Zastupitelstvo městské části Praha 12 bude na svém jednání dne 3. 12. 2013 mj. projednávat několik podnětů na změny územního plánu (ÚP), o které požádali vlastníci předmětných pozemků. Zastupitelstvo se bude vyjadřovat k níže uvedeným změnám územního plánu :

  • Změna územního plánu na pozemcích situovaných severovýchodně od Točné z orné půdy na plochy pro bydlení o rozloze cca 52.000 m2. Rada městské části Praha 12 s touto změnou nesouhlasila.
  • Změna územního plánu v ploše bývalé vysokotlaké parní zkušebny v areálu společnosti Regulus z důvodu uvedení územního plánu do souladu se skutečným využitím území na ploše cca 7.000 m2. Rada městské části Praha 12 s touto změnou souhlasila.
  • Změna územního plánu po obou stranách Komořanské ulice mezi Pražským okruhem a Závistí na ploše cca 49.000 m2. Stávající louky, pastviny a zahrádky vlastníci navrhují změnit na plochy pro bydlení. Zastupitelstvo bude jednat o neodsouhlasení změny ÚP.
  • Změna územního plánu v lokalitě V Lipinách na ploše cca 18.000 m2 z území zahrádkářských osad na plochy pro bydlení. Rada městské části Praha 12 s touto změnou nesouhlasila.
  • Nové projednání změny územního plánu na svahu pod ul. Na Cimbále u vstupu do Modřanské rokle. V současné době je území o ploše cca 8.000 m2 určeno pro sport; znovu je navrhována změna na plochy pro bydlení. Zastupitelstvo se změnou v roce 2005 souhlasilo, jednat se však bude o přehodnocení tohoto stanoviska.

Územní plán je zásadní a závazný dokument ovlivňující rozvoj veškeré výstavby na území městské části. Jakákoliv změna ÚP může mít vliv na životní prostředí mnoha obyvatel. O schválení či zamítnutí navrhovaných změn územního plánu bude v následujících letech rozhodovat zastupitelstvo hl. m. Prahy. Uvítáme když přijďte na zastupitelstvo a vyjádříte se  k navrženým změnám územního plánu. Jednání zastupitelstva začíná v 16 h.

Eva Tylová
Místostarostka s kompetencí územního rozvoje