celého průběhu zasedání videozáznam. Nevíme ani, zda jsou z MČ Praha 12.

Je proto asi přirozené, že pokud se někdo dostaví na zastupitelstvo s cílem pořídit si z jednání audiovizuální nahrávku, měl by se představit, zeptat se zúčastněných, zda souhlasí s tím, že budou nahráváni (….asi znáte z telefonního sluchátka : „…upozorňujeme Vás, že tento hovor může být monitorován…“) a zároveň případně říci důvod pořizování záznamu. Několikrát jsem v televizním zpravodajství viděl redaktory České televize natáčet na jednání zastupitelstva, nicméně ten kdo tak činil, se před jednáním představil a prokázal novinářským průkazem.

V případě 5. zasedání zastupitelstva 22.3.2011 se tak ovšem nestalo. Od začátku jednání byli v sále přítomni dva neznámí pánové s kamerou, nepředstavili se, neřekli důvod svého počínání a začali průběh jednání bez souhlasu ostatních nahrávat. Někdo by mohl namítnout, že to je přeci demokratické, zastupitelé jsou veřejnými činiteli a tudíž musí počítat s tím, že budou pod „drobnohledem“, kam patří i záznam jejich veřejného vystupování. Myslím si, že v tom není problém a nemělo s tím problém ani zastupitelstvo, rada či samotný starosta František Adámek. Co je však třeba zdůraznit je to, že veřejné zasedání zastupitelstva je veřejné, tzn. na zasedání chodí také veřejnost, tzn. občané, kteří nejsou veřejně činní a případné nahrávání jím může být nepříjemné. A co na otázku „audiovizuální záznamy ze zastupitelstva“ říká Veřejný ochránce práv, JUDr. Otakar Motejl ?

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ani jiný právní předpis přímo neupravují otázku pořizování zvukových ani obrazových záznamů ze zasedání zastupitelstva, nicméně ustanovení § 44 zákona o krajích hovoří v tom směru, že zastupitelstvo může v jednacím řádu stanovit podrobnosti o jednání zastupitelstva a výborů, což lze interpretovat tak, že jednací řád může obsahovat opatření k zabránění rušení průběhu zasedání, chovají-Ii se přítomné osoby nepřístojně. Např. může občanu zakázat pořizovat obrazový nebo zvukový záznam, pokud jím ruší zasedání, tj. maří cíl jednání, kterým je účast a slyšení veřejnosti…

… Zastupitelstvo však není oprávněno (v jednacím řádu, ani konkrétním usnesením) zakázat pořizování obrazových a zvukových záznamů, pokud jeho pořizováním nedochází k rušení zasedání, neboť by porušilo ustanovení Čl. 4 odst. 1 Listiny základních práva svobod, dle kterého povinnosti mohou být ukládány pouze toliko na základě zákona a v jeho mezích.

… Současně je však třeba brát do úvahy i zmiňované znění ustanovení 12 občanského zákoníku poskytující ochranu subjektivním soukromým právům (podle 11 občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, viz také Čl. 10 Listiny základních práv a svobod).
Z toho pak vyplývá, že občanu nelze zakázat pořizovat si obrazový a zvukový záznam na zasedání zastupitelstva, neruší-li průběh a účel zasedání. On sám by si však měl být také vědom své povinnosti respektovat práva na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku, tzn., že tím, že natáčí, může zaznamenávat i projevy osobní povahy, a že tak může činit jen se souhlasem osoby, jejíž projev má být zaznamenáván…

(Zdroj : www.otevrete.cz)

Zejména poslední část považuji v této pasáži za důležitou. Pořizovat si videozáznam občan dle mého názoru může, nicméně měl by tak učinit jen se souhlasem  (neveřejné) osoby (občana), jehož projev rovněž zaznamenává. A to se v tomto případě nestalo. Dotyčný se nepředstavil a neučinil tak ani na výzvu starosty a některých zastupitelů. A o něco „požádat“…to už bychom asi po pánech chtěli trochu moc. Mám za to, že tak nerespektovali právo na ochranu osobnosti u veřejnosti, resp. několika občanů, kteří měli v úmyslu promluvit na mikrofon. Z obavy před kamerou a před  neznámými lidmi, kteří videozáznam pořizovali, se slovy „…proč si mě a má slova má neznámý člověk natáčet…“ raději odešli.

A jak této situace okamžitě a obratně využívá „náš“ Petr Hána ?  Posuďte sami :

Změna k pohledání

Jednání zastupitelstva městské části Praha 12 začalo vyháněním občanů mající fotoaparát či kameru. Starostovi Adámkovi se nelíbilo, že jako veřejný činitel na veřejném zasedání může být fotografován. V rozporu s Ústavou České republiky a zákonem o hlavním městě Praze dokonce dal hlasovat o zákazu focení či filmování. Vládnoucí rudá garnitura (ČSSD, Změna pro Prahu 12, KSČM a VV) tento návrh schválila! Teprve po vystoupení ODS a TOP09 a důrazném vysvětlení, že hlasování odporuje platným zákonům, prohlásil starosta Adámek hlasování za zmatečné a občanům bylo umožněno setrvat a byla jim zachována zákonem stanovená svoboda.
Vážení čtenáři, popsaná událost se neodehrála v roce 1970, jak by se někomu mohlo zdát, toto se odehrávalo 22.3.2011 při jednání zastupitelstva v Praze 12. Zbylý průběh jednání se nesl ve stejném duchu, což ve výsledku znamenalo válcování demokratické opozice, osobní výpady a urážky, lživá nařčení, zkrátka škoda mluvit. Hned při zvolení této rady dne 14.12.2010, ke které došlo díky nedodržení koaliční smlouvy Janou Knoblochovou (VV), jsem poznamenal, že nad Prahou 12 vyšla RUDÁ ZÁŘE, měl jsem pravdu!

Váš Petr Hána, předseda klubu ODS Praha 12

(Zdroj : www.odspraha12.cz)

A když jsme u té slušnosti, nedovolím si na závěr ještě malou poznámku k veřejnému vystoupení pana Eugena Satrana (23) z ODS. Tomuto mladému a ambicióznímu komunálnímu politikovi, který je navíc oblastním manažerem ODS, totiž slovo slušnost také nic neříká. Ve svých veřejných výstupech častuje své mnohdy mnohem starší opoziční kolegy  urážkami typu „jste zde pouze ozdobou recepcí a pohřbů„.