Po čtvrtstoletí slibů, že se Točná dočká nové kanalizace, přijala 11. dubna 2016 současná Rada městské části Praha 12 usnesení o přípravě dokumentace pro územní řízení na výstavbu veřejné splaškové kanalizace pro odvádění odpadních vod ze zastavěného území Točné do lokální čistírny odpadních vod.

Před tímto rozhodnutím bylo provedeno měření a vyhodnocení průtoku vody ve vodním toku Točná. Výsledek byl pro toto řešení příznivý. Stejně tak bylo ověřeno, že plánovaný záměr je v souladu s územním plánem. Současně byl s Bytovým družstvem Točná předjednán prodej stávající čističky odpadních vod, která bude zkapacitněna a zmodernizována.

Starostka Prahy 12 Daniela Rázková se rozhodla na jednání s radní hlavního města Janou Plamínkovou, která má na starost infrastrukturu Prahy, pozvat vždy zástupce točenských občanů. Byli tak seznámeni s dojednaným postupem i s problémy, spojenými s přípravou odkanalizování. Společně se hledaly průchodné varianty řešení tam, kde nastal problém.

Váhání s odkanalizováním Točné trvá totiž už čtvrt století. Není se tedy co divit, že obyvatelé Točné už ztráceli k informacím z radnice o této věci důvěru. I Radě městské části Praha 12 došla trpělivost s „čekáním na Godota“ v podobě pražské stoky A2. Pustila se proto před půl rokem do získávání předběžných souhlasných vyjádření k čističce odpadních vod na Točné. Samozřejmě s tím, že až bude vybudována kanalizace podle pražského generelu, který vede přes Cholupice, dojde na Točné k přepojení na místě předem stanoveném a dohodnutém s Pražskými vodovody a kanalizacemi.

V posledním roce probíhala opravdu složitá a mnohdy nepříjemná jednání s orgány, jež chrání životní prostředí, a také s organizacemi, které v Praze provozují vodovody a kanalizace. Zástupci těchto organizací se tváří, jako by nevěděli, že napojení na stoku A2 podle generelu bude realizováno nejdříve za deset, reálně pak spíše až za patnáct či dvacet let. S napojením na pražskou stoku se totiž teprve začíná. Povede z Beránku přes Cholupice a dále složitým územím přes pražský silniční okruh, kde získat povolení také nebude jednoduché.

Absence kanalizace vede na řadě míst ke znečištění půdy kvůli trativodům a zatěžuje místní obyvatele značnými náklady na vyvážení žump. Nutno zmínit, že projekt odkanalizování Točné má svá rizika. Vyplývají z toho, že Točná se nachází u chráněného území NATURA 2000. Radnice Prahy 12 rovněž naráží na komplikace ze strany lidí a organizací, majících v tomto území zájmy, spojené s takzvaným rozvojem. V pozadí této věci stojí fakt, že bude-li zmodernizována současná čistička, kapacitně pojme současné obyvatele Točné, ne však všechny rozvojové projekty, jež zde mají investoři v plánu postavit.

„Jakmile bude zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, začneme podnikat kroky k získání evropské dotace. Rýsuje se zde určitá možnost dotaci získat, protože zvolené řešení odkanalizování Točné nebude spojeno s pražskou vodohospodářskou infrastrukturou, kterou provozuje Veolia. V takovém případě by se totiž jednalo o nedovolenou podporu soukromé firmy,“ vysvětluje problematiku starostka Rázková.

(red) Noviny Prahy 12 květen 2016